Εισαγωγή στο στατικό ηλεκτρισμό

Εισα­γω­γή στο στα­τι­κό ηλε­κτρι­σμό

Ηλεκτρικά φορτία σε σφαίρες και ράβδο μονωμένα από το περιβάλλον

Εδώ θα βρεις μια χρή­σι­μη παρου­σί­α­ση σχε­τι­κή με το στα­τι­κό ηλε­κτρι­σμό. Θα θυμη­θείς τις έννοιες του ηλε­κτρι­κού φορ­τί­ου και της ηλε­κτρι­κής δύνα­μης και τους τρό­πους με τους οποί­ους μπο­ρεί να ηλε­κτρι­στεί ένα αντι­κεί­με­νο.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Εισα­γω­γι­κό ένθε­το


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

(Το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της παρου­σί­α­σης έχει επι­με­λη­θεί ο Μερ­κού­ρης Πανα­γιω­τό­που­λος)


ΒΙΝΤΕΟ για τον στα­τι­κό ηλε­κτρι­σμό


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

 • Φωτο­δέ­ντρο — Ηλέ­κτρι­ση με τρι­βή
  (Προ­σο­μοί­ω­ση που δεί­χνει την κίνη­ση των φορ­τι­σμέ­νων σωμα­τι­δί­ων στο εσω­τε­ρι­κό των σωμά­των κατά την ηλέ­κτρι­ση με τρι­βή)
 • Φωτο­δέ­ντρο — Ηλέ­κτρι­ση με επα­φή
  (Προ­σο­μοί­ω­ση στην οποία μπο­ρείς να δεις πώς κινού­νται τα φορ­τι­σμέ­να σωμα­τί­δια στο εσω­τε­ρι­κό των ατό­μων κατά την ηλέ­κτρι­ση με επα­φή)
 • PhET — Travoltage — στα­τι­κός ηλε­κτρι­σμός(Παί­ξε με το πόδι και το χέρι του John για να ανα­κα­λύ­ψεις πώς τον χτυ­πά­ει το ρεύ­μα)
 • PhET — Μπα­λό­νια και στα­τι­κός ηλε­κτρι­σμός(Πει­ρα­μα­τί­σου με τα μπα­λό­νια για να εξε­ρευ­νή­σεις έννοιες του στα­τι­κού ηλε­κτρι­σμού όπως η μετα­φο­ρά του φορ­τί­ου, η έλξη και η άπω­ση των φορ­τί­ων και οι τρό­ποι ηλέ­κτρι­σης)
 • CK-12 Foundation — Δυνά­μεις σε φορ­τι­σμέ­να αντι­κεί­με­να
  (Ηλε­κτρο­νι­κό quiz με το οποίο μπο­ρείς να μελε­τή­σεις την ηλε­κτρι­κή αλλη­λε­πί­δρα­ση μετα­ξύ φορ­τι­σμέ­νων σωμά­των)

ΕΝΘΕΤΟ

στατικός ηλεκτρισμός - γεννήτρια

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ VΑΝ  DER GRAAF

Η γεν­νή­τρια Βαν Ντερ Γκρά­αφ (Van Der Graaf) αντί­θε­τα, χρη­σι­μο­ποιεί­ται, λόγω του τερά­στιου φορ­τί­ου που συσ­σω­ρεύ­ει, σε διά­φο­ρα εργα­στή­ρια για την επι­τά­χυν­ση σωμα­τι­δί­ων. Μάλι­στα λόγω των πολύ μεγά­λων ποσών ενέρ­γειας που προ­σλαμ­βά­νουν, τα σωμα­τί­δια κινού­νται τόσο γρή­γο­ρα, ώστε σε τέσ­σε­ρα δευ­τε­ρό­λε­πτα δια­νύ­ουν διά­στη­μα ίσο με την από­στα­ση Γης-Σελή­νης.

Στη γεν­νή­τρια Βαν Ντερ Γκρά­αφ, πηγή του ηλε­κτρι­κού φορ­τί­ου είναι μια μεταλ­λι­κή χτέ­να που συν­δέ­ε­ται με την ηλε­κτρι­κή παρο­χή. Το φορ­τίο μετα­φέ­ρε­ται με έναν κινού­με­νο ιμά­ντα από τη χτέ­να στην εξω­τε­ρι­κή επι­φά­νεια μιας μεταλ­λι­κής σφαί­ρας. Η στή­λη πάνω στην οποία τοπο­θε­τού­με τη σφαί­ρα, εμπο­δί­ζει τη διαρ­ροή του φορ­τί­ου.

Μια γεν­νή­τρια Βαν Ντερ Γκρά­αφ μπο­ρεί να δημιουρ­γή­σει πολύ μεγά­λη τάση, της τάξης του 1.000.000 Volt. Αν βάλου­με κοντά δύο τέτοιες γεν­νή­τριες, το συσ­σω­ρευ­μέ­νο φορ­τίο της μιας μετα­πη­δά στη διπλα­νή, προ­κα­λώ­ντας γιγα­ντιαί­ους σπιν­θή­ρες που μοιά­ζουν με αστρα­πές.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *