Βιο­λο­γία Γ Γυμνα­σί­ου

Σε αυτή τη σελί­δα μπο­ρείς να βρεις υλι­κό για τη βιο­λο­γία Γ Γυμνα­σί­ου. Συγκε­κρι­μέ­να παρου­σιά­σεις μαθη­μά­των, βιντε­ο­μα­θή­μα­τα και γενι­κά βίντεο σχε­τι­κά με τη φυσι­κή που διδά­σκε­ται σε αυτό το επί­πε­δο, φύλ­λα εργα­σί­ας για μάθη­μα στην τάξη ή εικο­νι­κό ή πραγ­μα­τι­κό εργα­στή­ριο, σημειώ­σεις θεω­ρί­ας και ασκή­σεις.

Το υλι­κό θα εμπλου­τί­ζε­ται διαρ­κώς.

βιολογία γ γυμνασίου

Οργά­νω­ση της ζωής – Βιο­λο­γι­κά συστή­μα­τα

Τα μόρια της ζωής, το κύτ­τα­ρο, οργά­νω­ση των πολυ­κύτ­τα­ρων οργα­νι­σμών.

Τα μόρια της ζωής

Ποια είναι η σημα­σία του νερού για τη ζωή στον πλα­νή­τη μας; Ποια μόρια συμ­με­τέ­χουν στη δομή και στις λει­τουρ­γί­ες των κυτ­τά­ρων; Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα βρεις μια παρου­σί­α­ση για τα χημι­κά στοι­χεία και τις ενώ­σεις που δομούν τους ζωντα­νούς οργα­νι­σμούς.

Το Κύτ­τα­ρο

Παρου­σί­α­ση για τη βασι­κή μονά­δα της ζωής, με βασι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες για το ζωι­κό, το φυτι­κό κύτ­τα­ρο και για τα οργα­νί­δια που περιέ­χο­νται σε αυτά. Σύν­δε­σμος.

Πώς μοιά­ζει, αλή­θεια, το κύτ­τα­ρο όταν το παρα­τη­ρού­με με τη βοή­θεια ενός ηλε­κτρο­νι­κού μικρο­σκο­πί­ου; Μια κατα­το­πι­στι­κή παρου­σί­α­ση. 

Ένα ταξί­δι στον θαυ­μα­στό, μικρο­σκο­πι­κό όσο και πολύ­πλο­κο εσω­τε­ρι­κό κόσμο του κυτ­τά­ρου, με τη βοή­θεια καλο­δου­λε­μέ­νων animations από το Πανε­πι­στή­μιο του Harvard.

Μικρο­σκο­πι­κή παρα­τή­ρη­ση φυτι­κών και ζωι­κών κυτ­τά­ρων, στο εργα­στή­ριο φυσι­κών επι­στη­μών του σχο­λεί­ου. Περι­λαμ­βά­νε­ται παρου­σί­α­ση με οδη­γί­ες μικρο­σκό­πη­σης και φύλ­λο εργα­σί­ας. 

Φύλ­λο εργα­σί­ας εργα­στη­ρια­κής άσκη­σης μικρο­σκο­πι­κής παρα­τή­ρη­σης πρω­το­ζώ­ων από το Ε.Κ.Φ.Ε. Μαγνη­σί­ας.

Τα επί­πε­δα οργά­νω­σης της ζωής

Μία επα­νά­λη­ψη από τη βιο­λο­γία της Α’ Γυμνα­σί­ου. Πώς φτά­νου­με από το κύτ­τα­ρο στον οργα­νι­σμό; Ποιες είναι οι βασι­κές δομές που τον συν­θέ­τουν; Πλη­ρο­φο­ρί­ες για τον τρό­πο που οργα­νώ­νο­νται οι πολυ­κύτ­τα­ροι οργα­νι­σμοί.

Πώς οργα­νώ­νο­νται οι πολυ­κύτ­τα­ροι οργα­νι­σμοί ώστε να πραγ­μα­το­ποιού­νται απο­τε­λε­σμα­τι­κά οι λει­τουρ­γί­ες της ζωής; Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα δεις πώς τα κύτ­τα­ρα των πολυ­κύτ­τα­ρων οργα­νι­σμών ‑και ιδιαί­τε­ρα του ανθρώ­που- δια­φο­ρο­ποιού­νται και δημιουρ­γούν δια­φο­ρε­τι­κά είδη ιστών, όργα­να και συστή­μα­τα οργά­νων τα οποία συνερ­γά­ζο­νται αρμο­νι­κά για την καλή λει­τουρ­γία τους. 

Με ποιον τρό­πο οργα­νώ­νε­ται και ταξι­νο­μεί­ται η ζωή στη γη; Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα βρεις μια παρου­σί­α­ση για τους βασι­κούς όρους της οικο­λο­γί­ας, δηλα­δή του κλά­δου της βιο­λο­γί­ας που έχει ως αντι­κεί­με­νό της τη μελέ­τη των σχέ­σε­ων που ανα­πτύσ­σο­νται μετα­ξύ των ζωντα­νών οργα­νι­σμών. Σύν­δε­σμος.

Οι οργα­νι­σμοί στο περι­βάλ­λον τους

Ισορ­ρο­πία στα βιο­λο­γι­κά συστή­μα­τα, οικο­συ­στή­μα­τα και λει­τουρ­γί­ες αυτών, ανα­κύ­κλω­ση ύλης και ανθρώ­πι­νες παρεμ­βά­σεις στο περι­βάλ­λον.

Ισορ­ρο­πία στα βιο­λο­γι­κά συστή­μα­τα

Παρου­σί­α­ση μαθή­μα­τος.

Έναυ­σμα προ­βλη­μα­τι­σμού κι ένας ακό­μη τρό­πος να προ­σεγ­γί­σει κάποιος την έννοια της ισορ­ρο­πί­ας στα βιο­λο­γι­κά συστή­μα­τα, στα πλαί­σια του μαθή­μα­τος της βιο­λο­γί­ας της Α’ και της Γ’ Γυμνα­σί­ου.

Οργά­νω­ση και λει­τουρ­γί­ες του οικο­συ­στή­μα­τος – Ο ρόλος της ενέρ­γειας

Κάθε οργα­νω­μέ­νο σύστη­μα, όπως ένα σπί­τι, ένα αυτο­κί­νη­το, ένα κύτ­τα­ρο, ένας οργα­νι­σμός ή ένα οικο­σύ­στη­μα, χρειά­ζε­ται ενέρ­γεια προ­κει­μέ­νου να δια­τη­ρεί­ται και να λει­τουρ­γεί σωστά. Οι οργα­νι­σμοί καλύ­πτουν τις ανά­γκες τους σε ενέρ­γεια μέσω της τρο­φής. Εδώ μπο­ρείς να βρεις υλι­κό για τη ροή ενέρ­γειας σε ένα οικο­σύ­στη­μα. 

Για την απει­κό­νι­ση των τρο­φι­κών σχέ­σε­ων σε ένα οικο­σύ­στη­μα μπο­ρού­με να κατα­σκευά­σου­με μία τρο­φι­κή αλυ­σί­δα, ένα τρο­φι­κό πλέγ­μα ή μια τρο­φι­κή πυρα­μί­δα. Η επι­λο­γή μας θα εξαρ­τη­θεί από το τι ακρι­βώς θέλου­με να απει­κο­νί­σου­με. Σε αυτό το μάθη­μα μπο­ρείς να εξε­ρευ­νή­σεις τους δια­φο­ρε­τι­κούς τρό­πους εικο­νι­κής ανα­πα­ρά­στα­σης των τρο­φι­κών σχέ­σε­ων σε ένα οικο­σύ­στη­μα.

Εδώ θα βρεις δρα­στη­ριό­τη­τες για να κάνεις επα­νά­λη­ψη στην ενό­τη­τα «Οργά­νω­ση και λει­τουρ­γί­ες του οικο­συ­στή­μα­τος».

Δια­τή­ρη­ση και συνέ­χεια της ζωής

Γενε­τι­κό υλι­κό, χρω­μο­σώ­μα­τα. ροή γενε­τι­κής πλη­ρο­φο­ρί­ας, αλλη­λό­μορ­φα γονί­δα, κυτ­τα­ρι­κή διαί­ρε­ση, κλη­ρο­νο­μι­κό­τη­τα, μεταλ­λά­ξεις

Το γενε­τι­κό υλι­κό οργα­νώ­νε­ται σε χρω­μο­σώ­μα­τα

Οι ζωντα­νοί οργα­νι­σμοί πραγ­μα­το­ποιούν διά­φο­ρες διερ­γα­σί­ες κι εμφα­νί­ζουν συγκε­κρι­μέ­να δομι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά που καθο­ρί­ζο­νται κυρί­ως από τις ουσί­ες που ονο­μά­ζου­με πρω­τε­ΐ­νες. Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες για την παρα­γω­γή των πρω­τεϊ­νών από τα κύτ­τα­ρα απο­θη­κεύ­ο­νται στο γενε­τι­κό τους υλι­κό. Το γενε­τι­κό υλι­κό των ζωντα­νών οργα­νι­σμών είναι το DNA (δεο­ξυ­ρι­βο­νου­κλεϊ­κό οξύ). Το DNA του ευκα­ρυω­τι­κού κυτ­τά­ρου βρί­σκε­ται κυρί­ως στον πυρή­να του και οργα­νώ­νε­ται σε δομές που ονο­μά­ζο­νται χρω­μο­σώ­μα­τα, ώστε να δια­τη­ρεί­ται λει­τουρ­γι­κό και «ασφα­λές».  

Η ροή της γενε­τι­κής πλη­ρο­φο­ρί­ας

Τα νου­κλεϊ­κά οξέα που συνι­στούν τον γενε­τι­κό κώδι­κα των ζωντα­νών οργα­νι­σμών, είναι το DNA και το RNA. Τα δομι­κά στοι­χεία των νου­κλεϊ­κών οξέ­ων είναι τα νου­κλε­ο­τί­δια. Το αλφά­βη­το της «γλώσ­σας της ζωής» περι­λαμ­βά­νει 4 «γράμ­μα­τα», δηλα­δή δια­φο­ρε­τι­κά νου­κλε­ο­τί­δα, καθέ­να από τα οποία χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από μία συγκε­κρι­μέ­νη αζω­τού­χα βάση. Ποια ακρι­βώς είναι η δομή κάθε νου­κλε­ο­τι­δί­ου και πως δια­τάσ­σο­νται έτσι ώστε να σχη­μα­τί­σουν τη διπλή, γραμ­μι­κή έλι­κα του DNA ή το μονό­κλω­νο RNA;

Το DNA είναι ένα πολύ σημα­ντι­κό μόριο για το κύτ­τα­ρο και για τη ζωή γενι­κό­τε­ρα, το οποίο πρέ­πει οπωσ­δή­πο­τε να μετα­βι­βά­ζε­ται ακέ­ραιο στους απο­γό­νους του. Δια­θέ­τει, λοι­πόν, τη μονα­δι­κή δυνα­τό­τη­τα να αυτο­δι­πλα­σιά­ζε­ται και να μετα­φέ­ρει, με αυτόν τον τρό­πο, τις γενε­τι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες στα νέα κύτ­τα­ρα και τους νέους οργα­νι­σμούς. Με ποιον τρό­πο γίνε­ται ο αυτο­δι­πλα­σια­σμός (αντι­γρα­φή) του DNA, πώς κωδι­κο­ποιού­νται οι πλη­ρο­φο­ρί­ες και πώς γίνε­ται η σύθε­ση των πρω­τεϊ­νών (πρω­τεϊ­νο­σύν­θε­ση); Με ποιον τρό­πο, δηλα­δή, γίνε­ται η ροή της γενε­τι­κής πλη­ρο­φο­ρί­ας;

Στους ζωντα­νούς οργα­νι­σμούς παρα­τη­ρού­με δύο είδη κυτ­τα­ρι­κής διαί­ρε­σης, τη μίτω­ση και τη μεί­ω­ση.