Ροή γενετικής πληροφορίας: Αντιγραφή - Μεταγραφή - Μετάφραση

Ροή γενε­τι­κής πλη­ρο­φο­ρί­ας: Αντι­γρα­φή — Μετα­γρα­φή — Μετά­φρα­ση

Ροή γενετικής πληροφορίας - DNA

Ποια είναι η κατεύ­θυν­ση της ροής της γενε­τι­κής πλη­ρο­φο­ρί­ας; Τα κύτ­τα­ρα του οργα­νι­σμού μας πραγ­μα­το­ποιούν πάρα πολ­λές λει­τουρ­γί­ες. Οι οδη­γί­ες για αυτές είναι γραμ­μέ­νες στο γονι­δί­ω­μά μας, το DNA. Σε όλη τη διάρ­κεια της ζωής του κυτ­τά­ρου, το DNA κατευ­θύ­νει τις λει­τουρ­γί­ες του μέσω της σύν­θε­σης των κατάλ­λη­λων πρω­τεϊ­νών τη σωστή στιγ­μή.

ΠρωτεΙνοσύνθεση (ροή γενετικής πληροφορίας)
Πρωτε:ΐνη αιμο­γλο­βί­νη.

Το DNA είναι ένα πολύ σημα­ντι­κό μόριο για το κύτ­τα­ρο και για τη ζωή γενι­κό­τε­ρα, το οποίο πρέ­πει οπωσ­δή­πο­τε να μετα­βι­βά­ζε­ται ακέ­ραιο στους απο­γό­νους του. Δια­θέ­τει, λοι­πόν, τη μονα­δι­κή δυνα­τό­τη­τα να αυτο­δι­πλα­σιά­ζε­ται και να μετα­φέ­ρει, με αυτόν τον τρό­πο, τις γενε­τι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες στα νέα κύτ­τα­ρα και τους νέους οργα­νι­σμούς.

Με ποιον τρό­πο γίνε­ται ο αυτο­δι­πλα­σια­σμός (αντι­γρα­φή) του DNA, πώς κωδι­κο­ποιού­νται οι πλη­ρο­φο­ρί­ες και πώς γίνε­ται η σύθε­ση των πρω­τεϊ­νών (πρω­τεϊ­νο­σύν­θε­ση); Με ποιον τρό­πο, δηλα­δή, γίνε­ται η ροή της γενε­τι­κής πλη­ρο­φο­ρί­ας;


ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

5.2 Η ροή της γενε­τι­κής πλη­ρο­φο­ρί­ας


ΡΟΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ


DNA & RNA — ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ DNA | your genome

Ας ρίξου­με μια ματιά στην αντι­γρα­φή του DNA, τη δια­δι­κα­σία κατά την οποία το DNA ανaπα­ρά­γει τον εαυ­τό του. Για­τί χρειά­ζε­ται να αντι­γρα­φεί το DNA και πώς τα κατα­φέρ­νει τελι­κά;

απο το Dna στην πρω­τε­ΐ­νη (μετα­γρα­φη & μετα­φρα­ση) | YOUR GENOME

Αυτή η 3D ανα­πα­ρά­στα­ση, δεί­χνει πώς συντέ­το­νται οι πρω­τεϊ­νες στο κύτ­τα­ρο από τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που είναι απο­θη­κευ­μέ­νες στο DNA code.


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 • Human Nature — Πώς αντι­γρά­φε­ται το DNA;
  Ένα ανα­λυ­τι­κό βίντεο, με αρκε­τές πλη­ρο­φο­ρί­ες για τη δομή και την αντι­γρα­φή του DNA.
 • Human Nature — Ας φτιά­ξου­με πρω­τε­ΐ­νες!
  Πρω­τεϊ­νο­σύν­θε­ση — με ποιον τρό­πο το κύτ­τα­ρο συν­θέ­τει μία πρω­τε­ΐ­νη;
 • Nucleus Biology — DNA & RNA — Αντι­γρα­φή του DNA
  Ας ρίξου­με μια ματιά στην αντι­γρα­φή του DNA, τη δια­δι­κα­σία κατά την οποία το DNA αντι­γρά­φει τον εαυ­τό του. Για­τί το DNA πρέ­πει να αντι­γρα­φτεί. Διό­τι κάθε κύτ­τα­ρο, πριν την κυτ­τα­ρι­κή διαί­ρε­ση, πρέ­πει να φτιά­ξει ένα αντί­γρα­φο του DNA του. Έτσι, τα δύο θυγα­τρι­κά κύτ­τα­ρα θα δια­θέ­τουν DNA ταυ­τό­ση­μο με αυτό του αρχι­κού κυτ­τά­ρου.
 • ? Well, before a cell divides during mitosis, it must make a copy of its original DNA.
 • Nucleus Biology — DNA & RNA — Μετα­γρα­φή DNA
  Ας μιλή­σου­με για τη μετα­γρα­φή. Η μετα­γρα­φή δεν έχει καμία σχέ­ση με τις δια­δι­κα­σί­ες κυτ­τα­ρι­κής αντι­γρα­φής, όπως η αντι­γρα­φή του DNA, η μίτω­ση ή η κυτ­τα­ρι­κή διαί­ρε­ση. Τι είναι λοι­πόν η μετα­γρα­φή και για­τί είναι απα­ραί­τη­τη;
 • Nucleus Biology — DNA & RNA — Mια επι­σκό­πη­ση των δύο νου­κλεϊ­κών οξέ­ων
  Ως νου­κλεϊ­κά οξέα, τόσο το DNA όσο και το RNA είναι μακρά οργα­νι­κά μακρο­μό­ρια που περιέ­χουν το στοι­χείο άνθρα­κα. Απο­τε­λού­νται από μονο­με­ρή νου­κλεϊ­κών οξέ­ων που ονο­μά­ζο­νται νου­κλε­ο­τί­δια. Τα νου­κλε­ο­τί­δια περιέ­χουν πάντα μια φωσφο­ρι­κή ομά­δα, μία πεντό­ζη, και μια αζω­τού­χα βάση.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *