Τροφικές σχέσεις και ροή ενέργειας

Τρο­φι­κές σχέ­σεις και ροή ενέρ­γειας

τροφικές σχέσεις - άγρια ζωή

Μετα­ξύ των οργα­νι­σμών που ζουν σε μία περιο­χή ανα­πτύσ­σο­νται τρο­φι­κές σχέ­σεις. Κάποιοι οργα­νι­σμοί απο­τε­λούν τρο­φή. Κάποιοι άλλοι είναι θηρευ­τές. Για ποιον λόγο συμ­βαί­νει αυτό;

Κάθε οργα­νω­μέ­νο σύστη­μα, όπως ένα σπί­τι, ένα αυτο­κί­νη­το, ένα κύτ­τα­ρο, ένας οργα­νι­σμός ή ένα οικο­σύ­στη­μα, χρειά­ζε­ται ενέρ­γεια προ­κει­μέ­νου να δια­τη­ρεί­ται και να λει­τουρ­γεί σωστά. Οι οργα­νι­σμοί καλύ­πτουν τις ανά­γκες τους σε ενέρ­γεια μέσω της τρο­φής. Εδώ μπο­ρείς να βρεις υλι­κό για τη ροή ενέρ­γειας σε ένα οικο­σύ­στη­μα.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2.2 Οργά­νω­ση και λει­τουρ­γί­ες του οικο­συ­στή­μα­τος – Ο ρόλος της ενέρ­γειας


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


ΝOESIS SCIENSE CENTER: τρο­φι­κή αλυ­σί­δα

Ένα animation από το κανά­λι του Noesis Sciense Center που μπο­ρεί να σε βοη­θή­σει να κατα­νο­ή­σεις τις βασι­κές έννοιες που αφο­ρούν στα γήι­να οικο­συ­στή­μα­τα.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *