Ηλεκτρικό ρεύμα - εισαγωγή

Ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα — εισα­γω­γή

Φωτο­γρα­φία από 3D Animation Production Company από το Pixabay 

Εδώ μπο­ρείς να βρεις μία παρου­σί­α­ση της θεω­ρί­ας που αφο­ρά στις ηλε­κτρι­κές πηγές και στο ηλε­κτρι­κό ρέυ­μα.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

2.1 Ηλε­κτρι­κές πηγές (ebooks.edu.gr)

2.2 Ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα (ebooks.edu.gr)


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Παρου­σί­α­ση για το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα του συνα­δέλ­φου Μερ­κού­ρη Πανα­γιω­τό­που­λου.

Η εισα­γω­γή αφο­ρά στο φαι­νό­με­νο της επα­γω­γή και στο εναλ­λασ­σό­με­νο ρεύ­μα.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η

  • Μπες στο περι­βάλ­λον του PhET και πει­ρα­μα­τί­σου ποιο­τι­κά με το φαι­νό­με­νο της επα­γω­γής!
  1. Πλη­σί­α­σε το μαγνή­τη προς το χάλ­κι­νο σωλη­νοει­δές. Παρα­τή­ρη­σε τι συμ­βαί­νει στον δεί­κτη του γαλ­βα­νό­με­τρου καθώς ο μαγνή­της πλη­σιά­ζει. Η ένδει­ξή του είναι θετι­κή ή αρνη­τι­κή;
  2. Όσο πλη­σιά­ζει ο μαγνή­της, τι συμ­βαί­νει στον λαμ­πτή­ρα του κυκλώ­μα­τος;
  3. Απο­μά­κρυ­νε τον μαγνή­τη από το πηνίο. Τι συμ­βαί­νει τώρα στον δεί­κτη του γαλ­βα­νό­με­τρου; Η ένδει­ξή του είναι θετι­κή ή αρνη­τι­κή;
  4. Τι συμ­βαί­νει στον λαμ­πτή­ρα αυτή τη φορά;
  5. Αντί­στρε­ψε τον μαγνή­τη πατώ­ντας το λαχα­νί κου­μπί. Τι παρα­τη­ρείς;
  6. Τι συμ­βαί­νει στο κύκλω­μα όταν ο μαγνή­της είναι ακί­νη­τος;
  7. Γρά­ψε δύο συμπε­ρά­σμα­τα στα οποία σε οδη­γούν οι παρα­τη­ρή­σεις σου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η

(κλικ στην εικό­να για να δεις την προ­σο­μοί­ω­ση)

ηλεκτρικό ρεύμα

Ερώ­τη­ση 1η

Ρυθ­μί­σε­τε την ταχύ­τη­τα των ηλε­κτρο­νί­ων στα 1,6 mm/s. Βρεί­τε σε ποια τιμή στα­θε­ρο­ποιεί­ται η έντα­ση του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος, έπει­τα από 40 δευ­τε­ρό­λε­πτα.

Ερώ­τη­ση 2η

Αυξο­μειώ­στε την ταχύ­τη­τα του ρεύ­μα­τος. Πώς παρα­τη­ρεί­τε ότι μετα­βάλ­λε­ται η έντα­ση του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος;

Ερώ­τη­ση 3η

Ποιο συμπέ­ρα­σμα εξά­γε­ται από την παρα­πά­νω δρα­στη­ριό­τη­τα;


ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

  • Πώς μπο­ρού­με να “απει­κο­νί­σου­με” τον ηλε­κτρι­σμό; Υδραυ­λι­κό ισο­δύ­να­μο
Ηλεκτρικό ρεύμα - κύκλωμα - υδραυλικό ανάλογο

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *