Φυσι­κή Α Γυμνα­σί­ου

Σε αυτή τη σελί­δα μπο­ρείς να βρεις υλι­κό για τη φυσι­κή Α Γυμνα­σί­ου. Συγκε­κρι­μέ­να παρου­σιά­σεις μαθη­μά­των, βιντε­ο­μα­θή­μα­τα και γενι­κά βίντεο σχε­τι­κά με τη φυσι­κή που διδά­σκε­ται σε αυτό το επί­πε­δο, φύλ­λα εργα­σί­ας για μάθη­μα στην τάξη ή εικο­νι­κό ή πραγ­μα­τι­κό εργα­στή­ριο, σημειώ­σεις θεω­ρί­ας και ασκή­σεις.

Το υλι­κό θα εμπλου­τί­ζε­ται διαρ­κώς.

φυσική Α Γυμνασίου

η φυσι­κη ειναι πει­ρα­μα­τι­κη επι­στη­μη

Το έργο του Γαλι­λαί­ου υπήρ­ξε πρω­το­πο­ρια­κό. Τόλ­μη­σε να αμφι­σβη­τή­σει τις κρα­τού­σες αντι­λή­ψεις τις επο­χής του σε σχέ­ση με τη φυσι­κή φιλο­σο­φία. Εδώ μπο­ρείς να βρεις δύο ται­νί­ες σχε­τι­κές με τη ζωή και το έργο του.

Μετρή­σεις μήκους — η μέση τιμή

Φυσι­κά μεγέ­θη, μήκος, μονά­δες μέτρη­σης, σφάλ­μα­τα μέτρη­σης, μέση τιμή.

Παρου­σί­α­ση για τον τρό­πο να κάνεις σωστά τη μέτρη­ση του μήκους ενός αντι­κει­μέ­νου, δηλα­δή της από­στα­σης ανά­με­σα σε δύο σημεία.

Μια σύντο­μη παρου­σί­α­ση για τις μονά­δες μέτρη­σης του μήκους και τις μετα­τρο­πές τους.

Η μέτρη­ση του μήκους στον αρχαίο κόσμο. Πώς μετρού­σαν το μήκος οι άνθρω­ποι στην αρχαιό­τη­τα; Ποια όργα­να και ποιες μονά­δες μέτρη­σης χρη­σι­μο­ποιού­σαν;

Το σφάλ­μα μέτρη­σης είναι πάντα ένας «πονο­κέ­φα­λος» για το εργα­στή­ριο της φυσι­κής; Πού οφεί­λο­νται τα σφάλ­μα­τα μέτρη­σης;

Μετρή­σεις χρό­νου — η ακρί­βεια

Η έννοια του χρό­νου, χρο­νι­κή στιγ­μή και χρο­νι­κό διά­στη­μα, μονά­δες και όργα­να μέτρη­σης χρό­νου, περιο­δι­κή κίνη­ση, ταλά­ντω­ση, μέτρη­ση χρό­νου ταλά­ντω­σης εκκρε­μούς και σφάλ­μα μέτρη­σης

Υλι­κό για την έννοια του χρό­νου, τις μονά­δες και τα όργα­να μέτρη­σής του καθώς και βασι­κά στοι­χεία θεω­ρί­ας για τις περιο­δι­κές κινή­σεις.

Υλι­κό για την έννοια του χρό­νου, τις μονά­δες και τα όργα­να μέτρη­σής του καθώς και βασι­κά στοι­χεία θεω­ρί­ας για τις περιο­δι­κές κινή­σεις.

Μετρή­σεις μάζας — τα δια­γράμ­μα­τα

Μάζα, μετρή­σεις μάζας και μονά­δες μέτρη­σης, ζυγός ισορ­ρο­πί­ας και δια­γράμ­μα­τα

Εισα­γω­γή στην έννοια της μάζας. Μία παρου­σί­α­ση για τη μάζα, ένα σχε­τι­κό βίντεο και εικο­νι­κό εργα­στή­ριο μέτρη­σης της μάζας με ζυγό ισορ­ρο­πί­ας.

Σε αυτό το άρθρο μπο­ρείς να βρεις υλι­κό για τη μέτρη­ση της μάζας, τις μονά­δες μέτρη­σης και τις μετα­τρο­πές τους, ασκή­σεις και δρα­στη­ριό­τη­τες.

Μέτρη­ση όγκου υλι­κών σωμά­των

Μάζα, μετρή­σεις μάζας και μονά­δες μέτρη­σης, ζυγός ισορ­ρο­πί­ας και δια­γράμ­μα­τα

Ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για να κάνουν μαθη­τές επα­νά­λη­ψη στην έννοια του όγκου και να κατα­λά­βουν καλύ­τε­ρα πώς μετρά­με τους όγκους υγρών και στε­ρε­ών σωμά­των.

Πώς μπο­ρείς να μετρή­σεις τον όγκο ενός υγρού ή ενός στε­ρε­ού με ακα­νό­νι­στο σχή­μα; Στον εργα­στη­ρια­κό πάγκο δια­θέ­τεις έναν ογκο­με­τρι­κό κύλιν­δρο, διά­φο­ρα υγρά, όπως νερό οινό­πνευ­μα και λάδι και μια μικρή πέτρα ή ένα κομ­μά­τι πλα­στε­λί­νης.

Δε χρειά­ζε­ται να είσαι ο Αρχι­μή­δης για να μετρή­σεις τον όγκο ενός αντι­κει­μέ­νου με ακα­νό­νι­στο σχή­μα. Ούτε χρειά­ζε­σαι πολύ­πλο­κα όργα­να και δια­τά­ξεις. Ένα δοχείο με νερό, ένας ογκο­με­τρι­κός κύλιν­δρος και η καλή σου διά­θε­ση, αρκούν!

Πυκνό­τη­τα των υλι­κών σωμά­των

Εισα­γω­γή στην έννοια της πυκνό­τη­τας και μέτρη­ση πυκνό­τη­τας υγρών και στε­ρε­ών υλι­κών σωμά­των

Η έννοια της πυκνό­τη­τας υγρών και στε­ρε­ών σωμά­των, μπο­ρεί να παρου­σια­στεί εύκο­λα στο εργα­στή­ριο της Α αλλά και της Β Γυμνα­σί­ου. Εδώ θα βρεί­τε το αντί­στοι­χο φύλ­λο εργα­σί­ας.

Πώς μπο­ρού­με να «ανα­κα­λύ­ψου­με» από ποιο υλι­κό είναι κατα­σκευα­σμέ­νο ένα σώμα με τη βοή­θεια της πυκνό­τη­τας; Φύλ­λο εργα­σί­ας για τη σχε­τι­κή εργα­στη­ρια­κή άσκη­ση.

Μία δρα­στη­ριό­τη­τα (εικο­νι­κό εργα­στή­ριο) με την προ­σο­μοί­ω­ση για την πυκνό­τη­τα του PhET. Στο φύλ­λο εργα­σί­ας δίνο­νται οι οδη­γί­ες για κάθε δρα­στη­ριό­τη­τα.

Μετρή­σεις θερ­μο­κρα­σί­ας — η βαθ­μο­νό­μη­ση

Το φυσι­κό μέγε­θος «θερ­μο­κρα­σία» — όργα­να και μονά­δες μέτρη­σης — κλί­μα­κες θερ­μο­κρα­σί­ας

Το φυσι­κό μέγε­θος «θερ­μο­κρα­σία». Μονά­δες και όργα­να μέτρη­σης θερ­μο­κρα­σί­ας. Κλί­μα­κες μέτρη­ση, θερ­μό­με­τρα, δρα­στη­ριό­τη­τες και ασκή­σεις

Τα υλι­κά σώμα­τα που συνα­ντά­με στην καθη­με­ρι­νή μας ζωή, βρί­σκο­νται σε τρεις κατα­στά­σεις: στε­ρεή, υγρή και αέρια. Εδώ μπο­ρείς να βρεις χρή­σι­μες προ­σο­μοιώ­σεις που θα σε βοη­θή­σουν να κατα­λά­βεις τη φυσι­κή που «κρύ­βε­ται» στις μετα­βο­λές από τη μία κατά­στα­ση στην άλλη.

Aπό τη θερ­μό­τη­τα στη θερ­μο­κρα­σία — Η θερ­μι­κή Ισορ­ρο­πία

Η έννοια της θερ­μό­τη­τας και η σχέ­ση της με τη θερ­μο­κρα­σία ενός σώμα­τος

Ένα εργα­στη­ρια­κό μάθη­μα της φυσι­κής Α Γυμνα­σί­ου στο οποίο εξε­τά­ζε­ται η κατεύ­θυν­ση της ροής της θερ­μό­τη­τας και η θερ­μι­κή ισορ­ρο­πία.

Επα­να­λη­πτι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες

Επα­να­λη­πτι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες του μαθή­μα­τος

Σε αυτό το μάθη­μα θα βρεις ένα εύκο­λο φύλ­λο εργα­σί­ας για να κάνεις μια μικρή επα­νά­λη­ψη σε κάποια βασι­κά φυσι­κά μεγέ­θη.