Έργο σταθερής δύναμης

Έργο στα­θε­ρής δύνα­μης

Δυνάμεις σε άλογο που σέρνει άμαξα

Πώς μπο­ρού­με να βρού­με το έργο στα­θε­ρής δύνα­μης;

Ένα άλο­γο που τρα­βά­ει μία άμα­ξα, λέμε ότι παρά­γει έργο. Ο άνε­μος που κινεί ένα ιστιο­φό­ρο, ο εργά­της που σέρ­νει ένα σακί τσι­μέ­ντου, ο παπ­πούς που σπρώ­χνει μία γλά­στρα στην αυλή παρά­γουν έργο. Λέμε, γενι­κά, πως μία δύνα­μη παρά­γει έργο όταν το σώμα στο οποίο αυτή ασκεί­ται μετα­κι­νεί­ται.

Παρου­σΙα­ση: Εργο στα­θε­ρΗς δΥνα­μης


Η ακό­λου­θη παρου­σί­α­ση είναι μία εισα­γω­γή στην έννοια του έργου. Περιέ­χει παρα­δείγ­μα­τα. Μέρος της απο­τε­λεί δου­λειά του φυσι­κού Μερ­κού­ρη Πανα­γιω­τό­που­λου.

ΣημειΩ­σεις θεω­ρΙας


Εδώ θα βρεις σημειώ­σεις θεω­ρί­ας για το έργο στα­θε­ρής δύνα­μης και τον τρό­πο που το υπο­λο­γί­ζου­με σε διά­φο­ρες περι­πτώ­σεις.

ΕΡΓΟ ΔΥΝΑΜΗΣ — ΑΣΚΗΣΕΙΣ


έργο σταθερής δύναμης
Νερό­μυ­λος

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *