Βιο­λο­γία Β Γυμνα­σί­ου

Σε αυτή τη σελί­δα μπο­ρείς να βρεις υλι­κό για τη βιο­λο­γία Β Γυμνα­σί­ου. Συγκε­κρι­μέ­να παρου­σιά­σεις μαθη­μά­των, βιντε­ο­μα­θή­μα­τα και γενι­κά βίντεο σχε­τι­κά με τη φυσι­κή που διδά­σκε­ται σε αυτό το επί­πε­δο, φύλ­λα εργα­σί­ας για μάθη­μα στην τάξη ή εικο­νι­κό ή πραγ­μα­τι­κό εργα­στή­ριο, σημειώ­σεις θεω­ρί­ας και ασκή­σεις.

Το υλι­κό θα εμπλου­τί­ζε­ται διαρ­κώς.

ΜΕΡΟΣ Α’

Στο πρώ­το μέρος του μαθή­μα­τος της βιο­λο­γί­ας της Β Γυμνα­σί­ου χρη­σι­μο­ποιεί­ται το βιβλίο που δίνε­ται στους μαθη­τές στην Α’ Γυμνα­σί­ου.

Στή­ρι­ξη και κίνη­ση

Στή­ρι­ξη και κίνη­ση στους μονο­κύτ­τα­ρους οργα­νι­σμούς, στή­ρι­ξη στα φυτά, στή­ρι­ξη και κίνη­ση στους ζωι­κούς οργα­νι­σμούς και το ανθρώ­πι­νο μυο­σκε­λε­τι­κό σύστη­μα.

Στή­ρι­ξη και κίνη­ση στους μονο­κύτ­τα­ρους οργα­νι­σμούς και τα φυτά​

Στή­ρι­ξη και κίνη­ση στους ζωι­κούς οργανισμούς​

Το μυο­σκε­λε­τι­κό σύστη­μα του ανθρώπου​

Σε αυτήν την ενό­τη­τα μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση για ερει­στι­κό σύστη­μα του ανθρώ­που, δηλα­δή για τη δομή και τις λει­τουρ­γί­ες των ανθρώ­πι­νων οστών και τις αρθρώ­σεις που τα συν­δέ­ουν.

Σε αυτήν την ενό­τη­τα μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση για το μυϊ­κό σύστη­μα του ανθρώ­που, τους σκε­λε­τι­κούς, τους λεί­ους μύες και τον καρ­δια­κό μυ. 

Σε αυτήν την ενό­τη­τα μπο­ρείς να βρεις στοι­χεία που αφο­ρούν στις συνή­θεις βλά­βες του μυο­σκε­λε­τι­κού συστή­μα­τος. 

Ανα­πα­ρα­γω­γή

Η ανα­πα­ρα­γω­γή στους μονο­κύτ­τα­ρους οργα­νι­σμούς, στα φυτά, στους ζωι­κούς οργα­νι­σμούς και στον άνθρω­πο.

Ανα­πα­ρα­γω­γή στους μονο­κύτ­τα­ρους οργα­νι­σμούς

Σε αυτήν την ενό­τη­τα μπο­ρείς να βρεις μια εισα­γω­γι­κή παρου­σί­α­ση για την ανα­πα­ρα­γω­γή που περι­λαμ­βά­νει βασι­κά στοι­χεία για την μονο­γο­νι­κή ανα­πα­ρα­γω­γή στους μονο­κύτ­τα­ρους οργα­νι­σμούςΣύν­δε­σμος.

Ανα­πα­ρα­γω­γή στους φυτι­κούς οργα­νι­σμούς

Με ποιον τρό­πο είναι δυνα­τόν να ανα­πα­ρα­χθεί ένα φυτό; Πώς εκφρά­ζε­ται η μονο­γο­νία και η αμφι­γο­νία στους φυτι­κούς οργα­νι­σμούς; Σε αυτήν την ενό­τη­τα μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση για την ανα­πα­ρα­γω­γή στα φυτά..

Ανα­πα­ρα­γω­γή στους ζωι­κούς οργα­νι­σμούς

Πώς ανα­πα­ρά­γο­νται οι ζωι­κοί οργα­νι­σμοί; Ποιοι είναι οι τρό­ποι πολ­λα­πλα­σια­σμού των ασπόν­δυ­λων και των σπον­δυ­λω­τών ζώων; Μετά την ανα­πα­ρα­γω­γή στα φυτά, εδώ μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση για την ανα­πα­ρα­γω­γή στα ζώα.

Ανα­πα­ρα­γω­γή στον άνθρω­πο

Πώς λει­τουρ­γεί το ανθρώ­πι­νο ανα­πα­ρα­γω­γι­κό σύστη­μα; Ποια είναι τα όργα­να ανα­πα­ρα­γω­γής του άνδρα και της γυναί­κας; Μετά την ανα­πα­ρα­γω­γή στα ζώα και τα φυτά, εδώ μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση για την ανθρώ­πι­νη ανα­πα­ρα­γω­γή.

ΜΕΡΟΣ Β’

Στο δεύ­τε­ρο μέρος του μαθή­μα­τος της βιο­λο­γί­ας της Β’ Γυμνα­σί­ου χρη­σι­μο­ποιεί­ται το βιβλίο που δίνε­ται στους μαθη­τές για την Β’ και τη Γ’ Γυμνα­σί­ου.

Οργά­νω­ση της ζωής – Βιο­λο­γι­κά συστή­μα­τα

Τα μόρια της ζωής, το κύτ­τα­ρο, οργά­νω­ση των πολυ­κύτ­τα­ρων οργα­νι­σμών.

Το Κύτ­τα­ρο

Παρου­σί­α­ση για τη βασι­κή μονά­δα της ζωής, με βασι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες για το ζωι­κό, το φυτι­κό κύτ­τα­ρο και για τα οργα­νί­δια που περιέ­χο­νται σε αυτά. Σύν­δε­σμος.

Πώς μοιά­ζει, αλή­θεια, το κύτ­τα­ρο όταν το παρα­τη­ρού­με με τη βοή­θεια ενός ηλε­κτρο­νι­κού μικρο­σκο­πί­ου; Μια κατα­το­πι­στι­κή παρου­σί­α­ση. 

Ένα ταξί­δι στον θαυ­μα­στό, μικρο­σκο­πι­κό όσο και πολύ­πλο­κο εσω­τε­ρι­κό κόσμο του κυτ­τά­ρου, με τη βοή­θεια καλο­δου­λε­μέ­νων animations από το Πανε­πι­στή­μιο του Harvard.

Μικρο­σκο­πι­κή παρα­τή­ρη­ση φυτι­κών και ζωι­κών κυτ­τά­ρων, στο εργα­στή­ριο φυσι­κών επι­στη­μών του σχο­λεί­ου. Περι­λαμ­βά­νε­ται παρου­σί­α­ση με οδη­γί­ες μικρο­σκό­πη­σης και φύλ­λο εργα­σί­ας. 

Φύλ­λο εργα­σί­ας εργα­στη­ρια­κής άσκη­σης μικρο­σκο­πι­κής παρα­τή­ρη­σης πρω­το­ζώ­ων από το Ε.Κ.Φ.Ε. Μαγνη­σί­ας.

Οι ασθέ­νειες και οι παρά­γο­ντες που σχε­τί­ζο­νται με την εμφά­νι­σή τους

Ομοιό­στα­ση, παρά­γο­ντες που προ­κα­λούν ασθέ­νειες, τρό­ποι μετά­δο­σης, αμυ­μντι­κοί μηχα­νι­σμοί ανθρώ­πι­νου οργα­νι­σμού, τρό­πος ζωής και ασθέ­νειες

Ομοιό­στα­ση

Μαθη­σια­κό αντι­κεί­με­νο από το Φωτό­δε­ντρο στο οποίο παρου­σιά­ζε­ται ο ομοιο­στα­τι­κός μηχα­νι­σμός ρύθ­μι­σης της θερ­μο­κρα­σί­ας του ανθρώ­πι­νου σώμα­τος.

Ασθέ­νειες

γενι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κές με τους παθο­γό­νους μικρο­ορ­γα­νι­σμούς που ανή­κουν στο μεγά­λο βασί­λειο των προ­κα­ρυω­τι­κών οργα­νι­σμών, δηλα­δή τα βακτή­ρια (μονή­ρη).

Εδώ μπο­ρείς να βρεις πλη­ρο­φο­ρί­ες για τους ευκα­ρυω­τι­κούς παθο­γό­νους μικρο­ορ­γα­νι­σμούς που ανή­κουν στα πρώ­τό­ζωα (πρώ­τι­στα).

Πλη­ρο­φο­ρί­ες για μια μεγά­λη «δεξα­με­νή» παθο­γό­νων μικρο­ορ­γα­νι­σμών, τους μύκη­τες

Η πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κή ομά­δα παθο­γό­νων μικρο­ορ­γα­νι­σμών, οι ιοί, απο­τε­λούν μία ασυ­νή­θι­στη περί­πτω­ση οργά­νω­σης έμβιας ύλης. Αρκε­τοί επι­στή­μο­νες δεν τους θεω­ρούν οργα­νι­σμούς, καθώς εκδη­λώ­νουν χαρα­κτη­ρι­στι­κά της ζωής μόνο στην περί­πτω­ση που παρα­σι­τούν σε κύτ­τα­ρα.

Αμυ­ντι­κοί μηχα­νι­σμοί του ανθρώ­πι­νου οργα­νι­σμού

Η δεύ­τε­ρη γραμ­μή άμυ­νας του ανθρώ­πι­νου ανο­σο­ποι­η­τι­κού συστή­μα­τος είναι οι εσω­τε­ρι­κοί γενι­κοί μηχα­νι­σμοί άμυ­νας.

Τι συμ­βαί­νει όταν η πρώ­τη γραμ­μή άμυ­νας του ανο­σο­ποι­η­τι­κού μας συστή­μα­τος δεν κατα­φέρ­νει να εμπο­δί­σει την είσο­δο κάποιου παθο­γό­νου στον οργα­νι­σμό μας; Ας δού­με πώς ξεκι­νά η ανο­σο­λο­γι­κή από­κρι­ση του ανθρώ­πι­νου οργα­νι­σμού. 

Η τρί­τη ‑και τελευ­ταία- γραμ­μή άμυ­νας του ανθρώ­πι­νου ανο­σο­ποι­η­τι­κού συστή­μα­τος είναι οι ειδι­κοί μηχα­νι­σμοί άμυ­νας.

Πολύ συχνά οι γενι­κοί αμυ­ντι­κοί μηχα­νι­σμοί του σώμα­τός μας δεν αρκούν για να μας απαλ­λά­ξουν από τους παθο­γό­νους εισβο­λείς; Επι­στρα­τεύ­ε­ται τότε το «βαρύ πυρο­βο­λι­κό». 

Από την αρχαιό­τη­τα ως τις μέρες μας η ανθρω­πό­τη­τα ήρθε αντι­μέ­τω­πη με έναν ισχυ­ρό εχθρό: την ασθέ­νεια. Ένα από τα πιο σπου­δαία όπλα στην αντι­με­τώ­πι­ση των ασθε­νειών είναι η πρό­λη­ψη και οι εμβο­λια­σμοί. Με τη βοή­θεια των εμβο­λια­σμών εξα­φα­νί­στη­καν πάρα πολ­λές επι­κίν­δυ­νες, θανα­τη­φό­ρες νόσοι, όπως η ευλο­γιά και ο κίτρι­νος πυρε­τός. Εδώ μπο­ρείς να βρεις ένα βιβλίο για την ιστο­ρία των εμβο­λί­ων από το 1796 έως το 2011.

Βίντεο στο οποίο παρου­σιά­ζε­ται ο μηχα­νι­σμός με τον οποίο λει­τουρ­γούν τα εμβό­λια παρέ­χο­ντας στον οργα­νι­σμό μας τεχνη­τή ανο­σία.