Μικροσκοπική παρατήρηση κυττάρων

Μικρο­σκο­πι­κή παρα­τή­ρη­ση κυτ­τά­ρων

μικροσκόπιση

Δύο χαρα­κτη­ρι­στι­κά των φυτι­κών κυτ­τά­ρων που εύκο­λα παρα­τη­ρού­νται με το σχο­λι­κό οπτι­κό μικρο­σκό­πιο είναι το κυτ­τα­ρι­κό τοί­χω­μα που τα περι­βάλ­λει και ο πυρή­νας τους. Για τη μικρο­σκό­πη­ση (μικρο­σκο­πι­κή παρα­τή­ρη­ση) φυτι­κών κυτ­τά­ρων προ­σφέ­ρε­ται ιδιαί­τε­ρα ο βολ­βός του κρεμ­μυ­διού. Ο υμέ­νας που καλύ­πτει εσω­τε­ρι­κά τον χιτώ­να του βολ­βού του κρεμ­μυ­διού απο­τε­λεί­ται από μία μονή στι­βά­δα κυτ­τά­ρων. Στα κύτ­τα­ρα αυτά είναι ιδιαί­τε­ρα ευδιά­κρι­τος ο πυρή­νας και το κυτ­τα­ρι­κό τοί­χω­μα.

μικροσκοπική παρατήρηση
Μικρο­σκό­πιο

Τα κύτ­τα­ρα του σώμα­τός μας ανή­κουν στα ζωι­κά κύτ­τα­ρα. Εμφα­νί­ζουν μεγά­λη ποι­κι­λο­μορ­φία, ανά­λο­γα με τον λει­τουρ­γι­κό τους ρόλο. Για τη δημιουρ­γία κατάλ­λη­λου παρα­σκευά­σμα­τος και τη μικρο­σκό­πη­ση ζωι­κών κυτ­τά­ρων μπο­ρού­με να χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με κύτ­τα­ρα από τον επι­θη­λια­κό ιστό που καλύ­πτει εσω­τε­ρι­κά τα μάγου­λα ή τη γλώσ­σα μας. Τα κύτ­τα­ρα αυτά έχουν απλό σχή­μα, κυβι­κό, κυλιν­δρι­κό ή πλα­κώ­δες.


ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οι στό­χοι της εργα­στη­ρια­κής αυτής άσκη­σης είναι:

  • Να περι­γρά­ψε­τε την κατα­σκευή και τη λει­τουρ­γία του μικρο­σκο­πί­ου.
  • Να εξα­σκη­θεί­τε στην προ­ε­τοι­μα­σία παρα­σκευα­σμά­των.
  • Να παρα­τη­ρή­σε­τε τη δομή ενός φυτι­κού κυτ­τά­ρου.
  • Να παρα­τη­ρή­σε­τε τη δομή ενός ζωι­κού κυτ­τά­ρου.
  • Να συγκρί­νε­τε φυτι­κά και ζωι­κά κύτ­τα­ρα και να εντο­πί­σε­τε τις δια­φο­ρές τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

ΟΡΓΑΝΑ — ΣΥΣΚΕΥΕΣΥΛΙΚΑ
Μικρο­σκό­πιο
Αντι­κει­με­νο­φό­ρες πλά­κες
Καλυ­πτρί­δες
Ξυρα­φά­κι
Βελό­να ανα­το­μί­ας
Λαβί­δα με λεπτά άκρα
Οδο­ντο­γλυ­φί­δες
Στα­γο­νό­με­τρο
Διη­θη­τι­κό χαρ­τί
Διά­λυ­μα lugol (1–2gr J & 4gr KJ σε 100ml νερού)
Βολ­βός κρεμ­μυ­διού
Φύλ­λα ελιάς

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Οδη­γί­ες για τη μικρο­σκό­πη­ση φυτι­κών και ζωι­κών κυτ­τά­ρων από το 1ο ΕΚΦΕ Ηρα­κλεί­ου.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

Ένα εναλ­λα­κτι­κό φύλ­λο εργα­σί­ας αυτού που υπάρ­χει στον εργα­στη­ρια­κό οδη­γό.


ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΑΣ


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *