Χημεία Γ Γυμνα­σί­ου

Σε αυτή τη σελί­δα μπο­ρείς να βρεις υλι­κό για τη χημεία Γ Γυμνα­σί­ου. Συγκε­κρι­μέ­να παρου­σιά­σεις μαθη­μά­των, βιντε­ο­μα­θή­μα­τα και γενι­κά βίντεο σχε­τι­κά με τη φυσι­κή που διδά­σκε­ται σε αυτό το επί­πε­δο, φύλ­λα εργα­σί­ας για μάθη­μα στην τάξη ή εικο­νι­κό ή πραγ­μα­τι­κό εργα­στή­ριο, σημειώ­σεις θεω­ρί­ας και ασκή­σεις.

Το υλι­κό θα εμπλου­τί­ζε­ται διαρ­κώς.

χημεία γ γυμνασίου

Οξέα — Βάσεις — Άλα­τα

Οξέα, βάσεις, άλα­τα, εξου­δε­τέ­ρω­ση, PH.

Τα οξέα

Παρου­σί­α­ση με βάση τις δια­φά­νειες που παρέ­χο­νται από το λογι­σμι­κό της χημεί­ας.

Δια­λύ­μα­τα οξέ­ων – βάσε­ων. 

οι βασεισ

Παρου­σί­α­ση για τις βάσεις με βάση τις δια­φά­νειες που παρέ­χο­νται από το λογι­σμι­κό της χημεί­ας.

Δια­λύ­μα­τα οξέ­ων – βάσε­ων.

Η εξου­δε­τέ­ρω­ση

Παρου­σί­α­ση για την εξου­δε­τέ­ρω­ση, με βάση τις δια­φά­νειες που παρέ­χο­νται από το λογι­σμι­κό της χημεί­ας.

Τα άλα­τα

Παρου­σί­α­ση για τα άλα­τα, με βάση τις δια­φά­νειες που παρέ­χο­νται από το λογι­σμι­κό της χημεί­ας.

Εφαρ­μο­γές οξέ­ων, βάσε­ων και αλά­των στην καθη­με­ρι­νή ζωή

Παρου­σί­α­ση με βάση τις δια­φά­νειες που παρέ­χο­νται από το λογι­σμι­κό της χημεί­ας.

Παρου­σί­α­ση με βάση τις δια­φά­νειες που παρέ­χο­νται από το λογι­σμι­κό της χημεί­ας.

Παρου­σί­α­ση με βάση τις δια­φά­νειες που παρέ­χο­νται από το λογι­σμι­κό της χημεί­ας.

Η όξι­νη βρο­χή θεω­ρεί­ται ως ένας βασι­κός «ένο­χος» για την κατα­στρο­φή λιμνών, ποτα­μών, δασών αλλά και μνη­μεί­ων πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς σε όλο τον πλα­νή­τη. Όμως για­τί ονο­μά­ζε­ται όξι­νη, πώς δημιουρ­γεί­ται και ποιες είναι οι επι­πτώ­σεις της στο φυσι­κό και το ανθρω­πο­γε­νές περι­βάλ­λον;

Επα­νά­λη­ψη

Έλεγ­ξε τις γνώ­σεις σου στα οξέα με τις δια­δρα­στι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες της ανάρ­τη­σης.

Ταξι­νό­μη­ση των στοι­χεί­ων — Στοι­χεία με ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον

Ο περιο­δι­κός πίνα­κας, τα αλκά­λια, τα μέταλ­λα, ο άνθρα­κας, το πυρί­τιο και το υδρο­γό­νο.

Ο Περιο­δι­κός Πίνα­κας

Μέχρι το 1700 μ.Χ. ο άνθρω­πος είχε ανα­κα­λύ­ψει μόνο 15 χημι­κά στοι­χεία. Την επο­χή εκεί­νη βέβαια δεν υπήρ­χε ανά­γκη να τοπο­θε­τη­θούν τα στοι­χεία αυτά σε ομά­δες. Ήταν τόσο λίγα! Όμως το 1860 μ.Χ. ο άνθρω­πος, είχε ανα­κα­λύ­ψει περί­που 60 στοι­χεία. Τότε ήταν που γεν­νή­θη­κε η ανά­γκη της ταξι­νό­μη­σης των χημι­κών στοι­χεί­ων και μαζί της ο Περιο­δι­κός Πίνα­κας.

Από τον ιστό­το­πο του Θαυ­μα­στού Κόσμου της Χημεί­ας.

Από τον ιστό­το­πο του Θαυ­μα­στού Κόσμου της Χημεί­ας.

Από τον ιστό­το­πο του Θαυ­μα­στού Κόσμου της Χημεί­ας.

Το ντο­κι­μα­ντέρ «Άνθρα­κας: μια ανε­πί­ση­μη βιο­γρα­φία», φέρ­νει στο προ­σκή­νιο το πιο πολυ­συ­ζη­τη­μέ­νο και ταυ­τό­χρο­να λιγό­τε­ρο κατα­νοη­τό στοι­χείο του σύμπα­ντος. Μέσα από την αφή­γη­ση σε πρώ­το πρό­σω­πο, που συνυ­πάρ­χει με πολύ­χρω­μα κινού­με­να σχέ­δια κι εντυ­πω­σια­κή μου­σι­κή, το ντο­κι­μα­ντέρ μας καλεί να γνω­ρί­σου­με καλύ­τε­ρα ένα από τα πιο παρε­ξη­γη­μέ­να στοι­χεία, που απο­τε­λεί ταυ­τό­χρο­να πηγή ζωής και μέσο κατα­στρο­φής.

Από την εκπαι­δευ­τι­κή πλατ­φόρ­μα CINEDU.