Οριζόντια βολή: εξισώσεις κίνησης, εξίσωση τροχιάς

Ορι­ζό­ντια βολή: εξι­σώ­σεις κίνη­σης, εξί­σω­ση τρο­χιάς

βολή τόξου υπό γωνία

Η ενό­τη­τα αυτή αφο­ρά στις καμπυ­λό­γραμ­μες κινή­σεις και ειδι­κό­τε­ρα στην ορι­ζό­ντια βολή. Παρου­σιά­ζε­ται η μελέ­τη των εξι­σώ­σε­ων κίνη­σης της ορι­ζό­ντιας βολής, της εξί­σω­σης τρο­χιάς και σχε­τι­κών παρα­δειγ­μά­των.


ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ (ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ)

1.1 Ορι­ζό­ντια βολή


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

(Περιέ­χε­ται πρω­τό­τυ­πη δου­λειά του Μερ­κού­ρη Πανα­γιω­τό­που­λου η οποία έχει εμπλου­τι­στεί).

Μια ενδια­φέ­ρου­σα παρου­σί­α­ση του θέμα­τος από τον Ανδρέα Κασ­σέ­τα εδώ.


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ


BINTEO: Σχε­τι­κά με την ορι­ζό­ντια βολή

 • Εικο­νι­κό εργα­στη­ρί­ου στο οικείο περι­βάλ­λον του PhET.
 • Ένα όμορ­φο πεί­ρα­μα από το Πανε­πι­στή­μιο του Harvard.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 • Seilias — Ορι­ζό­ντια βολή
  (Με την συγκε­κρι­μέ­νη προ­σο­μοί­ω­ση μπο­ρού­με να μελε­τή­σου­με την ορι­ζό­ντια βολή, μετα­βά­λο­ντας την αρχι­κή ταχύ­τη­τα, το ύψος και την επι­τά­χυν­ση της βαρύ­τη­τας).
 • PhET — Κίνη­ση βλή­μα­τος
  (Εύχρη­στη προ­σο­μοί­ω­ση, στο γνω­στό περι­βάλ­λον του PhET, για τη μελέ­τη της κίνη­σης που βάλ­λε­ται σε διά­φο­ρες γωνί­ες).
 • CK-Foundation — Συντρι­βά­νι
  (Πώς μπο­ρού­με να προ­βλέ­ψου­με πού θα προ­σγειω­θεί το νερό από το συντρι­βά­νι; Μια ευχά­ρι­στη προ­σο­μοί­ω­ση).
 • CK-Foundation — Τοξο­βο­λία
  (Εξε­ρεύ­νη­σε τη φυσι­κή της τοξο­βο­λί­ας με αυτήν τη δια­δρα­στι­κή προ­σο­μοί­ω­ση. Για ορι­ζό­ντια βολή θέσε Γωνία Εκτό­ξευ­σης = 0ο.)
 • Seilias - Πλά­για βολή
  (Με την συγκε­κρι­μέ­νη προ­σο­μοί­ω­ση μπο­ρού­με να μελε­τή­σου­με την πλά­για βολή, μετα­βάλ­λο­ντας την αρχι­κή ταχύ­τη­τα, το ύψος, την γωνία και την επι­τά­χυν­ση της βαρύ­τη­τας).

ONLINE ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

 • 25 ερω­τή­σεις πολ­λα­πλής επι­λο­γής στην «ορι­ζό­ντια βολή».
  Σε κάθε ερώ­τη­ση μία απά­ντη­ση είναι σωστή.
 • 25 ερω­τή­σεις πολ­λα­πλής επι­λο­γής από την τρά­πε­ζα θεμά­των.
  Σε κάθε ερώ­τη­ση μία απά­ντη­ση είναι Σωστή. Στις περισ­σό­τε­ρες ερω­τή­σεις απαι­τεί­ται μια σει­ρά αλγε­βρι­κών πρά­ξε­ων για την εξα­γω­γή του απο­τε­λέ­σμα­τος.
  Θεω­ρεί­στε αμε­λη­τέα την αντί­στα­ση από τον αέρα.
  Όπου χρειά­ζε­ται θεω­ρεί­ται γνω­στή η τιμή του g = 10 m/s2.

ΑΡΧΕΙΑ

Οριζόντια βολή - συντριβάνι

Συντρι­βά­νι

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *