Φυσι­κή Θετι­κού Προ­σα­να­το­λι­σμού Β ΓΕ. Λ.

Σε αυτή τη σελί­δα μπο­ρείς να βρεις υλι­κό για τη φυσι­κή θετι­κού προ­σα­να­το­λι­σμού Β ΓΕ. Λ. Συγκε­κρι­μέ­να παρου­σιά­σεις μαθη­μά­των, βιντε­ο­μα­θή­μα­τα και γενι­κά βίντεο σχε­τι­κά με τη φυσι­κή που διδά­σκε­ται σε αυτό το επί­πε­δο, φύλ­λα εργα­σί­ας για μάθη­μα στην τάξη ή εικο­νι­κό ή πραγ­μα­τι­κό εργα­στή­ριο, σημειώ­σεις θεω­ρί­ας και ασκή­σεις.

Το υλι­κό θα εμπλου­τί­ζε­ται διαρ­κώς.

Καμπλυ­λό­γραμ­μες κινή­σεις

Κινή­σεις με καμπύ­λη τρο­χιά: Ορι­ζό­ντια βολή, ομα­λή κυκλι­κή κίνη­ση

Παρου­σί­α­ση της μελέ­της των εξι­σώ­σε­ων κίνη­σης της ορι­ζό­ντιας βολής, της εξί­σω­σης τρο­χιάς και σχε­τι­κών παρα­δειγ­μά­των.

Παρου­σί­α­ση της ομα­λής κυκλι­κής κίνη­σης — περί­ο­δος, συχνό­τη­τα, γραμ­μι­κή και γωνια­κή ταχύ­τη­τα, κεντρο­μό­λος επι­τά­χυν­ση και κεντρο­μό­λος δύνα­μη.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Μία όμορ­φη προ­σο­μοί­ω­ση που αφο­ρά στην εικο­νο­ποί­ση της κυκλι­κής κίνη­σης και συγκε­κρι­μέ­να της κεντρο­μό­λου δύνα­μης.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για την κατα­νό­η­ση του τρό­που προ­σέγ­γι­σης της μετα­βαλ­λό­με­νης κυκλι­κής κίνη­σης που εκτε­λεί υλι­κό σημείο.

Δια­τή­ρη­ση της ορμής

Η έννοια του συστή­μα­τος σωμά­των, κρού­σεις, ορμή, δύνα­μη και μετα­βο­λή της ορμής, αρχή δια­τή­ρη­σης της ορμής, μεγέ­θη που δε δια­τη­ρού­νται στην κρού­ση, εφαρ­μο­γές δια­τή­ρη­σης της ορμής

Σε αυτήν την ενό­τη­τα γίνε­ται μία εισα­γω­γή της έννοιας του συστή­μα­τος σωμά­των, των εσω­τε­ρι­κών δυνά­με­ων αλλη­λε­πί­δρα­σης και των εξω­τε­ρι­κών δυνά­με­ων σε αυτό.

Με έναυ­σμα το φαι­νό­με­νο της κρού­σης, μία εισα­γω­γή στην έννοια της ορμής με τη βοή­θεια του εικο­νι­κού εργα­στη­ρί­ου.

Η έννοια της ορμής και στο αίτιο της μετα­βο­λής της. Στοι­χεία θεω­ρί­ας, παρου­σί­α­ση και ένα ενδια­φέ­ρον φύλ­λο εργα­σί­ας.