Χημεία Β Γυμνα­σί­ου

Σε αυτή τη σελί­δα μπο­ρείς να βρεις υλι­κό για τη χημεία Β Γυμνα­σί­ου. Συγε­κρι­μέ­να παρου­σιά­σεις μαθη­μά­των, βιντε­ο­μα­θή­μα­τα και γενι­κά βίντεο σχε­τι­κά με τη χημεία που διδά­σκε­ται σε αυτό το επί­πε­δο, φύλ­λα εργα­σί­ας για μάθη­μα στην τάξη, εικο­νι­κό ή πραγ­μα­τι­κό εργα­στή­ριο, σημειώ­σεις θεω­ρί­ας και ασκή­σεις.

Το υλι­κό θα εμπλου­τί­ζε­ται διαρ­κώς.

Χημεία Β Γυμνασίου

Εισα­γω­γή στη Χημεία

Τι είναι η χημεία — κατα­στά­σεις των υλι­κών — φυσι­κές ιδιό­τη­τες των υλι­κών

Τι είναι η χημεία και για­τί τη μελε­τά­με

Το μάθη­μα στο ψηφια­κό βιβλίο.

Φύλ­λο εργα­σί­ας από το ΕΚΦΕ Χαλαν­δρί­ου.

Φυσι­κές κατα­στά­σεις των υλι­κών σωμά­των

Εδώ μπο­ρείς να βρεις χρή­σι­μες προ­σο­μοιώ­σεις που θα σε βοη­θή­σουν να κατα­λά­βεις τις φυσι­κές κατα­στά­σεις της ύλης. 

Φυσι­κές ιδιό­τη­τες των υλι­κών

Το μάθη­μα στο ψηφια­κό βιβλίο

Επα­νά­λη­ψη

Τι θυμά­σαι από την πρώ­τη ενό­τη­τα της χημεί­ας; Εδώ θα βρεις ασκή­σεις του τετρα­δί­ου εργα­σιών για να κάνεις μια μικρή επα­νά­λη­ψη! 

Από το νερό στο άτο­μο

Το νερό στη ζωή μας — μείγ­μα­τα — δια­λύ­μα­τα — περιε­κτι­κό­τη­τες δια­λυ­μά­των — δια­χω­ρι­σμός μειγ­μά­των — η διά­σπα­ση του νερού — χημι­κές ενώ­σεις — χημι­κά στοι­χεία — χημι­κή αντί­δρα­ση — μόρια — άτο­μα και υπο­α­το­μι­κά σωμα­τί­δια

Το νερό ως δια­λύ­της — μείγ­μα­τα

Με ποιους τρό­πους εκφρά­ζου­με την περιε­κτι­κό­τη­τα ενός δια­λύ­μα­τος; Πώς θα μπο­ρού­σα­με να παρα­σκευά­σου­με δια­λύ­μα­τα συγκε­κρι­μέ­νης περιε­κτι­κό­τη­τας, στο περι­βάλ­λον του εικο­νι­κού εργα­στη­ρί­ου; 

Παρου­σί­α­ση μεθό­δων δια­χω­ρι­σμού δια­φό­ρων μειγ­μά­των.

Πώς μπο­ρού­με να πραγ­μα­το­ποι­ή­σου­με από­στα­ξη αλκο­όλ με την ειδι­κή συσκευή του απο­στα­κτή­ρα που δια­θέ­του­με, προ­κει­μέ­νου να φτιά­ξου­με μια γου­λιά εργα­στη­ρια­κή ρακή; Για­τί δια­χω­ρί­ζε­ται το αλκο­όλ από τα υπό­λοι­πα συστα­τι­κά του μείγ­μα­τος των ζυμω­μέ­νων στα­φυ­λιών; Εδώ μπο­ρείς να βρεις πλη­ρο­φο­ρί­ες για την από­στα­ξη και οδη­γί­ες για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση της από­στα­ξης αλκο­όλ. 

Διά­σπα­ση νερού — χημι­κές ενώ­σεις και χημι­κά στοι­χεία

Το νερό είναι χημι­κή ένω­ση ή μείγ­μα; Από ποια «συστα­τι­κά» απο­τε­λεί­ται; Μπο­ρού­με να τα δια­χω­ρί­σου­με με κάποιον τρό­πο; Εδώ μπο­ρείς να βρεις υλι­κό για την ηλε­κτρο­λυ­τι­κή διά­σπα­ση του νερού και τη διά­κρι­ση μετα­ξύ των χημι­κών ενώ­σε­ων και των χημι­κών στοι­χεί­ων.

Πώς μπο­ρού­με να πραγ­μα­το­ποι­ή­σου­με ηλε­κτρό­λυ­ση του νερού, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τη συσκευή Hoffman που είναι δια­θέ­σι­μη στο εργα­στή­ριο; Εδώ μπο­ρείς να βρεις τις οδη­γί­ες για την ηλε­κτρο­λυ­τι­κή διά­σπα­ση του νερού και το αντί­στοι­χο φύλ­λο εργα­σί­ας. 

Από το λογι­σμι­κό «ο θαυ­μα­στός κόσμος της χημεί­ας».

Υπο­α­το­μι­κά σωμα­τί­δια — ιόντα

Πώς είναι «φτιαγ­μέ­νο» ένα άτο­μο; Ποια σωμα­τί­δια το δομούν και τι χαρα­κτη­ρι­στι­κά έχει καθέ­να από αυτά; Ας γνω­ρί­σου­με τα υπο­α­το­μι­κά σωμα­τί­δια. 

Ένα σύντο­μο βίντεο από το CERN που παρου­σιά­ζει τη δομή της ύλης σε όλο και πιο μικρή κλί­μα­κα. Μεγε­θύ­νο­ντας μία ανθρώ­πι­νη τρί­χα, προ­χω­ρά­με ανά­με­σα από κύτ­τα­ρα, μικρο­σκο­πι­κές δομές, μόρια κερα­τί­νης, άτο­μα άνθρα­κα, πυρή­νες, νετρό­νια, πρω­τό­νια και τέλος quarks. 

Επα­νά­λη­ψη

Ασκή­σεις από το σχο­λι­κό τετρά­διο εργα­σιών της χημεί­ας για την επα­νά­λη­ψη της ύλης της χημεί­ας του Β  Τετρα­μή­νου.