Κατηγορία: Διαστημα

Το ηλιακό σύστημα

Solar System Scope: το ηλια­κό σύστη­μα

Ηλια­κό σύστη­μα | Φωτο­γρα­φία από WikiImages από το Pixabay. Εξε­ρεύ­νη­σε το ηλια­κό σύστη­μα, βρες πλη­ρο­φο­ρί­ες για τον ήλιο και τους πλα­νή­τες, παρα­τή­ρη­σε το αέναο ταξί­δι τους στο σύμπαν, εντό­πι­σε γνω­στά αστέ­ρια του νυχτε­ρι­νού ουρα­νού!  Μια online περι­ή­γη­ση στο ηλια­κό μας σύστη­μα — και όχι μόνο — για να γνω­ρί­σεις καλύ­τε­ρα την πλα­νη­τι­κή και την αστρι­κή…
Read more

Ηλια­κός άνε­μος

Ποια είναι η φύση του ανέ­μου που εκτο­ξεύ­ει το μητρι­κό μας άστρο και ποια φαι­νό­με­να δημιουρ­γεί η αλλη­λε­πί­δρα­σή του με τη γη;

Καμπύλωση χωροχρόνου

Οδύσ­σεια του δια­στή­μα­τος: Το Δια­πλα­νη­τι­κό Δίκτυο Μετα­φο­ράς

Ξεκι­νώ­ντας μια και­νού­ρια ανα­ζή­τη­ση στον Μεσο­πλα­νη­τι­κό Χώρο, ας θυμη­θού­με την τελευ­ταία παρά­γρα­φο της προη­γού­με­νης ανάρ­τη­σης.  «Το επό­με­νο στά­διο των προ­σπα­θειών επί­τευ­ξης της μέγι­στης «ενερ­γεια­κής οικο­νο­μί­ας» των δια­στη­μι­κών απο­στο­λών, έχει σημείο εκκί­νη­σης τις προ­σπά­θειες επί­λυ­σης από τον εξέ­χο­ντα Γάλ­λο μαθη­μα­τι­κό Jules-Henri Poincaré (1854 – 1912) του προ­βλή­μα­τος των τριών σωμά­των, σταθ­μούς τα αστα­θή Λαγκραν­ζια­νά σημεία, χαο­τι­κά…
Read more

Οδύσ­σεια του Δια­στή­μα­τος: Τα δια­πλα­νη­τι­κά ταξί­δια και η βαρυ­τι­κή σφεν­δό­νη

«‘οἱ δὲ δύω σκό­πε­λοι ὁ μὲν οὐρα­νὸν εὐρὺν ἱκά­νειὀξείῃ κορυ­φῇ, νεφέ­λη δέ μιν ἀμφι­βέ­βη­κεκυα­νέη: τὸ μὲν οὔ ποτ᾿ ἐρω­εῖ, οὐδέ ποτ᾿ αἴθρηκεί­νου ἔχει κορυ­φὴν οὔτ᾿ ἐν θέρει οὔτ᾿ ἐν ὀπώ­ρῃ.οὐδέ κεν ἀμβαίη βρο­τὸς ἀνὴρ οὐδ᾿ ἐπι­βαίη,οὐδ᾿ εἴ οἱ χεῖρές τε ἐεί­κο­σι καὶ πόδες εἶεν:πέτρη γὰρ λίς ἐστι, περι­ξε­στῇ ἐικυ­ῖα.μέσ­σῳ δ᾿ ἐν σκο­πέ­λῳ ἔστι σπέ­ος ἠεροει­δές,πρὸς…
Read more

Φωτογραφία της γης από τη σελήνη

Από τη Γη στη Σελή­νη: Το χρο­νι­κό ενός μεγά­λου ταξι­διού

Πριν από 48 χρό­νια πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα τεχνο­λο­γι­κά επι­τεύγ­μα­τα του ανθρώ­που: η επαν­δρω­μέ­νη επί­σκε­ψη ανθρώ­πων στον φυσι­κό μας δορυ­φό­ρο. Στην ανάρ­τη­ση αυτή παρου­σιά­ζε­ται, σε συνέ­χειες, μία συμπυ­κνω­μέ­νη περι­γρα­φή της μεγά­λης αυτής προ­σπά­θειας με απο­σπά­σμα­τα από τον Οδη­γό της Παρά­στα­σης του Ευγε­νι­δεί­ου Πλα­νη­τα­ρί­ου που είχε τίτλο “Από τη Γη στη Σελή­νη” (Διο­νύ­σης Σιμό­που­λος και…
Read more