Φυσι­κή Γ Γυμνα­σί­ου

Σε αυτή τη σελί­δα μπο­ρείς να βρεις υλι­κό για τη φυσι­κή Γ Γυμνα­σί­ου. Συγκε­κρι­μέ­να παρου­σιά­σεις μαθη­μά­των, βιντε­ο­μα­θή­μα­τα και γενι­κά βίντεο σχε­τι­κά με τη φυσι­κή που διδά­σκε­ται σε αυτό το επί­πε­δο, φύλ­λα εργα­σί­ας για μάθη­μα στην τάξη ή εικο­νι­κό ή πραγ­μα­τι­κό εργα­στή­ριο, σημειώ­σεις θεω­ρί­ας και ασκή­σεις.

Το υλι­κό θα εμπλου­τί­ζε­ται διαρ­κώς.

Φυσική Γ Γυμνασίου

Στα­τι­κός Ηλε­κτρι­σμός

Ηλε­κτρι­κές δυνά­μεις μετα­ξύ ακί­νη­των ηλε­κτρι­κών φορ­τί­ων, τρό­ποι ηλέ­κτρι­σης, αρχή δια­τή­ρη­σης ηλε­κτρι­κού φορ­τί­ου, ο νόμος του Coulomb.

Γνω­ρι­μία με την ηλε­κτρι­κή δύνα­μη — το ηλε­κτρι­κό φορ­τίο

Μία εισα­γω­γι­κή παρου­σί­α­ση στις ‑θεμε­λιώ­δεις για τον στα­τι­κό ηλε­κτρι­σμό- έννοιες της ηλε­κτρι­κής δύνα­μης και του ηλε­κτρι­κού φορ­τί­ου.

Το ηλε­κτρι­κό φορ­τίο στο εσω­τε­ρι­κό του ατόμου​

Ποια είναι τα σωμα­τί­δια που βρί­σκο­νται στο εσω­τε­ρι­κό του ατό­μου; Ποιο και πόσο είναι το φορ­τίο του καθε­νός από αυτά; 

Υλι­κό σχε­τι­κό με την αρχή δια­τή­ρη­σης του ηλε­κτρι­κού φορ­τί­ου και κάποιες εφαρ­μο­γές. 

Τρό­ποι ηλέ­κτρι­σης και η μικρο­σκο­πι­κή ερμη­νεία

Εδώ θα μπο­ρείς να βρεις υλι­κό σχε­τι­κό με τους τρό­πους ηλέ­κτρι­σης ενός σώμα­τος, τους αγω­γούς και τους μονω­τές

2 φύλ­λα εργα­σί­ας που περιέ­χουν εργα­στη­ρια­κές δρα­στη­ριό­τη­τες σχε­τι­κές με τις ηλε­κτρο­στα­τι­κές αλλη­λε­πι­δρά­σεις. Οι δρα­στη­ριό­τη­τες αυτές σχε­τί­ζο­νται με τους τρό­πους ηλέ­κτρι­σης των υλι­κών, τη δομή του ατό­μου αλλά και την αρχή δια­τή­ρη­σης του ηλε­κτρι­κού φορ­τί­ου.

Νόμος του Coulomb

Δια­δρα­στι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα για τη μελέ­τη της αλλη­λε­πί­δρα­σης δύο ακί­νη­των σημεια­κών φορ­τί­ων, με τη βοή­θεια κατάλ­λη­λης προ­σο­μοί­ω­σης PhET Interactive Simulations του πανε­πι­στη­μί­ου του Colorado.

Ο εμπει­ρι­κός νόμος Coulomb περι­γρά­φει τις δυνά­μεις αλλη­λε­πί­δρα­σης μετα­ξύ σημεια­κών φορ­τί­ων. Εδώ μπο­ρείς να βρεις στοι­χεία θεω­ρί­ας και ασκή­σεις.

Εφαρ­μο­γές

Το άρθρο πραγ­μα­τεύ­ε­ται τον μηχα­νι­σμό με τον οποίο δημιουρ­γεί­ται η αστρα­πή στην ατμό­σφαι­ρα. Περι­λαμ­βά­νει εκπαι­δευ­τι­κό βίντεο και προ­σο­μοί­ω­ση. 

Ηλε­κτρι­κό Ρεύ­μα

Ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα, ηλε­κτρι­κές πηγές, έντα­ση ρεύ­μα­τος, δια­φο­ρά δυνα­μι­κού, αντί­στα­ση αγω­γού, ηλε­κτρι­κά δίπο­λα, νόμος του Ohm, αντι­στά­τες, συν­δε­σμο­λο­γία αντι­στα­τών

Το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα

Μία εισα­γω­γι­κή παρου­σί­α­ση σχε­τι­κή με το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μαΣύν­δε­σμος.

Η έντα­ση του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος είναι ένα μέγε­θος που περι­γρά­φει το πόσο ισχυ­ρό είναι το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα που κυκλο­φο­ρεί σε ένα κύκλω­μα προ­κει­μέ­νου να λει­τουρ­γή­σουν οι συσκευ­ές που περι­λαμ­βά­νει. Η κατα­νό­η­ση της έννοιας αυτής είναι πολύ σημα­ντι­κή τόσο για την τεχνο­λο­γία που χρη­σι­μο­ποιεί το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα όσο και για την καθη­με­ρι­νή ζωή.

Ποια υλι­κά άγουν το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα και ποια είναι μονω­τές; Τι συμ­βαί­νει όταν στο «δρό­μο» του ρεύ­μα­τος βρε­θεί ένα διά­λυ­μα οξέ­ος, βάσης ή άλα­τος; Με αυτήν την εργα­στη­ρια­κή άσκη­ση μας δίνε­ται η ευκαι­ρία να διε­ρευ­νή­σου­με πει­ρα­μα­τι­κά την ηλε­κτρι­κή αγω­γι­μό­τη­τα διά­φο­ρων υλι­κών καθη­με­ρι­νής χρή­σης. 

Το ηλε­κτρι­κό κύκλω­μα

Yλι­κό σχε­τι­κό με τα βασι­κά στοι­χεία και τον τρό­πο σύν­δε­σης και ανα­πα­ρά­στα­σης ενός απλού ηλε­κτρι­κού κυκλώ­μα­τος

Σε αυτήν την ενό­τη­τα γίνε­ται εισα­γω­γή των εννοιών της δια­φο­ράς δυνα­μι­κού και παρου­σί­α­ση του υδραυ­λι­κού ισο­δυ­νά­μου. 

Ηλε­κτρι­κά δίπο­λα

Εικο­νι­κό εργα­στή­ριο στο περι­βάλ­λον PhET. Εξά­σκη­ση στη σύν­δε­ση ηλε­κτρι­κών κυκλω­μά­των και διε­ρεύ­νη­ση των μεγε­θών της έντα­σης, της τάσης και της αντί­στα­σης

Σε αυτήν την ενό­τη­τα παρου­σιά­ζε­ται ο νόμος του Ohm με τη βοή­θεια του εικο­νι­κού αλλά και του φυσι­κού εργα­στη­ρί­ου. 

Σε αυτήν την ενό­τη­τα μπο­ρείς να βρεις σημειώ­σεις θεω­ρί­ας, εφαρ­μο­γές του νόμου του Ohm, ερω­τή­σεις και ασκή­σεις.

Εφαρ­μο­γές αρχών δια­τή­ρη­σης στη μελέ­τη απλών κυκλω­μά­των

Πώς μπο­ρού­με να συν­δέ­σου­με δύο ή περισ­σό­τε­ρους αντι­στά­τες σε ένα κύκλω­μα; Σύν­δε­ση σε σει­ρά και παράλ­λη­λη σύν­δε­ση για τους μαθη­τές της Γ Γυμνα­σί­ου.

Εδώ μπο­ρείς να βρεις ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για τους τρό­πους σύν­δε­σης διπό­λων σε ένα κύκλω­μα: σε σει­ρά και παράλ­λη­λη. Είναι κατάλ­λη­λο για τη Γ Γυμνα­σί­ου.

Εδώ θα βρεις δύο φύλ­λα εργα­σί­ας για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση εργα­στη­ρια­κών ασκή­σε­ων για τη μελέ­τη των δύο βασι­κών τρό­πων σύν­δε­σης αντι­στα­τών σε ένα κύκλω­μα συνε­χούς ρεύ­μα­τος (σε σει­ρά και παράλ­λη­λα). Σύν­δε­σμος.

Επα­νά­λη­ψη ΚΑΙ Εφαρ­μο­γές

Τι έμα­θες ως τώρα για τα ηλε­κτρι­κά κυκλώ­μα­τα; Κάνε το επα­να­λη­πτι­κό quiz για να δεις! 

Ηλε­κτρι­κή Ενέρ­γεια

Θερ­μι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος, εφαρ­μο­γές φαι­νο­μέ­νου Joule, έντα­ση ρεύ­μα­τος, μαγνη­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος, ενέρ­γεια και ισχύς ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η έννοια της ενρ­γειας είχε — και εξα­κο­λου­θεί να έχει — κομ­βι­κή σημα­σία για τη φυσι­κή. Σε αυτό το άρθρο γίνε­ται μια στοι­χειώ­δης εισα­γω­γή στην έννοια αυτή και στην έννοια του έργου στα­θε­ρής δύνα­μης η οποία απευ­θύ­νε­ται σε μαθη­τές Β’ και Γ’ Γυμνα­σί­ου.

Η ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια χρη­σι­μο­ποιεί­ται σε ένα πολύ μικρό ‑χρο­νι­κά- παρά­θυ­ρο της ανθρώ­πι­νης ιστο­ρί­ας. Ωστό­σο, οι τρό­ποι παρα­γω­γής και χρή­σης της εξε­λί­χθη­καν σημα­ντι­κά και σε πολύ σύντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα έγι­νε κυρί­αρ­χο στοι­χείο του ανθρώ­πι­νου πολι­τι­σμού.

Πώς παρά­γε­ται η ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια και πώς φτά­νει στο σπί­τι μας; Εδώ μπο­ρείς να παρα­κο­λου­θή­σεις ένα κατα­το­πι­στι­κό βίντεο το οποίο δημιουρ­γή­θη­κε από την Παι­δα­γω­γι­κή Σχο­λή και το Τμή­μα Εικα­στι­κών Τεχνών του Πανε­πι­στη­μί­ου Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας.

Τα θερ­μι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος

Από όλες τις μορ­φές ενέρ­γειας αυτή που επη­ρέ­α­σε περισ­σό­τε­ρο το σύγ­χρο­νο πολι­τι­σμό είναι η ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια. Τα σπου­δαιό­τε­ρα χαρα­κτη­ρι­στι­κά της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας είναι η εύκο­λη μετα­φο­ρά της σε μεγά­λες απο­στά­σεις και η μετα­τρο­πή της σε άλλες μορ­φές ενέρ­γειας. Πώς όμως τη χρη­σι­μο­ποιού­με; Ποιες είναι οι μετα­τρο­πές που απαι­τού­νται για τον σκο­πό αυτό και ποια η φυσι­κή που «κρύ­βε­ται» πίσω από αυτές;

Εδώ μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση του βρα­χυ­κυ­κλώ­μα­τος μέσω σχε­τι­κών βίντεο και μιας παρου­σί­α­σης εικο­νι­κού εργα­στη­ρί­ου στο περι­βάλ­λον PhET.

τα Μαγνη­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος

Μία ποιο­τι­κή περι­γρα­φή των μαγνη­τι­κών απο­τε­λε­σμά­των του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος και των βασι­κών αρχών του ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­σμού. Μία ποιο­τι­κή περι­γρα­φή των μαγνη­τι­κών απο­τε­λε­σμά­των του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος και των βασι­κών αρχών του ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­σμού για μαθη­τές της Γ Γυμνα­σί­ου.

Ο ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­σμός περι­λαμ­βά­νει αρκε­τά φαι­νό­με­να που ξεφεύ­γουν από την καθη­με­ρι­νή μας εμπει­ρία. Η ανα­κά­λυ­ψη της σύν­δε­σης του ηλε­κτρι­σμού με τον μαγνη­τι­σμό οδή­γη­σε την επι­στή­μη της φυσι­κής σε καται­γι­στι­κές εξε­λί­ξεις.

Η ανα­κά­λυ­ψη της ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­κής επα­γω­γής σχε­δόν ταυ­τό­χρο­να από τον Michael Faraday και τον Henry υπήρ­ξε σταθ­μός στην εξέ­λι­ξη του τεχνο­λο­γι­κού ανθρώ­πι­νου πολι­τι­σμού, καθώς οδή­γη­σε πολύ γρή­γο­ρα στην κατα­σκευή της γεν­νή­τριας. 

Ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια και ισχύς

Η ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια χρη­σι­μο­ποιεί­ται σε ένα πολύ μικρό ‑χρο­νι­κά- παρά­θυ­ρο της ανθρώ­πι­νης ιστο­ρί­ας. Ωστό­σο, οι τρό­ποι παρα­γω­γής και χρή­σης της εξε­λί­χθη­καν σημα­ντι­κά και σε πολύ σύντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα έγι­νε κυρί­αρ­χο στοι­χείο του ανθρώ­πι­νου πολι­τι­σμού. Χρη­σι­μο­ποιεί­ται για πλη­θώ­ρα εφαρ­μο­γών, από τον φωτι­σμό και την τρο­φο­δό­τη­ση ηλε­κτρι­κών και ηλε­κτρο­νι­κών συσκευών μέχρι τη λει­τουρ­γία εργο­στα­σί­ων παρα­γω­γής αγα­θών.

Επα­νά­λη­ψη

Ερω­τή­σεις και ασκή­σεις επα­νά­λη­ψης εφ’ όλης της ύλης.

Διά­φο­ρες ασκή­σεις από στα­τι­κό ηλε­κτρι­σμό, ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα και ταλα­ντώ­σεις (σχο­λι­κό έτος 2023–24).