Ομαλή κυκλική κίνηση

Ομα­λή κυκλι­κή κίνη­ση

Το δεύ­τε­ρο μέρος των καμπυ­λό­γραμ­μων κινή­σε­ων της φυσι­κής θετι­κού προ­σα­να­το­λι­σμού, αφο­ρά στην ομα­λή κυκλι­κή κίνη­ση. Εδώ παρου­σιά­ζο­νται μεγέ­θη που αφο­ρούν σε αυτήν: περί­ο­δος, συχνό­τη­τα, γραμ­μι­κή και γωνια­κή ταχύ­τη­τα, κεντρο­μό­λος επι­τά­χυν­ση και κεντρο­μό­λος δύνα­μη.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

1.2 Ομα­λή κυκλι­κή κίνη­ση
1.3 Κεντρο­μό­λος δύνα­μη


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ακό­λου­θη παρου­σί­α­ση, κατά το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της, απο­τε­λεί δου­λειά του συνα­δέλ­φου Μερ­κού­ρη Πανα­γιω­τό­που­λου.

Μία όμορ­φη παρου­σί­α­ση του φαι­νο­μέ­νου από τον Ανδρέα Κασ­σέ­τα, μπο­ρείς να βρεις εδώ.


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


ONLINE ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  • 30 ερω­τή­σεις πολ­λα­πλής επι­λο­γής στην «κυκλι­κή κίνη­ση».
    Σε κάθε ερώ­τη­ση μία απά­ντη­ση είναι σωστή. Μερι­κές από τις ερω­τή­σεις ανα­φέ­ρο­νται σε κυκλι­κή κίνη­ση, χωρίς αυτή να είναι οπωσ­δή­πο­τε ομα­λή κυκλι­κή κίνη­ση.

Ασκή­σεις στην ομα­λή κυκλι­κή κίνη­ση

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *