Φυσι­κή Α Γενι­κού Λυκεί­ου

Σε αυτή τη σελί­δα μπο­ρείς να βρεις υλι­κό για τη Φυσι­κή Α Γενι­κού Λυκεί­ου. Συγκε­κρι­μέ­να παρου­σιά­σεις μαθη­μά­των, βιντε­ο­μα­θή­μα­τα και γενι­κά βίντεο σχε­τι­κά με τη φυσι­κή που διδά­σκε­ται σε αυτό το επί­πε­δο, φύλ­λα εργα­σί­ας για μάθη­μα στην τάξη ή εικο­νι­κό ή πραγ­μα­τι­κό εργα­στή­ριο, σημειώ­σεις θεω­ρί­ας και ασκή­σεις.

Το υλι­κό θα εμπλου­τί­ζε­ται διαρ­κώς.

Κινη­μα­τι­κή

Θέση, μετα­τό­πι­ση, διά­στη­μα, μέση ταχύ­τη­τα, Ευθύ­γραμ­μη Ομα­λή Κίνη­ση, Ευθύ­γραμ­μη Ομα­λά Μετα­βαλ­λό­με­νη Κίνη­ση

Φυσι­κα μεγε­θη

Η ενό­τη­τα αυτή είναι αφιε­ρω­μέ­νη στα βαθ­μω­τά (μονό­με­τρα) και στα δια­νυ­σμα­τι­κά μεγέ­θη, τις ιδιό­τη­τες και τις δια­φο­ρές τους.

H περι­γρα­φη της κινη­σησ

Η κίνη­ση, από την απλή κίνη­ση ενός σώμα­τος στον χώρο μέχρι την περί­πλο­κη κίνη­ση των αστρο­νο­μι­κών αντι­κει­μέ­νων, απο­τε­λεί μία βασι­κή έννοια της Φυσι­κής. Η μελέ­τη της κίνη­σης μας επι­τρέ­πει να κατα­νο­ή­σου­με καλύ­τε­ρα τη λει­τουρ­γία του φυσι­κού κόσμου γύρω μας.

Δυνα­μι­κή

Δυνά­μεις, νόμοι του Νεύ­τω­να, μάζα και βάρος, τρι­βή, συνι­στα­μέ­νη ομο­ε­πί­πε­δων δυνά­με­ων, ανά­λυ­ση δύνα­μης, ισορ­ρο­πία

οι νομοι του νευ­τω­να

Η ενό­τη­τα αυτή περι­λαμ­βά­νει μία παρου­σί­α­ση για τον πρώ­το και τον δεύ­τε­ρο νόμο του Νεύ­τω­να καθώς και ασκή­σεις από την τρά­πε­ζα θεμά­των.

Πότε ένα σώμα (υλι­κό σημείο) ισορ­ρο­πεί; Πώς συσχε­τί­ζε­ται η ισορ­ρο­πία και με τον πρώ­το νόμο του Νεύ­τω­να; Ποια είναι, με λίγα λόγια, η συν­θή­κη ισορ­ρο­πί­ας ενός υλι­κού σημεί­ου; Ας προ­σπα­θή­σου­με να περι­γρά­ψου­με την ισορ­ρο­πία ενός σώμα­τος με τη γλώσ­σα των μαθη­μα­τι­κών. 

Η ελευ­θε­ρη πτω­ση

Μία εισα­γω­γή στην ελεύ­θε­ρη πτώ­ση των σωμά­των. Περι­λαμ­βά­νει παρου­σί­α­ση της θεω­ρί­ας και δύο γνω­στά πει­ρά­μα­τα. Σύν­δε­σμος.

τρι­βη

Η δρα­στη­ριό­τη­τα αυτή έχει στό­χο να κάνεις μια μικρή επα­νά­λη­ψη. Στο βίντεο μπο­ρείς να παρα­κο­λου­θή­σεις μία σύντο­μη παρου­σί­α­ση για την τρι­βή (ολί­σθη­σης και στα­τι­κή). 

επα­να­λη­ψη

Κάνε μια μικρή επα­νά­λη­ψη στις δυνά­μεις και τους νόμους του Νεύ­τω­να, παί­ζο­ντας ένα ευχά­ρι­στο παι­χνί­δι σωστού/λάθους! Σύν­δε­σμος.

Ενέρ­γεια

Έργο δυνα­μης, κινη­τι­κή ενέρ­γεια, θεώ­ρη­μα μετα­βο­λής κινη­τι­κής ενέρ­γειας, δυνα­μι­κή ενέρ­γεια, μηχα­νι­κή ενέρ­γεια, αρχή δια­τή­ρη­σης μηχα­νι­κής ενέρ­γειας, συντη­ρη­τι­κές δυνά­μεις, ισχύς.

εργο δυνα­μησ

Το έργο είναι μια σημα­ντι­κή έννοια που συν­δέ­ε­ται με τη δρά­ση μίας δύνα­μης σε ένα σώμα. Παρου­σί­α­ση και φύλ­λο εργα­σί­ας. 

κινη­τι­κη ενερ­γεια

Μία Θεω­ρη­τι­κή εισα­γω­γή στην έννοια της κινη­τι­κής ενέρ­γειας. Περι­λαμ­βά­νει σχε­τι­κή παρου­σί­α­ση και ασκή­σεις.

θεω­ρη­μα εργου — ενερ­γειασ

Το θεώ­ρη­μα μετα­βο­λής κινη­τι­κής ενέρ­γειας είναι ένα χρή­σι­μο εργα­λείο για την επί­λυ­ση ασκή­σε­ων μηχα­νι­κής. Εδώ θα βρεις μία παρου­σί­α­ση και σημειώ­σεις θεω­ρί­ας. Σύν­δε­σμος.

δυνα­μι­κη ενερ­γεια

Τι είναι η δυνα­μι­κή ενέρ­γεια; Η φυσι­κή της Α Λυκεί­ου ασχο­λεί­ται με τη βαρυ­τι­κή δυνα­μι­κή ενέρ­γεια ενός σώμα­τος που οφεί­λε­ται στη θέση του στο βαρυ­τι­κό πεδίο. Σύν­δε­σμος.

Μηχα­νι­κη ενερ­γεια

Μία εισα­γω­γή για τη μηχα­νι­κή ενέρ­γεια και την Αρχή Δια­τή­ρη­σης της Μηχα­νι­κής Ενέρ­γειας. Περι­λαμ­βά­νει ανα­λυ­τι­κή παρου­σί­α­ση της θεω­ρί­ας και ασκή­σεις. Σύν­δε­σμος.