Η δομή των νουκλεϊκών οξέων: DNA & RNA

Η δομή των νου­κλεϊ­κών οξέ­ων: DNA & RNA

dna - διπλή έλικα

Τα νου­κλεϊ­κά οξέα που συνι­στούν τον γενε­τι­κό κώδι­κα των ζωντα­νών οργα­νι­σμών, είναι το DNA και το RNA. Τα δομι­κά στοι­χεία των νου­κλεϊ­κών οξέ­ων είναι τα νου­κλε­ο­τί­δια. Το αλφά­βη­το της «γλώσ­σας της ζωής» περι­λαμ­βά­νει 4 «γράμ­μα­τα», δηλα­δή δια­φο­ρε­τι­κά νου­κλε­ο­τί­δα, καθέ­να από τα οποία χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από μία συγκε­κρι­μέ­νη αζω­τού­χα βάση. Ποια ακρι­βώς είναι η δομή κάθε νου­κλε­ο­τι­δί­ου και πως δια­τάσ­σο­νται έτσι ώστε να σχη­μα­τί­σουν τη διπλή, γραμ­μι­κή έλι­κα του DNA ή το μονό­κλω­νο RNA;


ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

5.2 Η ροή της γενε­τι­κής πλη­ρο­φο­ρί­ας


ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ DNA

Το DNA ανα­γνω­ρί­στη­κε πρώ­τη φορά το 1869, όταν ο ελβε­τός βιο­χη­μι­κός Friedrich Miecher περιέ­γρα­ψε μία ουσία, παρού­σα σε κύτ­τα­ρα πύου, την οποία δεν μπο­ρού­σαν να απο­δο­μή­σουν ένζυ­μα που δια­σπού­σαν πρω­τε­ΐ­νες. Ο Miecher έδω­σε στην ουσία αυτή το όνο­μα «νου­κλε­ΐ­νη» (nuclein) επει­δή βρι­σκό­ταν στον πυρή­να των κυτ­τά­ρων (nucleus). Αργό­τε­ρα δια­πι­στώ­θη­κε πως η νου­κλε­ΐ­νη έχει όξι­νες ιδιό­τη­τες, οπό­τε το όνο­μά της άλλα­ξε σε «νου­κλεϊ­νι­κό οξύ» (nucleic acid).

Το 1928 κι ενώ ο βρε­τα­νός μικρο­βιο­λό­γος Frederic Griffiths μελε­τού­σε τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά ενός βακτη­ρί­ου, του πνευ­μο­νιό­κοκ­κου, που προ­κα­λού­σε συχνά θανα­τη­φό­ρο πνευ­μο­νία, παρα­τή­ρη­σε κάτι «παρά­δο­ξο». O Griffith αρχι­κά απο­μό­νω­σε δυο στε­λέ­χη του βακτη­ρί­ου: ένα λοι­μο­γό­νο, η εισα­γω­γή του οποί­ου με ένε­ση σε ποντί­κια προ­κα­λού­σε το θάνα­τό τους, και ένα μη λοι­μο­γό­νο, που δεν προ­κα­λού­σε θάνα­το. Στη συνέ­χεια έφτια­ξε ένα παρα­σκεύ­α­σμα θανα­τω­μέ­νων λοι­μο­γό­νων βακτη­ρί­ων με θέρ­μαν­ση, τα οποία δια­πί­στω­σε πως δεν ήταν θανα­τη­φό­ρα. Όταν όμως έκα­νε ένε­ση στα ποντί­κια με παρα­σκεύ­α­σμα που περιεί­χε μείγ­μα μη λοι­μο­γό­νων βακτη­ρί­ων μαζί με θανα­τω­μέ­να στε­λέ­χη, τα ποντί­κια πέθα­ναν. Επο­μέ­νως με κάποιο τρό­πο η θανα­τη­φό­ρος ιδιό­τη­τα είχε μετα­φερ­θεί από τα νεκρά λοι­μο­γό­να στε­λέ­χη στα μη λοι­μο­γό­να. Έπει­τα από 15 χρό­νια, το 1943, η ομά­δα του Oswald Avary, πραγ­μα­το­ποιώ­ντας πει­ρά­μα­τα με βακτή­ρια, ανα­κά­λυ­ψε πως η ουσία που ευθυ­νό­ταν για τη «μετα­μόρ­φω­ση» των μη λοι­μο­γό­νων στε­λε­χών του πνευ­μο­νιό­κοκ­κου ήταν το DNA.

Τα συμπε­ρά­σμα­τα της ομά­δας του Avary δεν έτυ­χαν ιδιαί­τε­ρης υπο­δο­χής. Ωστό­σο, το 1952, οι Alfred Hershey και Martha Chase, πει­ρα­μα­τι­ζό­με­νοι με βακτη­ριο­φά­γους ιούς, δια­πί­στω­σαν πως όταν ένας τέτοιος ιός μολύ­νει ένα βακτή­ριο, μετα­φέ­ρει το DNA του σε αυτό, απο­κτά τον έλεγ­χό του και εξα­να­γκά­ζει τον κυτ­τα­ρι­κό του μηχα­νι­σμό σε παρα­γω­γή ουσιών του ιού. Τα απο­τε­λέ­σμα­τα αυτά εν τέλει καθιέ­ρω­σαν το DNA ως το «κλη­ρο­νο­μι­κό υλι­κό» των κυτ­τά­ρων.

Πολ­λοί ερευ­νη­τές, στη συνέ­χεια, προ­σπά­θη­σαν να εξε­ρευ­νή­σουν τη μορ­φή του μεγα­λο­μο­ρί­ου του DNA. Μετα­ξύ αυτών, η διά­ση­μη χημι­κός του Univercity Collage του Λον­δί­νου Rosalind Franklin και ο συνερ­γά­της της Maurice Wilkins, που χρη­σι­μο­ποί­η­σαν την κρυ­σταλ­λο­γρα­φία ακτί­νων Χ, προ­κει­μέ­νου να μελε­τή­σουν τη δομή του DNA. Το 1952 οι δύο ερευ­νη­τές «φωτο­γρά­φη­σαν» το DNA, ανα­κα­λύ­πτο­ντας πως έχει ελλι­κοει­δή μορ­φή.

Τον τελευ­ταίο λόγο στην απο­κά­λυ­ψη της αινιγ­μα­τι­κής δομής του DNA είχαν δύο ερευ­νη­τές του Πανε­πι­στη­μί­ου του Cambridge: οι James Watson και Francis Crick. Η πρώ­τη τους απο­τυ­χη­μέ­νη από­πει­ρα, προς το τέλος του 1951, δεν τους πτό­η­σε. Έτσι, τον Ιανουά­ριο του 1953, έχο­ντας υπό­ψιν τα δεδο­μέ­να από τις κρυ­σταλ­λο­γρα­φι­κές ανα­λύ­χεις των Franklin και Wilkins, προ­χώ­ρη­σαν στην κατα­σκευή μεγά­λων, τρισ­διά­στα­των μοντέ­λων. Στις 7 Μαρ­τί­ου 1953 ανα­κοί­νω­σαν πως είχαν κατα­φέ­ρει να ανα­κα­λύ­ψουν το «μυστι­κό της ζωής».

H ανα­κά­λυ­ψη της δομής του DNA δημο­σιεύ­τη­κε στο περιο­δι­κό NATURE στις 25 Απρι­λί­ου 1953 σε ένα άρθρο με τον τίτλο «Molecular Structure of Nucleic Acids» που έφε­ρε την υπο­γρα­φή των Watson και Crick.

ΤΟ ΜΟΡΙΟ ΤΟΥ DNA: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ JAMES WATSON


H ΔΟΜΗ ΤΟΥ DNA

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ DNA;

Η Βασι­κή μονά­δα του DNA — το νου­κλε­ο­τί­διο — απο­τε­λεί­ται από ένα σάκ­χα­ρο, μία φωσφο­ρι­κή ομά­δα και μια αζω­τού­χα βάση. Το στοι­χείο που μετα­φέ­ρει τις πλη­ρο­φο­ρί­ες είναι η βάση. Υπάρ­χουν τέσ­σε­ρα είδη βάσε­ων, αδε­νί­νη (adenine), κυτο­σί­νη (cytosine), γουα­νί­νη (gouanine) και θυμί­νη (thymine) που συμ­βο­λί­ζο­νται με τα αρχι­κά των αντί­στοι­χων αγγλι­κών λέξε­ων — Α, C, G και Τ, τα τέσ­σε­ρα γράμ­μα­τα του γενε­τι­κού αλφά­βη­του.

Αλυ­σί­δες νου­κλε­ο­τι­δί­ων συν­δέ­ο­νται μετα­ξύ τους και σχη­μα­τί­ζουν έναν απί­στευ­τα μακρύ κλώ­νο DNA: Αν ξετυ­λι­χθούν κι ενω­θούν μετα­ξύ τους τα μόρια του DNA ενός και μόνο κυτ­τά­ρου, το συνο­λι­κό μήος τους θα έφθα­νε σχε­δόν τα δύο μέτρα ενώ το πλά­τος του κώνου δεν θα ξπερ­νού­σε τα 50 τρι­σε­κα­τομ­μυ­ριο­στά του εκα­το­στού. Στα κύτ­τα­ρα, τα μόρια του DNA απο­τε­λού­νται από δύο κλώ­νους που τυλί­γο­νται ο ένας γύρω από τον άλλον, σχη­μα­τί­ζο­ντας μια δομή που θυμί­ζει στριμ­μέ­νη σκά­λα, τη φημι­σμέ­νη διπλή έλι­κα. Οι πλευ­ρές της σκά­λας απο­τε­λού­νται από μόρια σακxά­ρων και φωσφο­ρι­κές ομά­δες. Tα «σκα­λο­πά­τια» σχη­μα­τί­ζο­νται από ζεύ­γη βάσε­νω (μια βάση από κάθε κλώ­νο). Ένα αξιο­ση­μεί­ω­το γνώ­ρι­σμα του DNA είναι ο τρό­πoς με τον οποίο συγκρα­τού­νται οι βάσεις: η Α ζευ­γα­ρώ­νει μόνο με την Τ και η G μόνο με την C. Αυτά τα ται­ριά­σμα­τα ονο­μά­ζο­νται «ζεύ­γη βάσε­ων» (base pairs).

Η γραμ­μι­κή ακο­λου­θία των βάσε­ων κατά μήκος ενός κλώ­νου DNA αντι­προ­σω­πεύ­ει την αλλη­λου­χία του. Το μέγε­θος του γονι­διώ­μα­τος ενός οργα­νι­σμού συνή­θως δηλώ­νε­ται με το συνο­λι­κό αριθ­μό των ζευ­γών βάσε­ων: Το ανθρώ­πι­νο γονι­δί­ω­μα αδρά περιέ­χει 3 δισε­κα­τομ­μύ­ρια ζεύ­γη. Δεν υπάρ­χει ισχυ­ρή συσχέ­τι­ση ανά­με­σα στην περι­πλο­κό­τη­τα ενός οργα­νι­σμού και το μέγε­θος του γονι­διώ­μα­τός του.

Το γονι­δί­ω­μα του ανθρώ­που περιέ­χει του­λά­χι­στον 200 φορές περισ­σό­τε­ρο DNA από το γονι­δί­ω­μα του ζυμο­μύ­κη­τα και είναι συγκρί­σι­μο σε μέγε­θος με αυτό του βατρά­χου και του καρ­χα­ρία, αλλά δεν είναι τίπο­τα μπρο­στά στο γονι­δί­ω­μα του τρί­τω­να, που περιέ­χει 15 δισε­κα­τομ­μύ­ρια ζεύ­γη βάσε­ων και, ακό­μη πιο εντυ­πω­σια­κό, μπρο­στά στο γονι­δί­ω­μα του μικρο­ορ­γα­νι­σμού Amoeba dubia, που είναι 200 φορές μεγα­λύ­τε­ρο από το ανθρώ­πι­νο γονι­δί­ω­μα.

Carina, D. & Callagher, R. (2004), Το Ανθρώ­πι­νο Γονι­δί­ω­μα, (μτφρ.) Κ. Στα­μα­τό­που­λος, Αθή­να: Ιατρι­κές Εκδό­σεις Π.Χ. Πασχα­λί­δης.


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ


Η ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ


ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ DNA

Ένα ευχά­ρι­στο βίντεο, με αρκε­τές πλη­ρο­φο­ρί­ες για τη δομή του DNA, από το κανά­λι Human Nature.


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ένα νουκλεϊκό οξύ είναι ένα οργανικό μακρομόριο, δηλαδή είναι μια μεγάλη οργανική ένωση που αποτελείται από χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες μικρότερα μόρια. Υπάρχουν δύο τύποι νουκλεϊκών οξέων, το δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ ή DNA και το ριβονουκλεϊκό οξύ ή RNA .

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *