Κατηγορία: ΦΥΣΙΚΗ

transmission tower under gray sky

Κατα­νο­ώ­ντας την ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια: Παρα­γω­γή, χρή­σεις και περι­βαλ­λο­ντι­κές επι­πτώ­σεις

Η ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια χρη­σι­μο­ποιεί­ται σε ένα πολύ μικρό ‑χρο­­νι­­κά- παρά­θυ­ρο της ανθρώ­πι­νης ιστο­ρί­ας. Ωστό­σο, οι τρό­ποι παρα­γω­γής και χρή­σης της εξε­λί­χθη­καν σημα­ντι­κά και σε πολύ σύντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα έγι­νε κυρί­αρ­χο στοι­χείο του ανθρώ­πι­νου πολι­τι­σμού. Χρη­σι­μο­ποιεί­ται για πλη­θώ­ρα εφαρ­μο­γών, από τον φωτι­σμό και την τρο­φο­δό­τη­ση ηλε­κτρι­κών και ηλε­κτρο­νι­κών συσκευών μέχρι τη λει­τουρ­γία εργο­στα­σί­ων παρα­γω­γής αγα­θών. ΨΗΦΙΑΚΟ…
Read more

Google Earth, μέτρηση της ακτίνας της γης

Ο Ερα­το­σθέ­νης και το ιστο­ρι­κό πεί­ρα­μα

Ή… πώς ο Ερα­το­σθέ­νης μέτρη­σε την ακτί­να της Γης! Ο Ερα­το­σθέ­νης γεν­νή­θη­κε το 276 π.Χ. στην Κυρή­νεια της Βόρειας Αφρι­κής. Σπού­δα­σε στην Αθή­να από όπου προ­σκλή­θη­κε το 245 π.Χ. από τον Βασι­λέα Πτο­λε­μαίο τον Ευερ­γέ­τη για να ανα­λά­βει τη διεύ­θυν­ση της νεοϊ­δρυ­θεί­σας βιβλιο­θή­κης της Αλε­ξάν­δρειας και την εκπαί­δευ­ση του υιού του Φιλο­πά­το­ρα. Θεω­ρεί­ται ένας από…
Read more

Ιστορία Ηλεκτρομαγνητισμού

Ιστο­ρία ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­σμού: Από την αρχαιό­τη­τα έως τα τέλη του 16ου αιώ­να

Από την αρχαία Κίνα μέχρι τον Γκίλ­μπερτ H γνω­στή σε μας ιστο­ρία του ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­σμού, φαί­νε­ται πως ξεκι­νά­ει από την Κίνα το 2637 π.Χ., οπό­τε και κάνει την εμφά­νι­σή της η πρώ­τη κατα­γε­γραμ­μέ­νη εφαρ­μο­γή της μαγνη­τι­κής επί­δρα­σης. Εκεί­νη τη χρο­νιά, καθώς τα στρα­τεύ­μα­τα του αυτο­κρά­το­ρα Hoang-Ti κατε­δί­ω­καν τον επα­να­στά­τη πρί­γκι­πα Tchi-yeou, έχα­σαν το δρό­μο τους λόγω…
Read more

εργαστήριο

Το σφάλ­μα μέτρη­σης στη φυσι­κή

Το “σφάλ­μα” είναι αναμ­φι­σβή­τη­τα ένας από τους βασι­κούς “πονο­κε­φά­λους” στο εργα­στή­ριο της φυσι­κής. Η μεθο­δο­λο­γία και τα όργα­να που χρη­σι­μο­ποιού­με όταν κάνου­με μια μέτρη­ση, δεν είναι αλάν­θα­στα. Τα όργα­να μέτρη­σης, για παρά­δειγ­μα,  έχουν ανα­πό­φευ­κτες ατέ­λειες. Όμως, ακό­μη κι όταν είναι εξαι­ρε­τι­κά καλά, το απο­τέ­λε­σμα μιας μέτρη­σης εξαρ­τά­ται σε μεγά­λο βαθ­μό από εμάς τους ίδιους, από…
Read more