Κινητική Ενέργεια

Κινη­τι­κή Ενέρ­γεια

κινητική ενέργεια

Τι είναι η κινη­τι­κή ενέρ­γεια;

Στο εισα­γω­γι­κό μάθη­μα του κεφα­λαί­ου έγι­νε μια εισα­γω­γή στην έννοια του έργου δύνα­μης. Εκεί είδες πως το έργο στην ουσία είναι ενέρ­γεια η οποία μετα­βι­βά­ζε­ται ή μετα­τρέ­πε­ται από μία μορ­φή σε μία άλλη. 

Ένα σώμα δεν μπο­ρεί να έχει έργο. Μπο­ρεί όμως να έχει ενέρ­γεια. 

Μία από τις μορ­φές ενέρ­γειας που μπο­ρεί να έχει ένα σώμα είναι η κινη­τι­κή ενέρ­γεια.

Κινη­τι­κή ενέρ­γεια

είναι η ενέρ­γεια που δια­θέ­τει ένα σώμα λόγω της κίνη­σής του.

Η κινη­τι­κή ενέρ­γεια συμ­βο­λί­ζε­ται με Εκ και δίνε­ται από τη σχέ­ση:

$$ E_{κ}=\frac{1}{2}m υ ^{2} $$

όπου m, η μάζα του σώμα­τος σε kg και υ, η ταχύ­τη­τά του σε m/sec. Μονά­δα μέτρη­σης της Κινη­τι­κής ενέρ­γειας στο S.I. είναι το 1 Joule.

Παρα­τη­ρού­με ότι η κινη­τι­κή ενέρ­γεια ενός σώμα­τος εξαρ­τά­ται:

 • Από τη μάζα του σώμα­τος.

  Συγκε­κρι­μέ­να είναι ανά­λο­γη με τη μάζα, δηλα­δή όσο μεγα­λύ­τε­ρη είναι η μάζα ενός σώμα­τος που κινεί­ται με συγκε­κρι­μέ­νη ταχύ­τη­τα, τόσο μεγα­λύ­τε­ρη είναι η κινη­τι­κή του ενέρ­γεια. Έτσι αν π.χ. διπλα­σιά­σου­με τη μάζα του σώμα­τος, η ταχύ­τη­τά του επί­σης θα διπλα­σια­στεί.

 • Από την ταχύ­τη­τα του σώμα­τος.

  Η κινη­τι­κή ενέρ­γεια ανά­λο­γη με το τετρά­γω­νο της ταχύ­τη­τας του σώμα­τος. Αυτό σημαί­νει πως όταν π.χ. διπλα­σιά­σου­με την ταχύ­τη­τα ενός σώμα­τος συγκε­κρι­μέ­νης μάζας, η κινη­τι­κή του ενέρ­γεια τετρα­πλα­σιά­ζε­ται.

Προ­σο­χή!

Η κινη­τι­κή ενέρ­γεια έχει πάντα θετι­κή ή μηδε­νι­κή τιμή. Εφό­σον η κινη­τι­κή ενέρ­γεια είναι το γινό­με­νο της μάζας (θετι­κή) επί το τετρά­γω­νο της ταχύ­τη­τας (θετι­κό ή μηδέν), θα έχει τιμή ίση ή μεγα­λύ­τε­ρη του μηδε­νός.

Η κινη­τι­κή ενέρ­γεια είναι μέγε­θος μονό­με­τρο. Αυτό σημαί­νει ότι δεν εξαρ­τά­ται από την κατεύ­θυν­ση της κίνη­σης. Μία μπά­λα πέφτει και μία που ανέρ­χε­ται με την ίδια τιμή ταχύ­τη­τας έχουν την ίδια κινη­τι­κή ενέρ­γεια.

Κινη­τι­κή ενέρ­γεια — παρου­σί­α­ση

Η κινη­τι­κή ενέρ­γεια με μια ματιά

Κινητική Ενέργεια - Infographics

Ασκή­σεις προ­βλή­μα­τα

 • 2 Ασκή­σεις στην κινη­τι­κή ενέρ­γεια

  Απλές ασκή­σεις εξά­σκη­σης.

 • 2 προ­βλή­μα­τα στην κινη­τι­κή ενέρ­γεια

  Συν­δυα­στι­κές ασκή­σεις για περισ­σό­τε­ρη εμβά­θυν­ση.

 • Ένα σύν­θε­το πρό­βλη­μα

  Για περισ­σό­τε­ρη εμβά­θυν­ση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΕΠ

έργο σταθερής δύναμης - κινητική ενέργεια
Νερό­μυ­λος

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *