για τη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών

ΕΝΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΑ/ΘΕΩΡΙΑ

Έγρα­φα θεω­ρί­ας που βοη­θούν την κατα­νό­η­ση και μελέ­τη του μαθή­μα­τος, φύλ­λα εργα­σί­ας κ.λπ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ/ΒΙΝΤΕΟ

Παρου­σιά­σεις βιντε­ο­μα­θή­μα­τα και άλλα πολυ­με­σι­κά αρχεία που έχουν δημιουρ­γη­θεί για την επο­πτι­κή διδα­σκα­λία του μαθή­μα­τος.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ασκή­σεις πολ­λα­πλής επι­λο­γής, σωστού/λάθους, κατα­νό­η­σης και ανά­πτυ­ξης.

Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΑΥΤΌΣ ΤΟΠΟΣ

ειναι το ψηφια­κό σχο­λι­κό μου εργα­στή­ριο

Και περιέ­χει επο­πτι­κό υλι­κό που έχω χρη­σι­μο­ποι­ή­σει στη διδα­σκα­λία των φυσι­κών επι­στη­μών στο Γυμνά­σιο και της φυσι­κής στο Λύκειο.

 

Ανα­ζή­τη­σε ό,τι σε ενδια­φέ­ρει…

τα μαθή­μα­τά μου

ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΦΥΣΙΚΗ

Θεω­ρία και ασκή­σεις, βιντε­ο­μα­θή­μα­τα, προ­σο­μοιώ­σεις, φύλ­λα εργα­σί­ας δρα­στη­ριο­τή­των και εργα­στη­ρια­κών ασκή­σε­ων για τη φυσι­κή του γυμνα­σί­ου και του λυκεί­ου.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Παρου­σιά­σεις θεω­ρί­ας, θεω­ρία, ηλε­κτρο­νι­κά κουίζ και φύλ­λα εργα­σί­ας για το εργα­στή­ριο της βιο­λο­γί­ας και την επα­νά­λη­ψη της βιο­λο­γί­ας του γυμνα­σί­ου.

ΧΗΜΕΙΑ

Παρου­σιά­σεις, βιντε­ο­μα­θή­μα­τα, φύλ­λα εργα­σί­ας, προ­σο­μοιώ­σεις και σύν­δε­ση με τον μαγι­κό κόσμο της χημεί­ας του γυμνα­σί­ου.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Παρου­σιά­σεις, βίντεο, επε­ξή­γη­ση της θεω­ρί­ας, φύλ­λα εργα­σί­ας και δια­θε­μα­τι­κό υλι­κό διδα­σκα­λί­ας της γεω­γρα­φί­ας του γυμνα­σί­ου.

πρό­σφα­τα άρθρα

ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

transmission tower under gray sky

Κατα­νο­ώ­ντας την ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια: Παρα­γω­γή, χρή­σεις και περι­βαλ­λο­ντι­κές επι­πτώ­σεις

Η ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια χρη­σι­μο­ποιεί­ται σε ένα πολύ μικρό ‑χρο­­­νι­­­κά- παρά­θυ­ρο της ανθρώ­πι­νης ιστο­ρί­ας. Ωστό­σο, οι τρό­ποι παρα­γω­γής και χρή­σης της εξε­λί­χθη­καν σημα­ντι­κά και σε πολύ σύντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα έγι­νε κυρί­αρ­χο[…]

Read more
surfboarding man

Η έννοια της Ενέρ­γειας

Η έννοια της ενέρ­γειας είχε ‑και εξα­κο­λου­θεί να έχει- κομ­βι­κή σημα­σία για τη φυσι­κή. Σε αυτό το άρθρο γίνε­ται μια στοι­χειώ­δης εισα­γω­γή στην έννοια αυτή η οποία απευ­θύ­νε­ται σε μαθη­τές[…]

Read more
συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα

Έντα­ση ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος

Η έντα­ση του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος είναι ένα μέγε­θος που περι­γρά­φει το πόσο ισχυ­ρό είναι το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα που κυκλο­φο­ρεί σε ένα κύκλω­μα προ­κει­μέ­νου να λει­τουρ­γή­σουν οι συσκευ­ές που περι­λαμ­βά­νει. Η[…]

Read more

η επι­στή­μη, η ιστο­ρία της και οι επι­στή­μο­νες

ΔΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ»

σοφά λόγια

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

If I have seen fur­ther it is by stand­ing on the shoul­ders of Giants.

Isaac Newton

What we observe is not nature itself, but nature exposed to our method of ques­tion­ing.

Werner Heisenberg

Sci­ence is not only a dis­ci­ple of rea­son but also one of romance and pas­sion.

Stephen Hawking

No amount of exper­i­men­ta­tion can ever prove me right; a sin­gle exper­i­ment can prove me wrong.

Albert Einstein

What you learn from a life in sci­ence is the vast­ness of our igno­rance.

David Eagleman

Noth­ing in life is to be feared, it is only to be under­stood. Now is the time to under­stand more, so that we may fear less.

Marie Curie