Πυκνότητα - εικονικό εργαστήριο (PhET)

Πυκνό­τη­τα — εικο­νι­κό εργα­στή­ριο (PhET)

Το εικο­νι­κό εργα­στή­ριο που ακο­λου­θεί, αφο­ρά στην πυκνό­τη­τα. Είναι συνέ­χεια του μαθή­μα­τος στο φυσι­κό εργα­στή­ριο. Για την πραγ­μα­το­ποί­η­σή του θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σεις την προ­σο­μοί­ω­ση του PhET Colorado «Πυκνό­τη­τα» που βρί­σκε­ται εδώ.

Πυκνό­τη­τα — φύλ­λο εργα­σί­ας δρα­στη­ριο­τή­των


Ακο­λου­θεί το φύλ­λο εργα­σί­ας στο οποίο περι­γρά­φο­νται ανα­λυ­τι­κά οι δρα­στη­ριό­τη­τες που θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σεις. Ακο­λού­θη­σε με προ­σο­χή τις οδη­γί­ες που δίνο­νται.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *