Άτομο και υποατομικά σωματίδια

Άτο­μο και υπο­α­το­μι­κά σωμα­τί­δια

άτομα

Πώς είναι «φτιαγ­μέ­νο» ένα άτο­μο; Ποια σωμα­τί­δια το δομούν και τι χαρα­κτη­ρι­στι­κά έχει καθέ­να από αυτά; Ας γνω­ρί­σου­με τα υπο­α­το­μι­κά σωμα­τί­δια.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2.9 Υπο­α­το­μι­κά Σωμα­τί­δια – Ιόντα (ebooks.edu.gr)


Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Όπως έχεις ήδη μάθει η έννοια «άτο­μο» εμφα­νί­στη­κε τον 5ο π.Χ. αιώ­να, από δύο Έλλη­νες φιλο­σό­φους, τον Δημό­κρι­το και τον Λεύ­κιπ­πο. Σύμ­φω­να με τη θεω­ρία τους, όλα τα υλι­κά απο­τε­λού­νται από πολύ μικρά σωμα­τί­δια, που δεν τέμνο­νται παρα­πέ­ρα, τα άτο­μα.

Σήμε­ρα γνω­ρί­ζου­με πως ‑πράγ­μα­τι- η ύλη απο­τε­λεί­ται από άτο­μα. Γνω­ρί­ζου­με επί­σης πως κι αυτά ακό­μη μπο­ρούν να δια­σπα­στούν σε μικρό­τε­ρα σωμα­τί­δα, κι έτσι, είμα­στε ανα­γκα­σμέ­νοι να ορί­σου­με το άτο­μο με δια­φο­ρε­τι­κό τρό­πο.

Τα υπο­α­το­μι­κά σωμα­τί­δια, στο επί­πε­δο που διδά­σκο­νται στην χημεία της Β’ Γυμνα­σί­ου, κατα­γρά­φο­νται συνο­πτι­κά στον παρα­πά­νω πίνα­κα. 

Σωμα­τί­διαΣύμ­βο­λοΜάζαΗλε­κτρι­κό φορ­τίο
Πρω­τό­νιοp1,67 x10-24gr+1
Νετρό­νιοn1,67 x10-24gr0
Ηλε­κτρό­νιοe9,11×10-28gr-1
  • Ο Ατο­μι­κός αριθ­μός ενός ατό­μου συμ­βο­λί­ζε­ται με Ζ, είναι ίσος με τον αριθ­μό των πρω­το­νί­ων και είναι η «ταυ­τό­τη­τα» του ατό­μου.
  • Ο Μαζι­κός αριθ­μός συμ­βο­λί­ζε­ται με Α, είναι ίσος με τον αριθ­μό πρω­το­νί­ων και νετρο­νί­ων. Ονο­μά­ζε­ται έτσι για­τί «δεί­χνει» την μάζα του ατό­μου.
  • Ισχύ­ει Α= Ζ+Ν, όπου Ν, είναι ο αριθ­μός των νετρο­νί­ων που υπάρ­χουν στον πυρή­να.
  • Σε ένα ουδέ­τε­ρο άτο­μο ο αριθ­μός των ηλε­κτρο­νί­ων που περι­φέ­ρο­νται γύρω από τον πυρή­να, είναι ίσος με τον αριθ­μό των πρω­το­νί­ων που υπάρ­χουν μέσα στον πυρή­να.
  • Όταν ένα άτο­μο προ­σλαμ­βά­νει ηλε­κτρό­νια, τότε μετα­τρέ­πε­ται σε αρνη­τι­κό ιόν, ανιόν.
  • Όταν ένα άτο­μο χάνει ηλε­κτρό­νια, τότε μετα­τρέ­πε­ται σε θετι­κό ιόν, κατιόν.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Για την κατα­νό­η­ση της δομής του ατό­μου και των υπο­α­το­μι­κών σωμα­τι­δί­ων,  πολύ χρή­σι­μες είναι οι παρα­κά­τω προ­σο­μοιώ­σεις από το PhET.


ΒΙΝΤΕΟ: Τι είναι το Άτο­μο;


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *