Εισαγωγή στη χημεία - επανάληψη

Εισα­γω­γή στη χημεία — επα­νά­λη­ψη

Χημεία επανάληψη

Τι θυμά­σαι από την πρώ­τη ενό­τη­τα της χημεί­ας;
Εδώ θα βρεις κάποιες επι­λεγ­μέ­νες ασκή­σεις του τετρα­δί­ου εργα­σιών για να κάνεις μια μικρή επα­νά­λη­ψη!


Άσκη­ση 3, σελ. 10

Συμπλή­ρω­σε τα κενά στον παρα­κά­τω χάρ­τη εννοιών, τοπο­θε­τώ­ντας κάθε λέξη στο σωστό κου­τά­κι.

  

Άσκη­ση 4, σελ. 11

Συμπλή­ρω­σε στον παρα­κά­τω πίνα­κα τη φυσι­κή κατά­στα­ση κάθε υλι­κού.

Αφού ολο­κλη­ρώ­σεις τη συμπλή­ρω­ση του πίνα­κα, σύρε σε καθε­μία από τις ερω­τή­σεις (i) και (ii) την πρό­τα­ση που τη συμπλη­ρώ­νει σωστά. Όταν τελειώ­σεις «ρίξε» τις προ­τά­σεις που περίσ­σε­ψαν στον κάδο απορ­ρι­μά­των.

   

Άσκη­ση 5, σελ. 11

Συμπλή­ρω­σε τις ονο­μα­σί­ες των μετα­βο­λών της φυσι­κής κατά­στα­σης των υλι­κών στο παρα­κά­τω διά­γραμ­μα.

  

Άσκη­ση 1, σελ. 13

Σύρε καθε­μία από τις λέξεις στο σωστό κου­τά­κι για να συμπλη­ρώ­σεις τον ακό­λου­θο χάρ­τη εννοιών.

  

Ασκή­σεις 4–7, σελ. 14

Κάνε τις ασκή­σεις που περι­λαμ­βά­νο­νται στο ακό­λου­θο quiz.

 

One Response

  1. Ο/Η John Tellis λέει:

    Τέλειο σάιτ! Αυτό χρεια­ζό­μουν για το δια­γώ­νι­σμα για­τί έχου­με έναν καθη­γη­τή που δε μας δίνει ασκή­σεις για να εξα­σκη­θού­με

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *