Τριβή: μια μικρή επανάληψη

Τρι­βή: μια μικρή επα­νά­λη­ψη

Σκι - τριβή ολίσθησης

Η τρι­βή είναι παντα­χού παρού­σα. Κάποιες φορές χρή­σι­μη, κάποιες ενο­χλη­τι­κή. Εδώ επι­χει­ρεί­ται μια μικρή επα­νά­λη­ψη.

ΒΙΝΤΕΟ


Στο ακό­λου­θο βίντεο μπο­ρείς να παρα­κο­λου­θή­σεις μία σύντο­μη παρου­σί­α­ση για την τρι­βή (ολί­σθη­σης και στα­τι­κή).

ΕΞΑΣΚΗΣΗ


Για εξά­σκη­ση, μπο­ρείς να κάνεις το QUIZ.
Τις ερω­τή­σεις έχει επι­με­λη­θεί ο συνά­δελ­φος Μερ­κού­ρης Πανα­γιω­τό­που­λος.


ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ


Σε σώμα μάζας 4 Kg που ισορ­ρο­πεί σε ορι­ζό­ντιο δάπε­δο, με το οποίο παρου­σιά­ζει συντε­λε­στή τρι­βής 0,2 ασκεί­ται στα­θε­ρή ορι­ζό­ντια δύνα­μη 20 N για 10 sec. Να βρε­θούν:

(α) Το μέγε­θος της δύνα­μης της τρι­βής.
(β) Η συνι­στα­μέ­νη των δυνά­με­ων που δρουν στο σώμα.
(γ) Η επι­τά­χυν­ση του σώμα­τος.
(δ) H μέγι­στη ταχύ­τη­τα του σώμα­τος.
(ε) Το ολι­κό διά­στη­μα της κίνη­σης μέχρι να στα­μα­τή­σει το σώμα.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *