Αρχή διατήρησης ηλεκτρικού φορτίου - φύλλο εργασίας