Κυτταρική διαίρεση: μίτωση και μείωση

Κυτ­τα­ρι­κή διαί­ρε­ση: μίτω­ση και μεί­ω­ση

tissue under microscope

Στους ζωντα­νούς οργα­νι­σμούς παρα­τη­ρού­με δύο είδη κυτ­τα­ρι­κής διαί­ρε­σης, τη μίτω­ση και τη μεί­ω­ση.

Μίτω­ση


Με τη δια­δι­κα­σία της μίτω­σης επι­τυγ­χά­νε­ται ο πολ­λα­πλα­σια­σμός ενός κυτ­τά­ρου έτσι ώστε τα θυγα­τρι­κά του κύτ­τα­ρα να περιέ­χουν τον ίδιο αριθ­μό χρω­μο­σω­μά­των και το ίδιο γενε­τι­κό υλι­κό με αυτό.

Μεί­ω­ση


Η Μεί­ω­ση είναι το είδος εκεί­νο κυτ­τα­ρι­κής διαί­ρε­σης που εξα­σφα­λί­ζει τον απλοει­δή αριθ­μό χρω­μο­σω­μά­των των γαμε­τών. Με αυτήν δημιουρ­γού­νται οι γαμέ­τες, δηλα­δή τα γεν­νη­τι­κά κύτ­τα­ρα (π.χ. ωάρια και σπερ­μα­το­ζω­ά­ρια στα ζώα) τα οποία πρέ­πει να είναι απλοει­δή.

Μίτω­ση vs Μεί­ω­σης


Στα ελλη­νι­κά!

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *