Η μέτρηση του μήκους και η μέση τιμή

Η μέτρη­ση του μήκους και η μέση τιμή

μέτρηση του μήκους

Στο πρώ­το φύλ­λο εργα­σί­ας μαθαί­νεις τι είναι τα φυσι­κά μεγέ­θη και με ποιον τρό­πο μπο­ρείς να κάνεις σωστά τη μέτρη­ση του μήκους ενός αντι­κει­μέ­νου. Μαθαί­νεις δηλα­δή να μετράς την από­στα­ση ανά­με­σα σε δύο σημεία.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ


Μετρή­σεις μήκους — η μέση τιμή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ


Τι είναι τα φυσι­κά μεγέ­θη;

Για να περι­γρά­ψου­με το φυσι­κό κόσμο γύρω μας καθώς και φυσι­κά φαι­νό­με­να, ορί­ζου­με κάποια βασι­κά μεγέ­θη που τα ονο­μά­ζου­με φυσι­κά μεγέ­θη

Τα μεγέ­θη που μπο­ρού­με να τα μετρή­σου­με ονο­μά­ζο­νται Φυσι­κά Μεγέ­θη. Για τον σκο­πό αυτό χρη­σι­μο­ποιού­με συγκε­κρι­μέ­νες μονά­δες μέτρη­σης και συγκε­κρι­μέ­να όργα­να μέτρη­σης.

Τέτοια μεγέ­θη είναι το μήκος, η μάζα, ο χρό­νος, η θερ­μο­κρα­σία, η πίε­ση, η πυκνό­τη­τα κ.λπ.

Τι ονο­μά­ζε­ται μονά­δα μέτρη­σης;

Για να μετρή­σου­με ένα φυσι­κό μέγε­θος το συγκρί­νου­με με ένα ομοει­δές μέγε­θος το οποίο ονο­μά­ζου­με μονά­δα μέτρη­σης.

Για να μετρή­σου­με τα φυσι­κά μεγέ­θη και να βρού­με την τιμή τους, να κάνου­με δηλα­δή μέτρη­ση, τα συγκρί­νου­με με αντί­στοι­χα ομοει­δή μεγέ­θη, που ονο­μά­ζου­με μονά­δες μέτρη­σης.

 • Για παρά­δειγ­μα, αν θέλεις να μετρή­σεις τη μάζα της μπά­λας σου, χρειά­ζε­σαι μια ζυγα­ριά. Η ζυγα­ριά συγκρί­νει τη μάζα της μπά­λας με μία μονά­δα μέτρη­σης που στην συγκε­κρι­μέ­νη περί­πτω­ση είναι τα χιλιό­γραμ­μα (kg) ή τα γραμ­μά­ρια (g).
 • Αν θες να μετρή­σεις τη χρο­νι­κή διάρ­κεια μιας διδα­κτι­κής ώρας, θα χρεια­στείς ένα απλό ρολόι ή ένα χρο­νό­με­τρο, που μετρά­ει το χρό­νο σε δευ­τε­ρό­λε­πτα (sec).

Τα συναι­σθή­μα­τα δεν μπο­ρού­με να τα μετρή­σου­με με ακρί­βεια και για τον λόγο αυτό δεν είναι φυσι­κά μεγέ­θη.

μέτρηση του μήκους, όγκος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


Για τη δημιουρ­γία του πρώ­του μέρους της παρου­σί­α­σης έχει χρη­σι­μο­ποι­η­θεί πρω­τό­τυ­πο υλι­κό του Ανδρέα Κασ­σέ­τα.


ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑ


Η παρου­σί­α­ση βιντε­ο­σκο­πη­μέ­νη!


ΛΙΓΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ…


 • Μέση τιμή μήκους αυτο­κι­νή­του

 • Δρα­στη­ριό­τη­τες μέτρη­σης μήκους και ασκή­σεις
Μέτρηση του μήκους

 

2 Responses

 1. Ο/Η Κατσαμάνη Αγγελική λέει:

  Καλη­σπέ­ρα σας! Εξαι­ρε­τι­κή δου­λειά και σας ευχα­ρι­στού­με πολύ! 🙂 Όμως, οι παρου­σιά­σεις ppt έχουν θέμα­τα (και στη βιο­λό­για): κάποιες προ­τά­σεις επι­κα­λύ­πτο­νται δυστυ­χώς οπό­τε θα πρέ­πει να κατε­βά­σω το ppt και να το μορ­φο­ποι­ή­σω κάνο­ντας κάποιες μικρές αλλα­γές.… Θα ήταν πολυ διευ­κο­λυ­ντι­κό να το διορ­θώ­σε­τε εσείς ώστε να μην χρειά­ζε­ται ο κάθε συνά­δελ­φος να κάνει την ίδια δου­λειά για την ίδια παρου­σί­α­ση.…

  • Ο/Η Δήμητρα λέει:

   Καλη­σπέ­ρα και σε σας!
   Ευχα­ρι­στώ πολύ για την επι­σή­μαν­ση! Διόρ­θω­σα την παρου­σί­α­ση σε αυτό το μάθη­μα και θα δω σε ποιες άλλες υπάρ­χουν προ­βλή­μα­τα ώστε να διορ­θω­θούν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *