Μετρήσεις θερμοκρασίας - η βαθμονόμηση

Μετρή­σεις θερ­μο­κρα­σί­ας — η βαθ­μο­νό­μη­ση

μέτρηση θερμοκρασίας - θερμόμετρο

Όταν ακου­μπά­με ένα δοχείο με το χέρι μας μπο­ρού­με να εκτι­μή­σου­με αν είναι ζεστό ή κρύο. Δεν είμα­στε, όμως, σίγου­ροι για την τιμή της θερ­μο­κρα­σί­ας του. Η εκτί­μη­σή μας εξαρ­τά­ται σε μεγά­λο βαθ­μό από τη θερ­μο­κρα­σία που έχει το χέρι. Πώς μπο­ρού­με να μετρή­σου­με με τρό­πο ακρι­βή τη θερ­μο­κρα­σία; Ποια όργα­να και ποιες κλί­μα­κες μέτρη­σης χρη­σι­μο­ποιού­με για τον σκο­πό;

Στο μάθη­μα αυτό θα βρεις βασι­κή θεω­ρία, δρα­στη­ριό­τη­τες και ασκή­σεις.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

4. Μετρή­σεις Θερ­μο­κρα­σί­ας — Η βαθ­μο­νό­μη­ση
Το μάθη­μα σε ψηφια­κή μορ­φή.


παρα­θυ­ρο στην ιστο­ρια

Θερ­μο­κρα­σία

Το 1714  ο Γερ­μα­νός Ντά­νιελ Φαρε­νάιτ, επέ­λε­ξε ένα φαι­νό­με­νο στο οποίο βασί­στη­κε η κατα­σκευή του  θερ­μο­μέ­τρου, τη δια­στο­λή του Υδραρ­γύ­ρου.  Ήταν ο πρώ­τος που πρό­τει­νε η μέτρη­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας να γίνε­ται με μέτρη­ση του μήκους μιας στή­λης υδραρ­γύ­ρου. Έφτια­ξε λοι­πόν ένα θερ­μό­με­τρο με γυά­λι­νο σωλή­να και υδράρ­γυ­ρο. Αργό­τε­ρα, το 1724, δημιούρ­γη­σε μία κλί­μα­κα θερ­μο­κρα­σί­ας, την οποία σήμε­ρα ονο­μά­ζου­με κλί­μα­κα Φαρε­νάιτ. Η κλί­μα­κα αυτή δεν χρη­σι­μο­ποιεί­ται στη χώρα μας.
Είκο­σι περί­που χρό­νια αργό­τε­ρα ο Σου­η­δός αστρο­νό­μος  Άντερς Κέλ­σιους, χρη­σι­μο­ποί­η­σε δύο φαι­νό­με­να, γνω­στά την επο­χή εκεί­νη,  και πρό­τει­νε μια και­νού­ρια θερ­μο­κρα­σια­κή κλί­μα­κα με την οποία θα μπο­ρού­σαν οι άνθρω­ποι να «βαθ­μο­λο­γούν» το θερ­μό­με­τρο. Τα φαι­νό­με­να αυτά ήταν η τήξη του πάγου και ο βρα­σμός του νερού.
Από τότε επι­κρά­τη­σε η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΗΔΕΝ  να είναι εκεί­νη στην οποία λιώ­νει ο πάγος. Σήμε­ρα γρά­φου­με ότι η θερ­μο­κρα­σία τήξης του νερού είναι 0 oC. Επί­σης η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 100 λέμε πως είναι εκεί­νη στην οποία βρά­ζει το νερό. Σήμε­ρα γρά­φου­με ότι  η θερ­μο­κρα­σία βρα­σμού του νερού είναι 100 oC.


θερ­μο­με­τρα και μετρη­ση θερ­μο­κρα­σί­ας

Θεω­ρία, δρα­στη­ριό­τη­τα και ασκή­σεις


Μετρώ­ντας τη θερ­μο­κρα­σία


Δρα­στη­ριο­τη­τα: θερ­μι­κη δια­στο­λη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *