Συνθήκη ισορροπίας υλικού σημείου

Συν­θή­κη ισορ­ρο­πί­ας υλι­κού σημεί­ου

Συνθήκη ισορροπίας δυνάμεων

Πότε ένα σώμα (υλι­κό σημείο) ισορ­ρο­πεί; Πώς συσχε­τί­ζε­ται η ισορ­ρο­πία και με τον πρώ­το νόμο του Νεύ­τω­να; Ποια είναι, με λίγα λόγια, η συν­θή­κη ισορ­ρο­πί­ας ενός υλι­κού σημεί­ου; Ας προ­σπα­θή­σου­με να περι­γρά­ψου­με την ισορ­ρο­πία ενός σώμα­τος με τη γλώσ­σα των μαθη­μα­τι­κών.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ


Βιβλίο Β’ Γυμνα­σί­ου Ισορ­ρο­πία υλι­κού σημεί­ου (ebooks.edu.gr)

Βιβλίο Α’ Λυκεί­ου Δυνα­μι­κή σε μία διά­στα­ση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τι εννο­ού­με, στην γλώσ­σα της φυσι­κής, όταν λέμε ότι ένα σώμα «ισορ­ρο­πεί»;

Για την φυσι­κή, η έννοια της ισορ­ρο­πί­ας είναι λίγο δια­φο­ρε­τι­κή από ότι στην καθη­με­ρι­νή γλώσ­σα. Έτσι, λέμε ότι ένα σώμα, που θεω­ρού­με πως είναι υλι­κό σημείο, ισορ­ρο­πεί, όταν είναι ακί­νη­το (δηλ. η ταχύ­τη­τά του είναι μηδε­νι­κή) ή όταν κινεί­ται με στα­θε­ρή ταχύ­τη­τα.

Όταν δύο ή περισ­σό­τε­ρες δυνά­μεις δρουν σε ένα υλι­κό σημείο, λέμε ότι το υλι­κό σημείο ισορ­ρο­πεί όταν η συνι­στα­μέ­νη τους είναι ίση με το μηδέν.

Π.χ. δύο αντί­θε­τες δυνά­μεις ισορ­ρο­πούν, αφού η συνι­στα­μέ­νη τους είναι ίση με το μηδέν.

Φαντά­σου ένα μήλο που ισορ­ρο­πεί πάνω σε ένα τρα­πέ­ζι. Οι δυνά­μεις που ασκού­νται σε αυτό είναι:

α) το Βάρος Β από τη γη και
β) Η κάθε­τη δύνα­μη Ν από το τρα­πέ­ζι.

Επει­δή το μήλο είναι ακί­νη­το, δηλα­δή ισορ­ρο­πεί, η κάθε­τη δύνα­μη είναι ίση σε μέγε­θος με το βάρος και έχει αντί­θε­τη κατεύ­θυν­ση.

Συνθήκη ισορροπίας - μήλο ισορροπεί στο τραπέζι
Μήλο που ισορ­ρο­πεί στο τρα­πέ­ζι

ΣΥΝΘΗΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ — ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ


Στο βίντεο που ακο­λου­θεί παρου­σιά­ζε­ται η συν­θή­κη ισορ­ρο­πί­ας.


ΑΣΚΗΣΕΙΣ


ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 1ο ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ


QUIZ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ


Έλεγ­ξε τις γνώ­σεις σου με 10 ερω­τή­σεις κλει­στού τύπου που σχε­τί­ζο­νται με τον πρώ­το νόμο του Νεύ­τω­να.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *