Κατηγορία: Δράσεις

Οδική ασφάλεια - οι Έλληνες στο δρόμο

Οδι­κή ασφά­λεια: Οι Έλλη­νες στο… δρό­μο!

Η ται­νία αυτή, συρ­ρα­φή στιγ­μιο­τύ­πων από ται­νί­ες του παλιού ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου, αφο­ρά στην οδι­κή ασφά­λεια και δημιουρ­γή­θη­κε στα πλαί­σια της θεμα­τι­κής εβδο­μά­δας του γυμνα­σί­ου κατά το σχο­λι­κό έτος 2017–18. Με χιου­μο­ρι­στι­κό τρό­πο παρου­σιά­ζει και σχο­λιά­ζει την οδι­κή συμπε­ρι­φο­ρά των Ελλή­νων.

Google Earth, μέτρηση της ακτίνας της γης

Ο Ερα­το­σθέ­νης και το ιστο­ρι­κό πεί­ρα­μα

Ή… πώς ο Ερα­το­σθέ­νης μέτρη­σε την ακτί­να της Γης! Ο Ερα­το­σθέ­νης γεν­νή­θη­κε το 276 π.Χ. στην Κυρή­νεια της Βόρειας Αφρι­κής. Σπού­δα­σε στην Αθή­να από όπου προ­σκλή­θη­κε το 245 π.Χ. από τον Βασι­λέα Πτο­λε­μαίο τον Ευερ­γέ­τη για να ανα­λά­βει τη διεύ­θυν­ση της νεοϊ­δρυ­θεί­σας βιβλιο­θή­κης της Αλε­ξάν­δρειας και την εκπαί­δευ­ση του υιού του Φιλο­πά­το­ρα. Θεω­ρεί­ται ένας από…
Read more