Μετρήσεις όγκου - όγκος παραλληλεπιπέδου

Μετρή­σεις όγκου — όγκος παραλ­λη­λε­πι­πέ­δου

όγκος στερεού σώματος

Φωτο­γρα­φία: όγκος σωμά­των με καθο­ρι­σμέ­νο σχή­μα.

Υπάρ­χουν διά­φο­ροι τρό­ποι να υπο­λο­γι­στεί ή να μετρη­θεί ο όγκος ενός αντι­κει­μέ­νου. Ποιον από όλους θα επι­λέ­ξου­με, εξαρ­τά­ται από το μέγε­θος, το σχή­μα και τη φυσι­κή κατά­στα­ση του αντι­κει­μέ­νου. Εδώ θα βρεις ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για να μάθεις πώς υπο­λο­γί­ζου­με τον όγκο ενός στε­ρε­ού σώμα­τος που έχει σχή­μα ορθο­γω­νί­ου παραλ­λη­λε­πι­πέ­δου.


Στην καθη­με­ρι­νή μας ζωή είναι πολύ χρή­σι­μο να γνω­ρί­ζου­με να μετρά­με τον όγκο ενός αντι­κει­μέ­νου ή ενός χώρου γενι­κό­τε­ρα. Για παρά­δειγ­μα, μετρά­με σε λίτρα ή κυβι­κά μέτρα τον όγκο της δεξα­με­νής του πετρε­λαί­ου, για να γνω­ρί­ζου­με πόσο πετρέ­λαιο μπο­ρεί να χωρέ­σει. Μετρά­με σε mL τον όγκο του γάλα­κτος που χρειά­ζε­ται να προ­σθέ­σου­με σε μία συντα­γή για κέικ. Μετρά­με σε λίτρα τον χώρο του ψυγεί­ου μας ή του πορτ-παγκάζ του αυτο­κι­νή­του για να δια­πι­στώ­σου­με τη χωρη­τι­κό­τη­τά τους.

Σκέ­ψου: Ποιες μετρή­σεις πρέ­πει να κάνεις για να μετρή­σεις τον όγκο ενός βιβλί­ου;

μέτρηση μήκους, όγκος

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μετρή­σεις Όγκου


ΒΙΝΤΕΟ: Όγκος και κυβι­κό μέτρο

Ποια είναι η μονά­δα μέτρη­σης του όγκου; Το ακό­λου­θο βίντεο θα σε βοη­θή­σει να κατα­νο­ή­σεις την έννοια του όγκου και του κυβι­κού μέτρου καλύ­τε­ρα.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

Ο Βασί­λης θέλει να αγο­ρά­σει ένα ενυ­δρείο. Μπο­ρείς να τον βοη­θή­σεις να δια­λέ­ξει το σωστό μέγε­θος;


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

Μπο­ρείς να «παί­ξεις» με την προ­σο­μοί­ω­ση που ακο­λου­θεί. Δες πώς αλλά­ζει ο όγκος του ορθο­γω­νί­ου, όταν αλλά­ζεις τις τρεις δια­στά­σεις του.


ΒΙΝΤΕΟ: Όγκος γεω­με­τρι­κών στε­ρε­ών

Αν θες να κατα­λά­βεις καλύ­τε­ρα πώς μετρά­με τον όγκο του παραλ­λη­λε­πι­πέ­δου και του κύβου, μπο­ρείς να δεις το παρα­κά­τω βίντεο μέχρι το 3ο λεπτό.


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *