Μία εισαγωγή στο φυσικό μέγεθος «μάζα»

Μία εισα­γω­γή στο φυσι­κό μέγε­θος «μάζα»

μετρήσεις μάζας: διάφορα είδη ζυγών

Σε αυτό το άρθρο μπο­ρείς να βρεις μια εισα­γω­γι­κή παρου­σί­α­ση για τη μάζα των σωμα­των.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

Μετρή­σεις μάζας — τα δια­γράμ­μα­τα


ΜΑΖΑ — ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

Η μάζα απο­τε­λεί ένα από τα βασι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά μεγέ­θη κάθε υλι­κού σώμα­τος.

Πώς θα μπο­ρού­σα­με να την ορί­σου­με;

Η μάζα ενός σώμα­τος είναι η ποσό­τη­τα της ύλης που περιέ­χει ένα αντι­κεί­με­νο ή απλά το φυσι­κό μέγε­θος που μετρά­ει ο ζυγός.

Στη γλώσ­σα των μαθη­μα­τι­κών συμ­βο­λί­ζε­ται με το γράμ­μα m.

Η μονά­δα μέτρη­σης της μάζας στο Διε­θνές Σύστη­μα Μονά­δων είναι το 1 χιλιό­γραμ­μο (1 kg).


ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ — ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΖΥΓΟ

Κάνε κλικ στην εικό­να για να ανοί­ξει ένα παρά­θυ­ρο από το Φωτό­δε­ντρο. Εκεί θα βρεις έναν ζυγό ισορ­ρο­πί­ας (ζυγα­ριά), διά­φο­ρα αντι­κεί­με­να που μπο­ρείς να ζυγί­σεις και σταθ­μά μάζας 500 g, 100 g, 50 g και 10 g.

Με τη βοή­θεια του ζυγού βρες τη μάζα των αντι­κει­μέ­νων που είναι στο αρι­στε­ρό ράφι. Θα πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποι­ή­σεις τα σταθ­μά που βρί­σκο­νται στο δεξί ράφι. Συμπλή­ρω­σε τον πίνα­κα που θα βρεις στο φύλ­λο εργα­σί­ας που δίνε­ται παρα­κά­τω.

μάζα - ζυγός ισορροπίας
Ζυγός Ισορ­ρο­πί­ας — εικο­νι­κό εργα­στή­ριο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΑΠΛΟΣ ΖΥΓΟΣ

Αν δε δου­λεύ­ει στον υπο­λο­γι­στή σου ο παρα­πά­νω ζυγός, μπο­ρείς να πει­ρα­μα­τι­στείς με την ακό­λου­θη ζυγα­ριά και να ζυγί­σεις τα αντι­κεί­με­να που δίνο­νται εκεί. Με τη συγκε­κρι­μέ­νη προ­σο­μοί­ω­ση μπο­ρείς να μάθεις να “δια­βά­ζεις” σωστά μια ανα­λο­γι­κή ζυγα­ριά.

Επί­σης μπο­ρείς να χρη­σι­μο­ποι­ή­σεις την ψηφια­κή ζυγα­ριά της GeoGebra που δίνε­ται παρα­κά­τω στους συν­δέ­σμους.


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *