Κατηγορία: Επιστημη

Ιστορία Ηλεκτρομαγνητισμού

Ιστο­ρία Ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­σμού: Πρώ­το μισό 18ου αιώ­να

Από τα κοσμι­κά σαλό­νια στον Βενια­μίν Φρα­γκλί­νο Το επό­με­νο απο­φα­σι­στι­κό βήμα στην μελέ­τη του Ηλε­κτρι­σμού υπήρ­ξε η ανα­κά­λυ­ψη των αγω­γών και των μονω­τών, από τον Άγγλο Stephen Gray (1646 — 1719), γεν­νη­μέ­νο στο Καντέ­μπου­ρι και γιο βαφέα. Το 1711, έπει­τα από μια επι­τυ­χη­μέ­νη ακα­δη­μαϊ­κή καριέ­ρα και συντα­ξιού­χος πλέ­ον στο Charterhouse (ίδρυ­μα στο Λον­δί­νο για την…
Read more

Ιστορία Ηλεκτρομαγνητισμού

Ιστο­ρία ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­σμού: 17ος αιώ­νας

Το πέρα­σμα από τη δοξα­σία στην πει­ρα­μα­τι­κή έρευ­να Τον 17ο και 18ο αιώ­να ο Ηλε­κτρι­σμός και ο Μαγνη­τι­σμός εξε­λί­χθη­καν με την συλ­λο­γι­κή δου­λειά πάρα πολ­λών εξε­χό­ντων επι­στη­μό­νων. Στις αρχές του 17ου αιώ­να, δια­πι­στώ­θη­κε η έλξη ανά­με­σα σε γυα­λί και ήλε­κτρο που έχουν προη­γου­μέ­νως τρι­βεί. Μερι­κές δεκα­ε­τί­ες αργό­τε­ρα, το έτος 1629, δια­πι­στώ­θη­κε και η άπω­ση. Ερευ­νη­τές…
Read more

Google Earth, μέτρηση της ακτίνας της γης

Ο Ερα­το­σθέ­νης και το ιστο­ρι­κό πεί­ρα­μα

Ή… πώς ο Ερα­το­σθέ­νης μέτρη­σε την ακτί­να της Γης! Ο Ερα­το­σθέ­νης γεν­νή­θη­κε το 276 π.Χ. στην Κυρή­νεια της Βόρειας Αφρι­κής. Σπού­δα­σε στην Αθή­να από όπου προ­σκλή­θη­κε το 245 π.Χ. από τον Βασι­λέα Πτο­λε­μαίο τον Ευερ­γέ­τη για να ανα­λά­βει τη διεύ­θυν­ση της νεοϊ­δρυ­θεί­σας βιβλιο­θή­κης της Αλε­ξάν­δρειας και την εκπαί­δευ­ση του υιού του Φιλο­πά­το­ρα. Θεω­ρεί­ται ένας από…
Read more

Το ηλιακό σύστημα

Solar System Scope: το ηλια­κό σύστη­μα

Ηλια­κό σύστη­μα | Φωτο­γρα­φία από WikiImages από το Pixabay. Εξε­ρεύ­νη­σε το ηλια­κό σύστη­μα, βρες πλη­ρο­φο­ρί­ες για τον ήλιο και τους πλα­νή­τες, παρα­τή­ρη­σε το αέναο ταξί­δι τους στο σύμπαν, εντό­πι­σε γνω­στά αστέ­ρια του νυχτε­ρι­νού ουρα­νού!  Μια online περι­ή­γη­ση στο ηλια­κό μας σύστη­μα — και όχι μόνο — για να γνω­ρί­σεις καλύ­τε­ρα την πλα­νη­τι­κή και την αστρι­κή…
Read more

Ιστορία Ηλεκτρομαγνητισμού

Ιστο­ρία ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­σμού: Από την αρχαιό­τη­τα έως τα τέλη του 16ου αιώ­να

Από την αρχαία Κίνα μέχρι τον Γκίλ­μπερτ H γνω­στή σε μας ιστο­ρία του ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­σμού, φαί­νε­ται πως ξεκι­νά­ει από την Κίνα το 2637 π.Χ., οπό­τε και κάνει την εμφά­νι­σή της η πρώ­τη κατα­γε­γραμ­μέ­νη εφαρ­μο­γή της μαγνη­τι­κής επί­δρα­σης. Εκεί­νη τη χρο­νιά, καθώς τα στρα­τεύ­μα­τα του αυτο­κρά­το­ρα Hoang-Ti κατε­δί­ω­καν τον επα­να­στά­τη πρί­γκι­πα Tchi-yeou, έχα­σαν το δρό­μο τους λόγω…
Read more

Maxwell

Ο Maxwell για τον Faraday

Στον πρό­λο­γο του βιβλί­ου του Maxwell “Πραγ­μα­τεία για τον Ηλε­κτρι­σμό & τον Μαγνη­τι­σμό”, ο μεγά­λος επι­στή­μο­νας εξαί­ρει το έργο του Faraday.

Ηλια­κός άνε­μος

Ποια είναι η φύση του ανέ­μου που εκτο­ξεύ­ει το μητρι­κό μας άστρο και ποια φαι­νό­με­να δημιουρ­γεί η αλλη­λε­πί­δρα­σή του με τη γη;

Καμπύλωση χωροχρόνου

Οδύσ­σεια του δια­στή­μα­τος: Το Δια­πλα­νη­τι­κό Δίκτυο Μετα­φο­ράς

Ξεκι­νώ­ντας μια και­νού­ρια ανα­ζή­τη­ση στον Μεσο­πλα­νη­τι­κό Χώρο, ας θυμη­θού­με την τελευ­ταία παρά­γρα­φο της προη­γού­με­νης ανάρ­τη­σης.  «Το επό­με­νο στά­διο των προ­σπα­θειών επί­τευ­ξης της μέγι­στης «ενερ­γεια­κής οικο­νο­μί­ας» των δια­στη­μι­κών απο­στο­λών, έχει σημείο εκκί­νη­σης τις προ­σπά­θειες επί­λυ­σης από τον εξέ­χο­ντα Γάλ­λο μαθη­μα­τι­κό Jules-Henri Poincaré (1854 – 1912) του προ­βλή­μα­τος των τριών σωμά­των, σταθ­μούς τα αστα­θή Λαγκραν­ζια­νά σημεία, χαο­τι­κά…
Read more

Οδύσ­σεια του Δια­στή­μα­τος: Τα δια­πλα­νη­τι­κά ταξί­δια και η βαρυ­τι­κή σφεν­δό­νη

«‘οἱ δὲ δύω σκό­πε­λοι ὁ μὲν οὐρα­νὸν εὐρὺν ἱκά­νειὀξείῃ κορυ­φῇ, νεφέ­λη δέ μιν ἀμφι­βέ­βη­κεκυα­νέη: τὸ μὲν οὔ ποτ᾿ ἐρω­εῖ, οὐδέ ποτ᾿ αἴθρηκεί­νου ἔχει κορυ­φὴν οὔτ᾿ ἐν θέρει οὔτ᾿ ἐν ὀπώ­ρῃ.οὐδέ κεν ἀμβαίη βρο­τὸς ἀνὴρ οὐδ᾿ ἐπι­βαίη,οὐδ᾿ εἴ οἱ χεῖρές τε ἐεί­κο­σι καὶ πόδες εἶεν:πέτρη γὰρ λίς ἐστι, περι­ξε­στῇ ἐικυ­ῖα.μέσ­σῳ δ᾿ ἐν σκο­πέ­λῳ ἔστι σπέ­ος ἠεροει­δές,πρὸς…
Read more

H Αλί­κη στη χώρα των quarks

Ξεκι­νώ­ντας την περι­πλά­νη­ση στον κόσμο της επι­στή­μης, διά­λε­ξα να μιλή­σω για το θαυ­μα­στό εκεί­νο ταξί­δι της Αλί­κης (ALICE) που την οδή­γη­σε στη χώρα των quarks. Ένα ταξί­δι στα πλαί­σια της ατο­μι­κής, της πυρη­νι­κής και της σωμα­τι­δια­κής φυσι­κής. Ένα ταξί­δι ανα­ζή­τη­σης των συστα­τι­κών του κόσμου. Αν και… όχι όλων ακρι­βώς των συστα­τι­κών. Εδώ θα περιο­ρι­στώ στα…
Read more