Κατηγορία: Ιστορια της επιστημης

Ιστορία Ηλεκτρομαγνητισμού

Ιστο­ρία Ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­σμού: Πρώ­το μισό 18ου αιώ­να

Από τα κοσμι­κά σαλό­νια στον Βενια­μίν Φρα­γκλί­νο Το επό­με­νο απο­φα­σι­στι­κό βήμα στην μελέ­τη του Ηλε­κτρι­σμού υπήρ­ξε η ανα­κά­λυ­ψη των αγω­γών και των μονω­τών, από τον Άγγλο Stephen Gray (1646 — 1719), γεν­νη­μέ­νο στο Καντέ­μπου­ρι και γιο βαφέα. Το 1711, έπει­τα από μια επι­τυ­χη­μέ­νη ακα­δη­μαϊ­κή καριέ­ρα και συντα­ξιού­χος πλέ­ον στο Charterhouse (ίδρυ­μα στο Λον­δί­νο για την…
Read more

Ιστορία Ηλεκτρομαγνητισμού

Ιστο­ρία ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­σμού: 17ος αιώ­νας

Το πέρα­σμα από τη δοξα­σία στην πει­ρα­μα­τι­κή έρευ­να Τον 17ο και 18ο αιώ­να ο Ηλε­κτρι­σμός και ο Μαγνη­τι­σμός εξε­λί­χθη­καν με την συλ­λο­γι­κή δου­λειά πάρα πολ­λών εξε­χό­ντων επι­στη­μό­νων. Στις αρχές του 17ου αιώ­να, δια­πι­στώ­θη­κε η έλξη ανά­με­σα σε γυα­λί και ήλε­κτρο που έχουν προη­γου­μέ­νως τρι­βεί. Μερι­κές δεκα­ε­τί­ες αργό­τε­ρα, το έτος 1629, δια­πι­στώ­θη­κε και η άπω­ση. Ερευ­νη­τές…
Read more

Ιστορία Ηλεκτρομαγνητισμού

Ιστο­ρία ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­σμού: Από την αρχαιό­τη­τα έως τα τέλη του 16ου αιώ­να

Από την αρχαία Κίνα μέχρι τον Γκίλ­μπερτ H γνω­στή σε μας ιστο­ρία του ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­σμού, φαί­νε­ται πως ξεκι­νά­ει από την Κίνα το 2637 π.Χ., οπό­τε και κάνει την εμφά­νι­σή της η πρώ­τη κατα­γε­γραμ­μέ­νη εφαρ­μο­γή της μαγνη­τι­κής επί­δρα­σης. Εκεί­νη τη χρο­νιά, καθώς τα στρα­τεύ­μα­τα του αυτο­κρά­το­ρα Hoang-Ti κατε­δί­ω­καν τον επα­να­στά­τη πρί­γκι­πα Tchi-yeou, έχα­σαν το δρό­μο τους λόγω…
Read more

Maxwell

Ο Maxwell για τον Faraday

Στον πρό­λο­γο του βιβλί­ου του Maxwell “Πραγ­μα­τεία για τον Ηλε­κτρι­σμό & τον Μαγνη­τι­σμό”, ο μεγά­λος επι­στή­μο­νας εξαί­ρει το έργο του Faraday.

H Αλί­κη στη χώρα των quarks

Ξεκι­νώ­ντας την περι­πλά­νη­ση στον κόσμο της επι­στή­μης, διά­λε­ξα να μιλή­σω για το θαυ­μα­στό εκεί­νο ταξί­δι της Αλί­κης (ALICE) που την οδή­γη­σε στη χώρα των quarks. Ένα ταξί­δι στα πλαί­σια της ατο­μι­κής, της πυρη­νι­κής και της σωμα­τι­δια­κής φυσι­κής. Ένα ταξί­δι ανα­ζή­τη­σης των συστα­τι­κών του κόσμου. Αν και… όχι όλων ακρι­βώς των συστα­τι­κών. Εδώ θα περιο­ρι­στώ στα…
Read more

Φωτογραφία της γης από τη σελήνη

Από τη Γη στη Σελή­νη: Το χρο­νι­κό ενός μεγά­λου ταξι­διού

Πριν από 48 χρό­νια πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα τεχνο­λο­γι­κά επι­τεύγ­μα­τα του ανθρώ­που: η επαν­δρω­μέ­νη επί­σκε­ψη ανθρώ­πων στον φυσι­κό μας δορυ­φό­ρο. Στην ανάρ­τη­ση αυτή παρου­σιά­ζε­ται, σε συνέ­χειες, μία συμπυ­κνω­μέ­νη περι­γρα­φή της μεγά­λης αυτής προ­σπά­θειας με απο­σπά­σμα­τα από τον Οδη­γό της Παρά­στα­σης του Ευγε­νι­δεί­ου Πλα­νη­τα­ρί­ου που είχε τίτλο “Από τη Γη στη Σελή­νη” (Διο­νύ­σης Σιμό­που­λος και…
Read more

Louis de Broglie — Ένα συνη­θι­σμέ­νο πρω­ι­νό

Η ιστο­ρία που γρά­φε­ται στις γραμ­μές που ακο­λου­θούν είναι φαντα­στι­κή. Ωστό­σο τα βιο­γρα­φι­κά στοι­χεία του Louis de Broglie, στον οποίο ανα­φέ­ρε­ται, είναι ακρι­βή. Ασφα­λώς πρό­κει­ται για ένα είδος… αυθαι­ρε­σί­ας» σκέ­φτη­κε κοι­τώ­ντας συνο­φρυω­μέ­νος το είδω­λο που σχη­μα­τι­ζό­ταν αχνά στο τζά­μι του πολυ­τε­λούς δωμα­τί­ου του καθώς κού­μπω­νε με αργές, επι­δέ­ξιες κινή­σεις το λευ­κό του που­κά­μι­σο. Είχε σχε­δόν…
Read more

Η «γέν­νη­ση» της Θεω­ρί­ας της Σχε­τι­κό­τη­τας

Η μεγά­λη δια­νοη­τι­κή σύγκρου­ση των αρχών του 20ου αιώ­να Εισα­γω­γή Η Επι­στη­μο­νι­κή Επα­νά­στα­ση που συντε­λεί­ται τον 16ο και 17ο αι. και οι σπου­δαί­ες ανα­κα­λύ­ψεις στη Φυσι­κή, την Αστρο­νο­μία και τα Μαθη­μα­τι­κά με πρω­το­πό­ρους τον Galileo Galilei (1564−1642), τον René Descartes (1596−1650) και τον Isaac Newton (1643−1727) οδη­γούν τους επι­στή­μο­νες στη βεβαιό­τη­τα πως το Σύμπαν είναι μια τερά­στια καλο­κουρ­δι­σμέ­νη μηχα­νή στην οποία τα πάντα λει­τουρ­γούν αιτιο­κρα­τι­κά υπό την επί­βλε­ψη συγκε­κρι­μέ­νων Φυσι­κών Νόμων. Ο μεγά­λος Isaac Newton,…
Read more

Μαξ Πλανκ

Max Planck: ο απρό­θυ­μος επα­να­στά­της και η γέν­νη­ση του quantum

Περιε­χό­με­να MAX PLANCK — Βιο­γρα­φι­κά στοι­χεία Αν απο­φα­σί­σει κάποιος να εξε­ρευ­νή­σει τις απαρ­χές της Κβα­ντο­μη­χα­νι­κής, είναι αδύ­να­τον να μην πέσει επά­νω σε έναν μάλ­λον ήσυ­χο και συνη­θι­σμέ­νο άνθρω­πο: τον Maximillian Karl Ernst Ludwig Planck. Εκεί­νον ακρι­βώς τον άνθρω­πο που κανείς δεν θα περί­με­νε να χρι­στεί πρω­το­πό­ρος μίας επα­να­στα­τι­κής αλλα­γής που θα άλλα­ζε την πορεία της…
Read more

Principia Mathematica: Οι Νόμοι του Νεύ­τω­να

NEWTON’S PRINCIPIA.THE MATHEMATICAL PRINCIPLESOF NATURAL PHILOSOPHY,BY SIR ISAAC NEWTON;TRANSLATED INTO ENGLISH BY ANDREW MOTTE.ΝEW YORK, 1846.