«Μάντεψε τι»... με τη βοήθεια της πυκνότητας

«Μάντε­ψε τι»… με τη βοή­θεια της πυκνό­τη­τας

Πυκνότητας

Εύρε­ση πυκνό­τη­τας — Φωτο­γρα­φία από M. H. από το Pixabay

Πώς μπο­ρού­με να «ανα­κα­λύ­ψου­με» από ποιο υλι­κό είναι κατα­σκευα­σμέ­νο ένα σώμα με τη βοή­θεια της πυκνό­τη­τας; Εδώ μπο­ρείς να βρεις σχε­τι­κή εργα­στη­ρια­κή άσκη­ση και φύλ­λο εργα­σί­ας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Όπως έχου­με ήδη δει εδώ, η πυκνό­τη­τα είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό μέγε­θος για ένα υλι­κό. Δηλα­δή, για δεδο­μέ­νες συν­θή­κες πίε­σης και θερ­μο­κρα­σί­ας, έχει συγκε­κρι­μέ­νη τιμή που δεν εξαρ­τά­ται από τη μάζα ή τον όγκο του.

Εύρεση πυκνότητας - Αρχιμήδης

Την ιδιό­τη­τα αυτή των υλι­κών χρη­σι­μο­ποί­η­σε ο μεγά­λος σοφός της αρχαιό­τη­τας Αρχι­μή­δης για να απο­φα­σί­σει αν το στέμ­μα του βασι­λιά Ιέρω­να ήταν από ατό­φιο χρυ­σά­φι ή είχε νοθευ­τεί. Με ποιον τρό­πο το κατά­φε­ρε αυτό, μπο­ρείς να δια­βά­σεις στο άρθρο του Ανδρέα Κασ­σέ­τα «Ο Αρχι­μή­δης στη μπα­νιέ­ρα».

Είναι, λοι­πόν, δυνα­τόν να απο­φα­σί­σου­με από ποιο υλι­κό είναι κατα­σκευα­σμέ­νο ένα υλι­κό σώμα βρί­σκο­ντας την πυκνό­τη­τά του; Θα μπο­ρού­σε ένας αρχαιο­λό­γος να απο­φα­σί­σει τι είδους υλι­κά βγά­ζει στο φως η αρχαιο­λο­γι­κή του σκα­πά­νη, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας μια ζυγα­ριά κι έναν ογκο­με­τρι­κό κύλιν­δρο;

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Μπο­ρού­με να ακο­λου­θή­σου­με τα βήμα­τα του Αρχι­μή­δη, υπο­λο­γί­ζο­ντας την πυκνό­τη­τα μικρών κύβων γνω­στού όγκου. Στη συνέ­χεια θα απο­φα­σί­σου­με από ποιο υλι­κό είναι κατα­σκευα­σμέ­νος καθέ­νας από αυτούς. Για το πεί­ρα­μά μας θα χρεια­στού­με 5 κύβους 1 cm3 από διά­φο­ρα υλι­κά και μία ζυγα­ριά.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ


Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, Ο ΙΕΡΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ «ΕΥΡΗΚΑ»!!!


 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *