Κατηγορία: ΧΗΜΕΙΑ

Χημεία επανάληψη

Εισα­γω­γή στη χημεία — επα­νά­λη­ψη

Τι θυμά­σαι από την πρώ­τη ενό­τη­τα της χημεί­ας; Εδώ θα βρεις κάποιες επι­λεγ­μέ­νες ασκή­σεις του τετρα­δί­ου εργα­σιών για να κάνεις μια μικρή επα­νά­λη­ψη! Άσκη­ση 3, σελ. 10 Συμπλή­ρω­σε τα κενά στον παρα­κά­τω χάρ­τη εννοιών, τοπο­θε­τώ­ντας κάθε λέξη στο σωστό κου­τά­κι. Κατα­στά­σεις ύλης-χάρ­της εννοιών, an interactive worksheet by DimitraD liveworksheets.com Άσκη­ση 4, σελ. 11 Συμπλή­ρω­σε στον…
Read more

Καταστάσεις της ύλης

Οι κατα­στά­σεις των υλι­κών σωμά­των

Τα υλι­κά σώμα­τα που συνα­ντά­με στην καθη­με­ρι­νή μας ζωή, βρί­σκο­νται σε τρεις κατα­στά­σεις: στε­ρεή, υγρή και αέρια. Εδώ μπο­ρείς να βρεις χρή­σι­μες προ­σο­μοιώ­σεις που θα σε βοη­θή­σουν να κατα­λά­βεις τη φυσι­κή που «κρύ­βε­ται» στις μετα­βο­λές από τη μία κατά­στα­ση στην άλλη. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.1 Φυσι­κές κατα­στά­σεις των υλι­κών ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΛΗΣ: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ