Τροφικές αλυσίδες, πλέγματα, πυραμίδες

Τρο­φι­κές αλυ­σί­δες, πλέγ­μα­τα, πυρα­μί­δες

τροφικές αλυσίδες

Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα εξε­ρευ­νή­σεις τους δια­φο­ρε­τι­κούς τρό­πους εικο­νι­κής ανα­πα­ρά­στα­σης των τρο­φι­κών σχέ­σε­ων σε ένα οικο­σύ­στη­μα: τις τρο­φι­κές αλυ­σί­δες, τα τρο­φι­κά πλέγ­μα­τα και τις τρο­φι­κές πυρα­μί­δες.

Όπως έχεις έως τώρα δια­πι­στώ­σει, οι οργα­νι­σμοί ενός οικο­συ­στή­μα­τος, αυτό­τρο­φοι και ετε­ρό­τρο­φοι, συν­δέ­ο­νται με τρο­φι­κές σχέ­σεις. Για την απει­κό­νι­ση των σχέ­σε­ων αυτών μπο­ρού­με να κατα­σκευά­σου­με μία τρο­φι­κή αλυ­σί­δα ή ένα τρο­φι­κό πλέγ­μα ή ακό­μη και μια τρο­φι­κή πυρα­μί­δα. Η επι­λο­γή μας θα εξαρ­τη­θεί από το τι ακρι­βώς θέλου­με να απει­κο­νί­σου­με.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

2.2 Οργά­νω­ση και λει­τουρ­γί­ες του οικο­συ­στή­μα­τος – Ο ρόλος της ενέρ­γειας


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


ΝOESIS SCIENSE CENTER: τρο­φι­κή αλυ­σί­δα

Ένα animation από το κανά­λι του Noesis Sciense Center για τις τρο­φι­κές σχέ­σεις σε ένα οικο­σύ­στη­μα και συγκε­κρι­μέ­να τις τρα­φι­κές αλυ­σί­δες.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *