Όξινη βροχή - θεωρία και πείραμα

Όξι­νη βρο­χή — θεω­ρία και πεί­ρα­μα

Όξινη βροχή

Η όξι­νη βρο­χή θεω­ρεί­ται ως ένας βασι­κός «ένο­χος» για την κατα­στρο­φή λιμνών, ποτα­μών, δασών αλλά και μνη­μεί­ων πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς σε όλο τον πλα­νή­τη. Όμως για­τί ονο­μά­ζε­ται όξι­νη, πώς δημιουρ­γεί­ται και ποιες είναι οι επι­πτώ­σεις της στο φυσι­κό και το ανθρω­πο­γε­νές περι­βάλ­λον;

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


βιβλίο μαθη­τή: Εφαρ­μο­γές

Ο Θαυ­μα­στός κόσμος της Χημεί­ας: Η όξι­νη βρο­χή

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


Η ακό­λου­θη παρου­σί­α­ση βασί­στη­κε στο εκπαι­δευ­τι­κό λογι­σμι­κό «ο θαυ­μα­στός κόσμος της χημεί­ας» που συνο­δεύ­ει το βιβλίο του μαθη­τή.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ — ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Με την εργα­στη­ρια­κή άσκη­ση που περι­γρά­φε­ται στο ακό­λου­θο φύλ­λο εργα­σί­ας, επι­χει­ρεί­ται η παρου­σί­α­ση του τρό­που με τον οποί­ον δημιουρ­γεί­ται η όξι­νη βρο­χή και των βλα­βών που μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει στην χλω­ρί­δα μιας περιο­χής καθώς και στα μνη­μεία του ανθρώ­πι­νου πολι­τι­σμού.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *