Μέτρηση μάζας - Δραστηριότητες

Μέτρη­ση μάζας — Δρα­στη­ριό­τη­τες

μετρήσεις μάζας: διάφορα είδη ζυγών

Εικό­να: μέτρη­ση μάζας — διά­φο­ρα είδη ζυγών

Σε αυτό το άρθρο μπο­ρείς να βρεις υλι­κό για τη μέτρη­ση της μάζας, τις μονά­δες μέτρη­σης και τις μετα­τρο­πές τους, ασκή­σεις και δρα­στη­ριό­τη­τες.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ


Μετρή­σεις μάζας — τα δια­γράμ­μα­τα

ΘΕΩΡΙΑ


Όταν φυσή­ξει, ο άνε­μος «παίρ­νει» τα φύλ­λο από χαρ­τί που είχα­με αφή­σει πάνω στο τρα­πέ­ζι και τα φύλ­λα του φθι­νό­πω­ρου  αλλά δεν «παίρ­νει» το κρυ­στάλ­λι­νο βάζο ούτε τον θρα­νίο, ούτε τον κανα­πέ. Παίρ­νει εκεί­να που αντι­στέ­κο­νται λιγό­τε­ρο. Παίρ­νει εκεί­να με τη μικρό­τε­ρη ΜΑΖΑ, λένε οι φυσι­κοί. Εμείς –από την άλλη μεριά- σκε­φτό­μα­στε πως η μάζα μας δεί­χνει πόση «ύλη» έχει ένα αντι­κεί­με­νο

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΑΖΑΣ

Για τη μέτρη­ση της μάζας, έχου­με συμ­φω­νή­σει να χρη­σι­μο­ποιού­με μία διε­θνή μονά­δα μέτρη­σης, το 1 χιλιό­γραμ­μο ή αλλιώς κιλό. Το χιλιό­γραμ­μο συμ­βο­λί­ζε­ται με τα γράμ­μα­τα kg, από την αγγλι­κή λέξη “kilogram”.

  • To πιο συνη­θι­σμέ­νο από τα πολ­λα­πλά­σια του κιλού είναι ο 1 τόνος (t).
    1t = 1000kg
  • Οι υπο­διαι­ρέ­σεις του κιλού είναι οι εξής:
    ✔ Το 1 γραμ­μά­ριο (g) = 1/1000 του κιλού ή 1 kg = 1000 g.
    ✔ Το 1 χιλιο­στό­γραμ­μο ή milligram (mg) =  1/1000 του γραμ­μα­ρί­ου ή 1 g = 1000 mg.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


Στην παρου­σί­α­ση που ακο­λου­θεί θα βρεις πλη­ρο­φο­ρί­ες για το φυσι­κό μέγε­θος της μάζας τις μονά­δες μέτρη­σής της και τον τρό­πο που την μετρά­με. Η παρου­σί­α­ση περιέ­χει πρω­τό­τυ­πη εργα­σία του Ανδρέα Κασ­σέ­τα.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΑΖΑΣ — ΑΣΚΗΣΕΙΣ


ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΑΖΑΣ — ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


ΜΑΖΑΣ VS ΒΑΡΟΣ — ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ


 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *