Βιο­λο­γία Α’ Γυμνα­σί­ου

Σε αυτή τη σελί­δα μπο­ρείς να βρεις υλι­κό για τη Βιο­λο­γία Α’ Γυμνα­σί­ου. Συγκε­κρι­μέ­να παρου­σιά­σεις μαθη­μά­των, βίντεο, φύλ­λα εργα­σί­ας, εργα­στη­ρια­κές ασκή­σεις.

Το υλι­κό θα εμπλου­τί­ζε­ται διαρ­κώς.

Βιολογία Α' Γυμνασίου

Η οργά­νω­ση της ζωής

Τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά των οργα­νι­σμών, το φυτι­κό και το ζωι­κό κύτ­τα­ρο, οργά­νω­ση των πολυ­κύτ­τα­ρων οργα­νι­σμών, αλλη­λε­πι­δρά­σεις και προ­σαρ­μο­γές.

Τα χαρα­κτη­ρι­στι­κα των οργα­νι­σμων

Παρου­σί­α­ση σχε­τι­κή με την οργά­νω­ση της ζωής και τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά και τις λει­τουρ­γί­ες των οργα­νι­σμών που τους δια­χω­ρί­ζουν από την άβια ύλη.

ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

Παρου­σί­α­ση για τη βασι­κή μονά­δα της ζωής, με βασι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες για το ζωι­κό, το φυτι­κό κύτ­τα­ρο και για τα οργα­νί­δια που περιέ­χο­νται σε αυτά.

Πώς μοιά­ζει, αλή­θεια, το κύτ­τα­ρο όταν το παρα­τη­ρού­με με τη βοή­θεια ενός ηλε­κτρο­νι­κού μικρο­σκο­πί­ου; Μια κατα­το­πι­στι­κή παρου­σί­α­ση.

Ένα ταξί­δι στον θαυ­μα­στό, μικρο­σκο­πι­κό όσο και πολυ­πλο­κο εσω­τε­ρι­κό κόσμο του κυτ­τά­ρου, με τη βοή­θεια καλο­δου­λεμ­μέ­νων animations. 

Μικρο­σκο­πι­κή παρα­τή­ρη­ση φυτι­κών και ζωι­κών κυτ­τά­ρων, στο εργα­στή­ριο φυσι­κών επι­στη­μών του σχο­λεί­ου. Περι­λαμ­βά­νε­ται παρου­σί­α­ση με οδη­γί­ες μικρο­σκό­πη­σης και φύλ­λο εργα­σί­ας. 

Η οργΑ­νω­ση των πολυ­κΥτ­τα­ρων οργα­νι­σμΩν

Πώς φτά­νου­με από το κύτ­τα­ρο στον οργα­νι­σμό; Ποιες είναι οι βασι­κές δομές που τον συν­θέ­τουν; Πλη­ρο­φο­ρί­ες για τον τρό­πο που οργα­νώ­νο­νται οι πολυ­κύτ­τα­ροι οργα­νι­σμοί. 

Στη βιό­σφαι­ρα του πλα­νή­τη μας συνα­ντά­με μεγά­λη ποι­κι­λία ζωντα­νών οργα­νι­σμών. Λέμε πως το πλα­νη­τι­κό οικο­σύ­στη­μα δια­θέ­τει μεγά­λη βιο­ποι­κι­λό­τη­τα. Με ποιον τρό­πο οι επι­στή­μο­νες ταξι­νο­μούν τους οργα­νι­σμούς, με βάση τα κοι­νά τους χαρα­κτη­ρι­στι­κά; 

Έναυ­σμα προ­βλη­μα­τι­σμού κι ένας ακό­μη τρό­πος να προ­σεγ­γί­σει κάποιος την έννοια της ισορ­ρο­πί­ας στα βιο­λο­γι­κά συστή­μα­τα, στα πλαί­σια του μαθή­μα­τος της βιο­λο­γί­ας της Α και της Β’ Γυμνα­σί­ου. Σύν­δε­σμος.

ΑΛΛΗ­ΛΕ­ΠΙ­ΔΡΑ­ΣΕΙς ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

Οι οργα­νι­σμοί που ζουν στη γη εμφα­νί­ζουν πολύ δια­φο­ρε­τι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά. Ποιο ρόλο παί­ζει το περι­βάλ­λον που ζουν και οι μετα­ξύ τους αλλη­λε­πι­δρά­σεις στον τρό­πο που εξε­λίσ­σο­νται;

Πρό­σλη­ψη τρο­φής και πέψη

Φωτο­σύν­θε­ση, πρό­σλη­ψη ουσιών και πέψη στους μονο­κύτ­τα­ρους και στους ζωι­κούς οργα­νι­σμούς. Το ανθρώ­πι­νο πεπτι­κό σύστη­μα.

ΠρΟ­σλη­ψη ουσιΩν και πΕψη

Εισα­γω­γι­κό υλι­κό για το δεύ­τε­ρο κεφά­λαιο της βιο­λο­γί­ας που σχε­τί­ζε­ται με την πρό­σλη­ψη τρο­φής από τους οργα­νι­σμούς.

Με ποιον τρό­πο εξα­σφα­λί­ζουν την ενέρ­γεια και τις θρε­πτι­κές ουσί­ες που χρειά­ζο­νται για να επι­βιώ­σουν; Σε αυτή την ενό­τη­τα παρου­σιά­ζε­ται η δια­δι­κα­σία της φωτο­σύν­θε­σης.

ΘρΕ­ψη στους ζωι­κοΥς οργα­νι­σμοΥς

Μια παρου­σί­α­ση για το πώς εξα­σφα­λί­ζουν την τρο­φή τους οι “κυνη­γοί” στον μικρό-κοσμο και τον τρό­πο που τρέ­φο­νται τα ασπόν­δυ­λα ζώα; 

Πώς εξα­σφα­λί­ζουν την τρο­φή τους τα σπον­δυ­λω­τά ζώα; Σε αυτό το μάθη­μα θα εξε­ρευ­νή­σεις το πεπτι­κό σύστη­μα των σπον­δυ­λό­ζω­ων. 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Η δια­τρο­φή του ανθρώ­που περι­λαμ­βά­νει πολ­λές δια­φο­ρε­τι­κές τρο­φές που του παρέ­χουν την ενέρ­γεια και τα «υλι­κά» που χρειά­ζε­ται για την καλή λει­τουρ­γία του οργα­νι­σμού του. Εδώ μπο­ρείς να βρεις πλη­ρο­φο­ρί­ες για τα θρε­πτι­κά συστα­τι­κά που προ­σλαμ­βά­νει ο άνθρω­πος μέσω της τρο­φής. 

Ποια δια­δρο­μή ακο­λου­θεί η τρο­φή στο «ταξί­δι» της μέσα στο ανθρώ­πι­νο σώμα; Ποια είναι τα όργα­να που βοη­θούν στην πρό­σλη­ψη, την επε­ξερ­γα­σία και την πέψη της τρο­φής; Σε αυτό το μάθη­μα θα βρεις πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κές ανθρώ­πι­νο πεπτι­κό σύστη­μα.

Ποια τρό­φι­μα περι­λαμ­βά­νει η ελλη­νι­κή μεσο­γεια­κή δια­τρο­φή και ποια θρε­πτι­κά συστα­τι­κά προ­σφέ­ρει στον οργα­νι­σμό μας; Ποιες είναι οι ασθέ­νειες που μας απει­λούν αν δεν τρε­φό­μα­στε σωστά και ποιες είναι οι ασθέ­νειες των δοντιών μας; Εδώ μπο­ρείς να βρεις χρή­σι­μο εκπαι­δευ­τι­κό υλι­κό για τον τρό­πο με τον οποίο η δια­τρο­φή σχε­τί­ζε­ται με την υγεία μας.

Στη δια­δρο­μή του πεπτι­κού μας συστή­μα­τος υπάρ­χουν προ­σαρ­τη­μέ­νοι αδέ­νες: οι σιε­λο­γό­νοι αδέ­νες, που εκκρί­νουν το σάλιο, το ήπαρ (συκώ­τι) και το πάγκρε­ας. Η λει­τουρ­γία τους σχε­τί­ζε­ται με την έκκρι­ση ουσιών που είναι απα­ραί­τη­τες για την πέψη των τρο­φών. Ποια ειναι η ανα­το­μία τους, όμως, και ποια η συνει­σφο­ρά τους στη λει­τουρ­γία του οργα­νι­σμού μας; Εδώ μπο­ρείς να βρεις δύο ευχά­ρι­στα βίντεο με αρκε­τές πλη­ρο­φο­ρί­ες. 

προ­σλη­ψη τρο­φησ και πεψη — επα­να­λη­ψη

Ένα επα­να­λη­πτι­κό κουίζ με αρκε­τές ασκή­σεις και ερω­τή­σεις κλει­στού τύπου για να κάνεις επα­νά­λη­ψη στο 2ο κεφά­λαιο της Βιο­λο­γί­ας.  

Μετα­φο­ρά και απο­βο­λή ουσιών

Mετα­φο­ρά ουσιών και απο­βο­λή ουσιών στους μονο­κύτ­τα­ρους οργα­νι­σμούς, στα φυτά και στους ζωι­κούς οργα­νι­σμούς. Το ανθρώ­πι­νο κυκλο­φο­ρι­κό σύστη­μα.

η μετα­φο­ρα και η απο­βο­λη ουσιων στον ανθρω­πο

Με ποιον τρό­πο μετα­φέ­ρο­νται τα θρε­πτι­κά συστα­τι­κά και το οξυ­γό­νο που είναι απα­ραί­τη­τα στα κύτ­τα­ρα του ανθρώ­πι­νου οργα­νι­σμού; Πώς λει­τουρ­γεί το ανθρώ­πι­νο κυκλο­φο­ρι­κό σύστη­μα; 

Το αίμα είναι ο «μετα­φο­ρέ­ας» του κυκλο­φο­ρι­κού μας συστή­μα­τος. Ποια είναι τα συστα­τι­κά του και σε τι χρη­σι­μεύ­ει το καθέ­να από αυτά; 

Ποιες είναι οι ασθέ­νειες που απει­λούν την υγεία του κυκλο­φο­ρι­κού συστή­μα­τος; Η ομα­λή λει­τουρ­γία του κυκλο­φο­ρι­κού συστή­μα­τος απο­τε­λεί καθο­ρι­στι­κό παρά­γο­ντα για τη δια­τή­ρη­ση της υγεί­ας του οργα­νι­σμού. Στις ανε­πτυγ­μέ­νες χώρες, λόγω του τρό­που ζωής των ανθρώ­πων, οι ασθέ­νειες του κυκλο­φο­ρι­κού συστή­μα­τος απο­τε­λούν την πρώ­τη αιτία θανά­του.