Βαρυτική δυναμική Ενέργεια

Βαρυ­τι­κή δυνα­μι­κή Ενέρ­γεια

βαρυτική δυναμική ενέργεια

Πριν εξε­τά­σου­με τι είναι η βαρυ­τι­κή δυνα­μι­κή ενέρ­γεια, θα εξε­τά­σου­με συνο­πτι­κά τι είναι η δυνα­μι­κή ενέρ­γεια.

ψηφια­κο βιβλιο

2.1 Δια­τή­ρη­ση της μηχα­νι­κής ενέρ­γειας


Ένα ελα­τή­ριο που έχει παρα­μορ­φω­θεί (π.χ. το συσπει­ρω­μέ­νο ελα­τή­ριο στο εσω­τε­ρι­κό ενός ρολο­γιού) απο­θη­κευ­μέ­νη ενέρ­γεια. Όταν το ελα­τή­ριο εκτεί­νε­ται, η ενέρ­γεια αυτή μετα­τρέ­πε­ται σε έργο για την λει­τουρ­γία του μηχα­νι­σμού του ρολο­γιού. Η ενέρ­γεια που οφεί­λε­ται στην παρα­μόρ­φω­ση του ελα­τη­ρί­ου, δηλα­δή στην κατά­στα­ση στην οποία βρί­σκε­ται, ονο­μά­ζε­ται ελα­στι­κή δυνα­μι­κή ενέρ­γεια.

Ρολόι - ελαστική δυναμική ενέργεια
Μηχα­νι­σμός ρολο­γιού

Παρό­μοια, το τεντω­μέ­νο λάστι­χο μιας σφε­ντό­νας ή ενός τόξου έχει ελα­στι­κή δυνα­μι­κή ενέρ­γεια, λόγω της παρα­μόρ­φω­σής του. Όταν λάστι­χο αφε­θεί ελεύ­θε­ρο η απο­θη­κευ­μέ­νη σε αυτό ενέρ­γεια μετα­τρέ­πε­ται σε έργο.

Μια ποσό­τη­τα νερού που βρί­σκε­ται σε κάποιο ύψος, έχει ενέρ­γεια, διό­τι μπο­ρεί, με κατάλ­λη­λη μηχα­νή (π.χ. ρόδα νερό­μυ­λου), να παρά­γει έργο. Στην περί­πτω­ση αυτή η ενέρ­γεια οφεί­λε­ται στη θέση του νερού και ονο­μά­ζε­ται βαρυ­τι­κή δυνα­μι­κή ενέρ­γεια.

Γενι­κά λοι­πόν:

Δυνα­μι­κή Ενέρ­γεια U

Δυνα­μι­κή ενέρ­γεια U ονο­μά­ζε­ται η ενέρ­γεια ενός σώμα­τος, λόγω της θέσης του ή της κατά­στα­σης στην οποία βρί­σκε­ται.

Η δυνα­μι­κή βαρυ­τι­κή ενέρ­γεια ενός σώμα­τος μάζας m, το οποίο βρί­σκε­ται σε ομο­γε­νές βαρυ­τι­κό πεδίο (κοντά στην επι­φά­νεια της Γης), ονο­μά­ζε­ται η ενέρ­γεια που έχει το σώμα λόγω της θέσης του και είναι ανά­λο­γη του ύψους h από το επί­πε­δο ανα­φο­ράς, δηλα­δή το επί­πε­δο εκεί­νο στο οποίο έχου­με θεω­ρή­σει ότι η δυνα­μι­κή ενέρ­γεια είναι ίση με μηδέν.

Ισχύ­ει:

$$U=m\cdot g\cdot h$$

  • Αν ένα σώμα βρί­σκε­ται πάνω στο επί­πε­δο ανα­φο­ράς (h = 0) τότε η βαρυ­τι­κή δυνα­μι­κή ενέρ­γεια είναι μηδέν.
  • Αν το σώμα βρί­σκε­ται πάνω από το επί­πε­δο ανα­φο­ράς, τότε έχει θετι­κή δυνα­μι­κή ενέρ­γεια.
  • Αν το σώμα βρί­σκε­ται κάτω από το επί­πε­δο ανα­φο­ράς, τότε έχει αρνη­τι­κή δυνα­μι­κή ενέρ­γεια.

Παρου­σί­α­ση θεω­ρί­ας για τη δυνα­μι­κή ενέρ­γεια


ερω­τη­σεισ — ασκη­σεισ


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *