Κύτταρο: η μονάδα της ζωής

Κύτ­τα­ρο: η μονά­δα της ζωής

Ανθρώπινα κύτταρα
Φωτογραφία από Arek Socha από το Pixabay

Εδώ μπο­ρείς να βρεις μία παρου­σί­α­ση για τη μονά­δα της ζωής: το κύτ­τα­ρο. Περι­λαμ­βά­νει βασι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες για το ζωι­κό και το φυτι­κό κύτ­τα­ρο καθώς και για τα οργα­νί­δια που περιέ­χο­νται σε αυτά.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ


1.2 Κύτ­τα­ρο: η μονά­δα της ζωής (για την Α’ Γυμνα­σί­ου)

1.2 Κύτ­τα­ρο: η μονά­δα της ζωής (για τη Β & τη Γ’ Γυμνα­σί­ου)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ


 • Ανά­λο­γα με τον αριθ­μό των κυτ­τά­ρων από τους οποία απο­τε­λεί­ται ένας οργα­νι­σμός μπο­ρού­με να τον ταξι­νο­μή­σου­με σε μια από τις παρα­κά­τω κατη­γο­ρί­ες:
κύτταρο - ταξινόμηση
 • Επί­σης τα κύτ­τα­ρα ανά­λο­γα με το αν ή όχι δια­θέ­τουν πυρή­να χωρί­ζο­νται σε προ­κα­ρυω­τι­κά κύτ­τα­ρα (πρό­κει­ται για κύτ­τα­ρα χωρίς πυρή­να) και σε ευκα­ρυω­τι­κά κύτ­τα­ρα (αυτά δια­θέ­τουν πυρή­να).
 • Βασι­κά κοι­νά χαρα­κτη­ρι­στι­κά ευκα­ρυω­τι­κών κυτ­τά­ρων:
  - Κυτ­τα­ρι­κή μεμ­βρά­νη (προ­στα­σία απ’ το περι­βάλ­λον, επι­κοι­νω­νία με το περι­βάλ­λον).
  - Μιτο­χόν­δρια (εργο­στά­σια παρα­γω­γής ενέρ­γειας).
  - Πυρή­νας (απο­θή­κη γενε­τι­κού υλι­κού DNA).
  - Κυτ­τα­ρό­πλα­σμα (ζελα­τι­νώ­δης μάζα που πλη­ρώ­νει το εσω­τε­ρι­κό του κυτ­τά­ρου).
 • Χαρα­κτη­ρι­στι­κά φυτι­κών κυτ­τά­ρων:
  - Κυτ­τα­ρι­κό τοί­χω­μα (κύριο συστα­τι­κό η κυτ­τα­ρί­νη. Eξυ­πη­ρε­τεί τη στή­ρι­ξη των φυτών).
  - Χλω­ρο­πλά­στες (σε αυτούς γίνε­ται η δια­δι­κα­σία της φωτο­σύν­θε­σης. Περιέ­χουν τη χρω­στι­κή χλω­ρο­φύλ­λη).
  - Χυμο­τό­πιο (απο­θή­κη ουσιών χρή­σι­μων στο κύτ­τα­ρο και νερού).
 • Στους πολυ­κύτ­τα­ρους οργα­νι­σμούς συνα­ντά­με πολ­λά δια­φο­ρε­τι­κά είδη κυτ­τά­ρων καθέ­να από τα οποία έχει δια­φο­ρε­τι­κή μορ­φο­λο­γία ανά­λο­γα με τη λει­τουρ­γία που επι­τε­λεί στον οργα­νι­σμό.
 • Κύτ­τα­ρα τα οποία ανή­κουν σε δια­φο­ρε­τι­κούς οργα­νι­σμούς αλλά εκτε­λούν την ίδια λει­τουρ­γία έχουν γενι­κά την ίδια μορ­φή (λευ­κά αιμο­σφαί­ρια, νευ­ρι­κά κύτ­τα­ρα, επι­θη­λια­κά κύτ­τα­ρα).
 • Τα κύτ­τα­ρα για να εξυ­πη­ρε­τούν με τον καλύ­τε­ρο δυνα­τό τρό­πο τις ανά­γκες του οργα­νι­σμού στον οποίο ανή­κουν πρέ­πει να ικα­νο­ποιούν μια βασι­κή αρχή: να έχουν όσο το δυνα­τόν μικρό­τε­ρο όγκο και όσο το δυνα­τόν μεγα­λύ­τε­ρη εξω­τε­ρι­κή επι­φά­νεια.

ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ (ANIMATED)


Ένα βίντεο με εντυ­πω­σια­κά γρα­φι­κά που παρου­σιά­ζει ανά­γλυ­φα το εσω­τε­ρι­κό του κυτ­τά­ρου και τις βασι­κές λει­τουρ­γί­ες των οργα­νι­δί­ων.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΒΙΝΤΕΟ


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


 • Φωτο­δέ­ντρο — Φτιά­ξε ένα ζωι­κό κύτ­τα­ρο
  (Εξε­ρεύ­νη­σε το ζωι­κό κύτ­τα­ρο και τα οργα­νί­δια που περι­λαμ­βά­νει. Κλικ στο ερω­τη­μα­τι­κό για να δεις τις οδη­γί­ες.)
 • Φωτο­δέ­ντρο — Φτιά­ξε ένα φυτι­κό κύτ­τα­ρο
  (Εξε­ρεύ­νη­σε το φυτι­κό κύτ­τα­ρο και τα οργα­νί­δια που περι­λαμ­βά­νει. Κλικ στο ερω­τη­μα­τι­κό για να δεις τις οδη­γί­ες.)
 • Learn Genetics — Cell Size and Scale

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ


Στο παρα­κά­τω κρυ­πτό­λε­ξο “κρύ­βο­νται” 10 λέξεις σχε­τι­κές με το μάθη­μά μας. Μπο­ρείς να τις βρεις; Ψάξε ορι­ζό­ντια (προς τις δύο κατευ­θύν­σεις), κατα­κό­ρυ­φα και δια­γώ­νια !!!

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *