Κατηγορία: Ουρανια Σωματα

Το ηλιακό σύστημα

Solar System Scope: το ηλια­κό σύστη­μα

Ηλια­κό σύστη­μα | Φωτο­γρα­φία από WikiImages από το Pixabay. Εξε­ρεύ­νη­σε το ηλια­κό σύστη­μα, βρες πλη­ρο­φο­ρί­ες για τον ήλιο και τους πλα­νή­τες, παρα­τή­ρη­σε το αέναο ταξί­δι τους στο σύμπαν, εντό­πι­σε γνω­στά αστέ­ρια του νυχτε­ρι­νού ουρα­νού!  Μια online περι­ή­γη­ση στο ηλια­κό μας σύστη­μα — και όχι μόνο — για να γνω­ρί­σεις καλύ­τε­ρα την πλα­νη­τι­κή και την αστρι­κή…
Read more

Ηλια­κός άνε­μος

Ποια είναι η φύση του ανέ­μου που εκτο­ξεύ­ει το μητρι­κό μας άστρο και ποια φαι­νό­με­να δημιουρ­γεί η αλλη­λε­πί­δρα­σή του με τη γη;

Φωτογραφία της γης από τη σελήνη

Από τη Γη στη Σελή­νη: Το χρο­νι­κό ενός μεγά­λου ταξι­διού

Πριν από 48 χρό­νια πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα τεχνο­λο­γι­κά επι­τεύγ­μα­τα του ανθρώ­που: η επαν­δρω­μέ­νη επί­σκε­ψη ανθρώ­πων στον φυσι­κό μας δορυ­φό­ρο. Στην ανάρ­τη­ση αυτή παρου­σιά­ζε­ται, σε συνέ­χειες, μία συμπυ­κνω­μέ­νη περι­γρα­φή της μεγά­λης αυτής προ­σπά­θειας με απο­σπά­σμα­τα από τον Οδη­γό της Παρά­στα­σης του Ευγε­νι­δεί­ου Πλα­νη­τα­ρί­ου που είχε τίτλο “Από τη Γη στη Σελή­νη” (Διο­νύ­σης Σιμό­που­λος και…
Read more

υπερκαινοφανής

Υπερ­και­νο­φα­νείς Αστέ­ρες: Ένας επει­σο­δια­κός θάνα­τος

Εισα­γω­γη Ως Υπερ­και­νο­φα­νής χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ένας εκρη­κτι­κώς μετα­βλη­τός αστέ­ρας, που εμφα­νί­ζει από­το­μη μετα­βο­λή της φωτει­νό­τη­τας και της φαι­νό­με­νης λαμπρό­τη­τάς του. Κατά την περί­ο­δο της εκρη­κτι­κής του ανά­λαμ­ψης μπο­ρεί να αυξή­σει την φαι­νό­με­νη λαμπρό­τη­τά του μέχρι και 20 μεγέ­θη. Οι υπερ­και­νο­φα­νείς αστέ­ρες (supernova) οφεί­λουν το όνο­μά τους στον αστρο­νό­μο Τύχω­να Μπρα­χέ (Tycho Brahé), ο οποί­ος εντό­πι­σε τον…
Read more

Ερυθρός γίγαντας

Ερυ­θρός Γίγα­ντας: Ένας άτα­κτος αστρι­κός υπε­ρή­λι­κας

Εισα­γω­γή Ο Ερυ­θρός Γίγα­ντας είναι ένας Αστέ­ρας μικρής ή μεσαί­ας μάζας (0,5−10 ηλια­κές μάζες), στα τελευ­ταία στά­δια αστρι­κής εξέ­λι­ξης. Πρό­κει­ται ουσια­στι­κά για έναν Αστέ­ρα που έχει εξα­ντλή­σει τα απο­θέ­μα­τα του Υδρο­γό­νου στην κεντρι­κή του περιο­χή, οπό­τε αρχί­ζει την καύ­ση του σε έναν φλοιό που περι­βάλ­λει τον πυρή­να. Η εξω­τε­ρι­κή του ατμό­σφαι­ρα είναι διο­γκω­μέ­νη και αραιή και…
Read more

Έκλειψη σελήνης 2019

Ολι­κή έκλει­ψη σελή­νης, Ιανουά­ριος 2019

Τα ξημε­ρώ­μα­τα της Δευ­τέ­ρας 21 Ιανουα­ρί­ου, ένα όμορ­φο ουρά­νιο φαι­νό­με­νο έλα­βε χώρα: Η πρώ­τη παν­σέ­λη­νος του έτους εισχώ­ρη­σε στη σκιά της Γης. Η ολι­κή σελη­νια­κή έκλει­ψη διέ­σχι­σε τον ουρα­νό, αιχ­μα­λω­τί­ζο­ντας το βλέμ­μα εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώ­πων στον πλα­νή­τη. Ταυ­τό­χρο­να η Σελή­νη βρέ­θη­κε κοντά στο περί­γειο της τρο­χιάς της (στο κοντι­νό­τε­ρο σημείο από τη Γη), που σημαί­νει ότι…
Read more

Ουρά­νια Σώμα­τα: Αστέ­ρες Νετρο­νί­ων

Ένα αστέ­ρι νετρο­νί­ων είναι αυτό που απο­μέ­νει όταν ένα άστρο αρκε­τά μεγά­λης μάζας (μεγα­λύ­τε­ρης από το όριο Chandrasekhar) καταρ­ρέ­ει με μια μεγά­λη έκρη­ξη, αφή­νο­ντας πίσω του ένα απί­θα­να πυκνό υπό­λειμ­μα — τόσο πυκνό όσο ο πυρή­νας ενός ατό­μου. Η ύπαρ­ξη των αστέ­ρων νετρο­νί­ων προ­βλέ­φθη­κε θεω­ρη­τι­κά την δεκα­ε­τία του ’30, από δύο Αμε­ρι­κα­νούς αστρο­νό­μους, τον γερ­μα­νι­κής κατα­γω­γής Walter Baade (1893 —…
Read more

Διαμαντένιος πλανήτης

«Lucy», ένα δια­μά­ντι στον ουρα­νό…

Δια­βά­ζο­ντας πρώ­τη φορά για την Lucy, μου ήρθε στο νου το «Μαγι­κό Λυχνά­ρι του Αλα­ντίν», όπου το λυχνά­ρι έπρε­πε να το πάρει κάποιος με αδα­μά­ντι­νο χαρα­κτή­ρα και καθα­ρή ψυχή. Ίσως όχι και τόσο άτο­πο, μιας και… τα μυστή­ρια του κόσμου μοιά­ζουν να συνα­ντώ­νται στη βάση του. Στην Lucy, λοι­πόν, εδρά­ζε­ται το μεγα­λύ­τε­ρο δια­μά­ντι που παρα­τη­ρή­θη­κε…
Read more

Καινοφανής αστέρας

Ουρά­νια Σώμα­τα: Και­νο­φα­νείς Αστέ­ρες

Οι και­νο­φα­νείς είναι εκρη­κτι­κώς μετα­βλη­τοί αστέ­ρες. Εμφα­νί­ζε­ται ξαφ­νι­κά σε μια περιο­χή του ουρα­νού, όπου συνή­θως υπήρ­χε ένα άστρο αόρα­το δια γυμνού οφθαλ­μού, αυξά­νο­ντας την φαι­νό­με­νη λαμπρό­τη­τά του από 7 μέχρι και 12 μεγέ­θη σε χρο­νι­κό διά­στη­μα που δια­φέ­ρει για κάθε και­νο­φα­νή και κυμαί­νε­ται από 1 έως 100 ημέ­ρες. Στη συνέ­χεια επι­στρέ­φει αργά στην αρχι­κή του…
Read more

Διπλό Σύστημα Αστέρα - Λευκού Νάνου

Ουρά­νια Σώμα­τα: Λευ­κός Νάνος

Ένας Λευ­κός Νάνος είναι συνή­θως το τελι­κό στά­διο της ζωής ενός αστέ­ρα, εφό­σον η τελι­κή του μάζα δεν υπερ­βαί­νει τις 1,4 ηλια­κές μάζες, δηλα­δή το καλού­με­νο όριο Chandrasekhar. To 1935, ένας νεα­ρός Ινδός αστρο­φυ­σι­κός, ο διά­ση­μος μετέ­πει­τα Subrahmanyan Chandrasekhar (1910−1995, Νόμπελ φυσι­κής 1983), υπο­στή­ρι­ξε ότι η μάζα ενός αστε­ριού είναι καθο­ρι­στι­κής σημα­σί­ας για την εξέ­λι­ξή…
Read more