Η ελεύθερη πτώση των σωμάτων

Η ελεύ­θε­ρη πτώ­ση των σωμά­των

ελεύθερη πτώση

Μοιά­ζει παρά­ξε­νο, όμως οι άνθρω­ποι άργη­σαν πολύ να ανα­κα­λύ­ψουν τη φυσι­κή πίσω από την ελεύ­θε­ρη πτώ­ση των σωμά­των. Eπί δύο χιλιά­δες χρό­νια περί­που, από τον Αρι­στο­τέ­λη μέχρι τον Γαλι­λαίο, οι άνθρω­ποι πίστευαν ότι «τα βαρύ­τε­ρα σώμα­τα πέφτουν πιο γρή­γο­ρα».

Και πώς να τους κατη­γο­ρή­σει κάποιος; Η καθη­με­ρι­νή μας εμπει­ρία και η λογι­κή μας λένε ακρι­βώς το ίδιο! Ο γαλά­ζιος μας πλα­νή­της, ο μονα­δι­κός που ως τώρα γνω­ρί­ζου­με πως φιλο­ξε­νεί ζωή, περι­βάλ­λε­ται από ένα τερά­στιο, αέρι­νο κάλυμ­μα: την ατμό­σφαι­ρα. Ο περι­βάλ­λων αέρας «παρεμ­βαί­νει» ανα­πό­φευ­κτα στα φαι­νό­με­να που βλέ­που­με να συμ­βαί­νουν γύρω μας.

Γαλι­λαΙος: Ενας Ησυ­χος «επα­να­στΑ­της»


Ο κλή­ρος έλα­χε στον Γαλι­λαίο να παρα­τη­ρή­σει πρώ­τος, έπει­τα από σχο­λα­στι­κά πει­ρά­μα­τα με τα περί­φη­μα κεκλι­μέ­να του επί­πε­δα, πως τα πράγ­μα­τα ήταν κάπως δια­φο­ρε­τι­κά από ότι όρι­ζε η κοι­νή ανθρώ­πι­νη αντί­λη­ψη.

ελεύθερη πρώση - το πείραμα του Γαλιλαίου
Λέγε­ται πως ο Γαλι­λαί­ος μελέ­τη­σε την ελεύ­θε­ρη πτώ­ση των σωμά­των ρίχνο­ντας σφαί­ρες δια­φο­ρε­τι­κού μεγέ­θους και βάρους από τον πύρ­γο της Πίζας. Η ιστο­ρία αυτή μάλ­λον δεν είναι πραγ­μα­τι­κή, μολα­ταύ­τα δεί­χνει τη σημα­σία του πει­ρά­μα­τος στη προ­σέγ­γι­ση της επι­στη­μο­νι­κής μεθό­δου που υιο­θέ­τη­σε ο Γαλι­λαί­ος.

Δεν ήταν εύκο­λο, την επο­χή εκεί­νη, να αμφι­σβη­τή­σει κάποιος την παντο­δυ­να­μία της Αρι­στο­τέ­λειας φιλο­σο­φί­ας για τα φυσι­κά φαι­νό­με­να. Όμως ο Γαλι­λαί­ος το τόλ­μη­σε. Είκο­σι χρό­νια αργό­τε­ρα ο Ισα­άκ Νεύ­των, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας μία αντλία κενού, τον επι­βε­βαί­ω­σε. Αν δεν υπάρ­χει ο αέρας τα βαριά και τα ελα­φριά αντι­κεί­με­να πέφτουν ταυ­τό­χρο­να.

ελεΥ­θε­ρη πτΩ­ση στη σελΗ­νη: Σφυ­ρΙ ενα­ντΙον φτε­ροΥ


Ένα από τα πει­ρά­μα­τα που έκα­ναν ‑πολύ αργό­τε­ρα- οι άνθρω­ποι στη σελή­νη, ήταν το διά­ση­μο πεί­ρα­μα «Hammer vs Feather». Και το έκα­ναν ακρι­βώς για να επι­βε­βαιώ­σουν, άλλη μια φορά, τον «εξω­φρε­νι­κό» ισχυ­ρι­σμό του Γαλι­λαί­ου. Στις 2 Αυγού­στου 1971, κατά τη διάρ­κεια της απο­στο­λής του Apollo 15 στη Σελή­νη, ο αστρο­ναύ­της David Scott άφη­σε την ίδια στιγ­μή ένα σφυ­ρί και ένα φτε­ρό. 

Η μάζα του σφυ­ριού ήταν 1320 g, ενώ του φτε­ρού 30 g. Και, πράγ­μα­τι, έφτα­σαν στο έδα­φος της σελή­νης ταυ­τό­χρο­να.

ελεΥ­θε­ρη πτΩ­ση: παρου­σΙα­ση


Παρα­κά­τω μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση για την ελεύ­θε­ρη πτώ­ση από τον συνά­δελ­φο φυσι­κό Μερ­κού­ρη Πανα­γιω­τό­που­λο. Στις δια­φά­νειες θα βρεις ερω­τή­σεις και ασκή­σεις του βιβλί­ου αλλά και ερω­τή­σεις κλει­στού τύπου εκτός βιβλί­ου. Μπο­ρείς να δοκι­μά­σεις να τις απα­ντή­σεις για εξά­σκη­ση. Δίνε­ται η απά­ντη­ση.

Μια πολύ ενδια­φέ­ρου­σα παρου­σί­α­ση του φαι­νο­μέ­νου της ελεύ­θε­ρης πτώ­σης από τον Ανδρέα Κασ­σέ­τα μπο­ρείς να βρεις εδώ.

ΠεΙ­ρα­μα ελεΥ­θε­ρης πτΩ­σης στον μεγα­λΥ­τε­ρο θΑλα­μο κενοΥ στον κΟσμο.


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ


ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΤΩΣΗΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *