Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια και δυναμικό

Ηλε­κτρι­κή δυνα­μι­κή ενέρ­γεια και δυνα­μι­κό

Ηλεκτρικό δυναμικό

Εδώ μπο­ρείς να βρεις μία παρου­σί­α­ση της θεω­ρί­ας που αφο­ρά στην ηλε­κτρι­κή δυνα­μι­κή ενέρ­γεια, το δυνα­μι­κό και τη δια­φο­ρά δυνα­μι­κού.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

1.3 Ηλε­κτρι­κή δυνα­μι­κή ενέρ­γεια

1.4 Δυνα­μι­κό — δια­φο­ρά δυνα­μι­κού


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

(Από τον Μερ­κού­ρη Πανα­γιω­τό­που­λο)


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 • Seilias — Έντα­ση και δυνα­μι­κό ηλε­κτρι­κού πεδί­ου
  (Με την εφαρ­μο­γή αυτή μπο­ρείς να μελε­τή­σεις το ηλε­κτρι­κό πεδίο που δημιουρ­γεί­ται από ένα ορι­σμέ­νο πλή­θος ηλε­κτρι­κών φορ­τί­ων)
 • Seilias — Δυνα­μι­κές γραμ­μές ηλε­κτρι­κού πεδί­ου
  (Προ­σο­μοί­ω­ση για τη μελέ­τη των δυνα­μι­κών γραμ­μών ηλε­κτρι­κού πεδί­ου που δημιουρ­γεί­ται από ένα ή περισ­σό­τε­ρα φορ­τία)
 • Seilias — Κίνη­ση δύο σημεια­κών φορ­τί­ων
  (Με αυτήν την εφαρ­μο­γή μπο­ρείς να δεις και να μελε­τή­σεις την κίνη­ση δύο σημεια­κών φορ­τι­σμέ­νων σωμά­των)
 • CK-12 Foundation — Πεδία δυνά­με­ων
  (Εφαρ­μό­ζο­ντας τις επι­λο­γές Δια­μόρ­φω­ση=προ­σαρ­μο­σμέ­νη και επι­κά­λυ­ψη=ηλε­κτρι­κό δυνα­μι­κό, κλικ σε ένα σημεί­ου του πεδί­ου για να σχε­διά­σε­τε την έντα­ση του πεδί­ου ή την ισο­δυ­να­μι­κή επι­φά­νεια που περ­νά­ει από αυτό)
 • CK-12 Foundation — Ηλε­κτρο­στα­τι­κό… ποδό­σφαι­ρο!
  (Οδή­γη­σε τη φορ­τι­σμέ­νη «μπά­λα» στο τέρ­μα χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τις γνώ­σεις σου για το ηλε­κτρο­στα­τι­κό πεδιο)

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *