Μια ματιά στον μικρόκοσμο του κυττάρου

Μια ματιά στον μικρό­κο­σμο του κυτ­τά­ρου

Ο μικρόκοσμος του κυττάρου

Πώς μοιά­ζει, αλή­θεια, η εικό­να του κυτ­τά­ρου όταν βου­τά­με στον μικρό­κο­σμό του, με τη βοή­θεια ενός ηλε­κτρο­νι­κού μικρο­σκο­πί­ου;


«Σκα­λί­ζο­ντας» στα προ­πλά­σμα­τα της βιο­λο­γί­ας του εργα­στη­ρί­ου, ανα­κά­λυ­ψα ένα σετ με φωτο­γρα­φί­ες ζωι­κών και φυτι­κών κυτ­τά­ρων. Το πρό­βλη­μα ήταν πως δεν μπο­ρού­σαν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν ως είχαν, διό­τι οι οδη­γί­ες είναι γραμ­μέ­νες στα Αγγλι­κά. 

Σκέ­φτη­κα, λοι­πόν, να τις μετα­φρά­σω και να φτιά­ξω μια παρου­σί­α­ση, ώστε να έχουν οι μαθη­τές μια πραγ­μα­τι­κή εικό­να του κυτ­τά­ρου, πριν χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν το μικρο­σκό­πιο. 

Το υλι­κό ται­ριά­ζει περισ­σό­τε­ρο με την ύλη της Βιο­λο­γί­ας της Γ’ Γυμνα­σί­ου, αλλά μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί και στην Βιο­λο­γία της Α’ Γυμνα­σί­ου, αν δοθεί έμφα­ση μόνο στα βασι­κά οργα­νί­δια του κυτ­τά­ρου.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *