Φυσι­κή Θετι­κού Προ­σα­να­το­λι­σμού Γ ΓΕ. Λ.

Σε αυτή τη σελί­δα μπο­ρείς να βρεις υλι­κό για τη φυσι­κή Θετι­κού Προ­σα­να­το­λι­σμού της Γ Γε. Λ. Συγκε­κρι­μέ­να παρου­σιά­σεις μαθη­μά­των, βιντε­ο­μα­θή­μα­τα και γενι­κά βίντεο σχε­τι­κά με τη φυσι­κή που διδά­σκε­ται σε αυτό το επί­πε­δο, φύλ­λα εργα­σί­ας για μάθη­μα στην τάξη ή εικο­νι­κό ή πραγ­μα­τι­κό εργα­στή­ριο, σημειώ­σεις θεω­ρί­ας και ασκή­σεις.

Το υλι­κό θα εμπλου­τί­ζε­ται διαρ­κώς.