Φυσι­κή Γενι­κής Παι­δεί­ας Β ΓΕ. Λ.

Σε αυτή τη σελί­δα μπο­ρείς να βρεις υλι­κό για τη φυσι­κή γενι­κής παι­δεί­ας Β ΓΕ. Λ. Συγκε­κρι­μέ­να παρου­σιά­σεις μαθη­μά­των, βιντε­ο­μα­θή­μα­τα και γενι­κά βίντεο σχε­τι­κά με τη φυσι­κή που διδά­σκε­ται σε αυτό το επί­πε­δο, φύλ­λα εργα­σί­ας για μάθη­μα στην τάξη ή εικο­νι­κό ή πραγ­μα­τι­κό εργα­στή­ριο, σημειώ­σεις θεω­ρί­ας και ασκή­σεις.

Το υλι­κό θα εμπλου­τί­ζε­ται διαρ­κώς.

Στα­τι­κός Ηλε­κτρι­σμός

Ηλε­κτρι­κή δύνα­μη, ηλε­κτρι­κό φορ­τίο, τρό­ποι ηλέ­κτρι­σης, νόμος του Coulomb, ηλε­κτρι­κό πεδίο, έντα­ση ηλε­κτρι­κού πεδί­ου, δυνα­μι­κές γραμ­μές, ηλε­κτρι­κή δυνα­μι­κή ενέρ­γεια, δυνα­μι­κό και δια­φο­ρά δυνα­μι­κού

Εισα­γω­γι­κή παρου­σί­α­ση στις έννοιες του ηλε­κτρι­κού φορ­τί­ου, της ηλε­κτρι­κής δύνα­μης και στους τρό­πους ηλέ­κτρι­σης. Χρή­σι­μοι σύν­δε­σμοι.

Παρου­σί­α­ση του νόμου του Coulomb που διέ­πει την ηλε­κτρο­στα­τι­κή αλλη­λε­πί­δρα­ση μετα­ξύ σημεια­κών φορ­τί­ων. Χρή­σι­μοι σύν­δε­σμοι και ασκή­σεις.

Παρου­σί­α­ση της έννοιας του ηλε­κτρο­στα­τι­κού πεδί­ου, της έντα­σης του πεδιού και των ηλε­κτρι­κών δυνα­μι­κών γραμ­μών. Χρή­σι­μοι σύν­δε­σμοι. 

Παρου­σί­α­ση της θεω­ρί­ας που αφο­ρά στην ηλε­κτρι­κή δυνα­μι­κή ενέρ­γεια, το δυνα­μι­κό και τη δια­φο­ρά δυνα­μι­κού. Χρή­σι­μοι σύν­δε­σμοι.

Δυνα­μι­κός Ηλε­κτρι­σμός

Συνε­χές ηλε­κτρι­κό ρέυ­μα, ηλε­κτρι­κές πηγές, τάση, έντα­ση, αντί­στα­ση, κανό­νες Kirchhoff και όργα­να μέτρη­σης, νόμος του Ohm, συν­δε­σμο­λο­γία αντι­στα­τών, ενέρ­γεια και ισχύς ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος, βρα­χυ­κύ­κλω­μα

Μία εισα­γω­γι­κή παρου­σί­α­ση της θεω­ρί­ας που αφο­ρά στις ηλε­κτρι­κές πηγές και στο ηλε­κτρι­κό ρέυ­μα.

Εδώ μπο­ρείς να βρεις κάποιες θεω­ρη­τι­κές επι­ση­μάν­σεις για την έντα­ση του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος και μεθο­δο­λο­γία βασι­κών ασκή­σε­ων.

1ος και 2ος κανό­νας του Kirchhoff. Αμπε­ρό­με­τρο, βολ­τό­με­τρο και τρό­πος σύν­δε­σής τους στο κύκλω­μα. Ηλε­κτρο­νι­κό quiz ερω­τή­σε­ων κλει­στού τύπου.

Η ηλε­κτρι­κή αντί­στα­ση ενός αγω­γού και ο νόμος του Ohm. Η εξάρ­τη­ση της αντί­στα­σης ενός κυλιν­δρι­κού σύρ­μα­τος από τα γεω­με­τρι­κά του χαρα­κτη­ρι­στι­κά και τη θερ­μο­κρα­σία.

Σύν­δε­ση αντι­στα­τών σε σει­ρά και παράλ­λη­λα. Ισο­δύ­να­μη αντί­στα­ση.

Η ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια χρη­σι­μο­ποιεί­ται σε ένα πολύ μικρό ‑χρο­νι­κά- παρά­θυ­ρο της ανθρώ­πι­νης ιστο­ρί­ας. Ωστό­σο, οι τρό­ποι παρα­γω­γής και χρή­σης της εξε­λί­χθη­καν σημα­ντι­κά και σε πολύ σύντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα έγι­νε κυρί­αρ­χο στοι­χείο του ανθρώ­πι­νου πολι­τι­σμού.

Ενέρ­γεια, ισχύς ρεύ­μα­τος, φαι­νό­με­νο Joule και βρα­χυ­κύ­κλω­μα.

Εδώ μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση του βρα­χυ­κυ­κλώ­μα­τος μέσω σχε­τι­κών βίντεο και μιας παρου­σί­α­σης εικο­νι­κού εργα­στη­ρί­ου στο περι­βάλ­λον PhET.

Μία παρου­σί­α­ση των εννοιών της ΗΕΔ, της εσω­τε­ρι­κής αντί­στα­σης και της πολι­κής τάσης πηγής καθώς και του τρό­που εφαρ­μο­γής του ν. Ohm σε κλει­στό κύκλω­μα.

Επα­να­λη­πτι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες

Quiz, ασκή­σεις, πει­ρα­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, τρά­πε­ζα θεμά­των.

Eπα­να­λη­πτι­κά φύλ­λα εργα­σί­ας και ασκή­σεις για το πρώ­το κεφά­λαιο της φυσι­κής γενι­κής παι­δί­ας Β Γε. Λ. που αφο­ρά στον στα­τι­κό ηλε­κτρι­σμό.

Eδώ θα βρεις μερι­κά quiz για να κάνεις επα­νά­λη­ψη στις έννοιες που σχε­τί­ζο­νται με το συνε­χές ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα.