Κατηγορία: Επιστημονες

Google Earth, μέτρηση της ακτίνας της γης

Ο Ερα­το­σθέ­νης και το ιστο­ρι­κό πεί­ρα­μα

Ή… πώς ο Ερα­το­σθέ­νης μέτρη­σε την ακτί­να της Γης! Ο Ερα­το­σθέ­νης γεν­νή­θη­κε το 276 π.Χ. στην Κυρή­νεια της Βόρειας Αφρι­κής. Σπού­δα­σε στην Αθή­να από όπου προ­σκλή­θη­κε το 245 π.Χ. από τον Βασι­λέα Πτο­λε­μαίο τον Ευερ­γέ­τη για να ανα­λά­βει τη διεύ­θυν­ση της νεοϊ­δρυ­θεί­σας βιβλιο­θή­κης της Αλε­ξάν­δρειας και την εκπαί­δευ­ση του υιού του Φιλο­πά­το­ρα. Θεω­ρεί­ται ένας από…
Read more

Maxwell

Ο Maxwell για τον Faraday

Στον πρό­λο­γο του βιβλί­ου του Maxwell “Πραγ­μα­τεία για τον Ηλε­κτρι­σμό & τον Μαγνη­τι­σμό”, ο μεγά­λος επι­στή­μο­νας εξαί­ρει το έργο του Faraday.

Louis de Broglie — Ένα συνη­θι­σμέ­νο πρω­ι­νό

Η ιστο­ρία που γρά­φε­ται στις γραμ­μές που ακο­λου­θούν είναι φαντα­στι­κή. Ωστό­σο τα βιο­γρα­φι­κά στοι­χεία του Louis de Broglie, στον οποίο ανα­φέ­ρε­ται, είναι ακρι­βή. Ασφα­λώς πρό­κει­ται για ένα είδος… αυθαι­ρε­σί­ας» σκέ­φτη­κε κοι­τώ­ντας συνο­φρυω­μέ­νος το είδω­λο που σχη­μα­τι­ζό­ταν αχνά στο τζά­μι του πολυ­τε­λούς δωμα­τί­ου του καθώς κού­μπω­νε με αργές, επι­δέ­ξιες κινή­σεις το λευ­κό του που­κά­μι­σο. Είχε σχε­δόν…
Read more

Η «γέν­νη­ση» της Θεω­ρί­ας της Σχε­τι­κό­τη­τας

Η μεγά­λη δια­νοη­τι­κή σύγκρου­ση των αρχών του 20ου αιώ­να Εισα­γω­γή Η Επι­στη­μο­νι­κή Επα­νά­στα­ση που συντε­λεί­ται τον 16ο και 17ο αι. και οι σπου­δαί­ες ανα­κα­λύ­ψεις στη Φυσι­κή, την Αστρο­νο­μία και τα Μαθη­μα­τι­κά με πρω­το­πό­ρους τον Galileo Galilei (1564−1642), τον René Descartes (1596−1650) και τον Isaac Newton (1643−1727) οδη­γούν τους επι­στή­μο­νες στη βεβαιό­τη­τα πως το Σύμπαν είναι μια τερά­στια καλο­κουρ­δι­σμέ­νη μηχα­νή στην οποία τα πάντα λει­τουρ­γούν αιτιο­κρα­τι­κά υπό την επί­βλε­ψη συγκε­κρι­μέ­νων Φυσι­κών Νόμων. Ο μεγά­λος Isaac Newton,…
Read more

Μαξ Πλανκ

Max Planck: ο απρό­θυ­μος επα­να­στά­της και η γέν­νη­ση του quantum

Περιε­χό­με­να MAX PLANCK — Βιο­γρα­φι­κά στοι­χεία Αν απο­φα­σί­σει κάποιος να εξε­ρευ­νή­σει τις απαρ­χές της Κβα­ντο­μη­χα­νι­κής, είναι αδύ­να­τον να μην πέσει επά­νω σε έναν μάλ­λον ήσυ­χο και συνη­θι­σμέ­νο άνθρω­πο: τον Maximillian Karl Ernst Ludwig Planck. Εκεί­νον ακρι­βώς τον άνθρω­πο που κανείς δεν θα περί­με­νε να χρι­στεί πρω­το­πό­ρος μίας επα­να­στα­τι­κής αλλα­γής που θα άλλα­ζε την πορεία της…
Read more

Principia Mathematica: Οι Νόμοι του Νεύ­τω­να

NEWTON’S PRINCIPIA.THE MATHEMATICAL PRINCIPLESOF NATURAL PHILOSOPHY,BY SIR ISAAC NEWTON;TRANSLATED INTO ENGLISH BY ANDREW MOTTE.ΝEW YORK, 1846.

Γυναίκες επιστήμονες

Émilie du Châtelet

Η Émilie du Châtelet σε νεα­ρή ηλι­κία. «Αισθά­νο­μαι όλο το βάρος της προ­κα­τά­λη­ψης που τόσο μας απο­κλεί­ει, παγκο­σμί­ως, από τις επι­στή­μες. Κι είναι τόσο πολύ αντι­φα­τι­κό που με κατα­πλήσ­σει πάντα, όταν βλέ­πω πως ο νόμος μας επι­τρέ­πει να καθο­ρί­σου­με τη μοί­ρα των μεγά­λων εθνών, αλλά δε μας αφή­νει καμία θέση, κανέ­να δικαί­ω­μα στην εκπαί­δευ­ση για να…
Read more

Η πιο διάσημη εξίσωση

Η Βιο­γρα­φία της πιο διά­ση­μης εξί­σω­σης στον κόσμο

Η ται­νία — ντο­κι­μα­ντέρ που παρου­σιά­ζε­ται εδώ, βασί­ζε­ται στο βιβλίο του David Bodanis «Ε=mc2: A Biography of the World’s Most Famous Equation». Οι περισ­σό­τε­ροι άνθρω­ποι γνω­ρί­ζουν ότι η περί­φη­μη εξί­σω­ση του Αϊν­στάιν που συν­δέ­ει τη μάζα με την ενέρ­γεια είναι σημα­ντι­κή αλλά συνή­θως δεν γνω­ρί­ζουν το λόγο. Το βιβλίο επι­χει­ρεί μια προ­σέγ­γι­ση της εξί­σω­σης αυτής…
Read more

Εργαστήριο χημείας

Εργα­στή­ριο χημεί­ας στις αρχές του 20ου αιώ­να

Εργα­στή­ριο χημεί­ας στη Σορ­βό­νη, Παρί­σι, γύρω στο 1900. Έρευ­νες ψυχο­λό­γων κατα­λή­γουν στο συμπέ­ρα­σμα πως οι επι­στή­μο­νες είναι πιο δημιουρ­γι­κοί όταν δου­λεύ­ουν μόνοι ή σε μικρές ομά­δες. Πηγή: New York Times

Ισαάκ Νεύτων

Ισα­άκ Νεύ­των: η ζωή και το έργο ενός σπου­δαί­ου επι­στή­μο­να

O Ισα­άκ Νεύ­των (Isaak Newton, 4 Ιανουα­ρί­ου 1643 – 31 Μαρ­τί­ου 1727) ήταν Άγγλος Φυσι­κός και Μαθη­μα­τι­κός. Θεω­ρεί­ται πατέ­ρας της Κλασ­σι­κής Φυσι­κής. Ξεκι­νώ­ντας από τις παρα­τη­ρή­σεις του Γαλι­λαί­ου αλλά και τους νόμους του Kepler για την κίνη­ση των Πλα­νη­τών, δια­τύ­πω­σε τους τρεις νόμους της κίνη­σης και τον νόμο της βαρύ­τη­τας που φέρουν το όνο­μά του.…
Read more